Strategia i raportowanie ESG

Realizujemy cele zrównoważonego rozwoju
Prowadzenie odpowiedzialnego biznesu jest troską i realnym zobowiązaniem wobec środowiska naturalnego, społeczeństwa, gospodarki, klientów, akcjonariuszy, pracowników, a także przestrzeganiem najwyższych standardów ładu korporacyjnego.
Bank Ochrony Środowiska przykłada szczególną wagę do realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w rezolucji AGENDA 2030. Wiemy, że wszelkie zmiany musimy zacząć od nas samych, dlatego opracowaliśmy i wdrażamy nową Strategię ESG.

Cele naszej Strategii ESG są mierzalne i umożliwiają monitorowanie jej realizacji. Co roku przygotowujemy Raport ESG, który ocenia nasze postępy. Poddajemy się także ocenie niezależnym audytom. W 2021 roku po raz pierwszy uzyskaliśmy Rating ESG, który w kolejnych latach (2022 i 2023) sukcesywnie poprawialiśmy. Naszą ambicją jest utrzymywanie jak najlepszych wyników.

Strategia ESG

Strategia ESG

Strategia ESG Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. na lata 2024-2026 jest kompleksowym dokumentem regulującym podejście całej organizacji do zrównoważonego rozwoju. Jest zgodna ze strategią biznesową.

Trzy filary Strategii ESG obejmują działania istotne z perspektywy wpływu BOŚ na ochronę środowiska, troskę o społeczeństwo oraz najwyższe standardy ładu korporacyjnego. Cele strategii – mierzalne i umożliwiające monitorowanie postępów wraz z upływem czasu – są zgodne z kryteriami ESG i odzwierciedlają dążenie Grupy do odpowiedzialnego kierowania własną działalnością w sposób stabilny, z poszanowaniem społeczności i zasobów naturalnych.

Strategia ESG Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. na lata 2024-2026 została opracowana w toku warsztatów strategicznych i konsultacji wewnętrznych. Uwzględnia również opinie kluczowych interesariuszy na temat istotnych obszarów działalności organizacji, zebrane w ramach badania ankietowego.

Zobacz Strategię ESG na lata 2024-26

Raport ESG za rok 2023

Raport ESG za rok 2023

Raport ESG stanowi podsumowanie aktywności BOŚ w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego oraz w odniesieniu do realizacji Strategii ESG, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Dokument został przygotowany, po raz pierwszy jako część Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2023 r. i zawiera informacje dotyczące banku oraz pozostałych spółek Grupy: Domu Maklerskiego BOŚ SA, BOŚ Leasing – EKO Profit SA; MS Wind Sp. z o.o. – jednostki zależnej w sposób pośredni. W raporcie została pokazana również działalność Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Raport ESG powstał w oparciu o listę istotnych tematów opracowaną na podstawie m.in.: wykazu tematycznych ESRS, opinii interesariuszy Banku oraz wytycznych dla branży.

Dokument został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards) i obowiązującymi regulacjami, w tym Taksonomią UE. Raport ESG nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.

Zobacz Raport ESG

Raport ESG za rok 2022

Raport ESG za rok 2022

Najnowszy Raport ESG to podsumowanie całokształtu zaangażowania banku w działania proekologiczne, prospołeczne i dotyczące ładu korporacyjnego oraz działania w zakresie realizacji Strategii ESG.

Aktualny Raport ESG Banku Ochrony Środowiska SA prezentuje działalność banku za 2022 rok (1.01.2022-31.12.2022), o ile w treści przy wybranych informacjach nie wskazano inaczej. Raport przedstawia działalność Banku Ochrony Środowiska S.A. będącego jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ oraz w ograniczonym zakresie pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r., tj.: Dom Maklerski BOŚ S.A., BOŚ Leasing – EKO Profit S.A., jednostka zależna w sposób pośredni MS Wind Sp. z o.o. W raporcie została pokazana również działalność Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards) w wersji Core. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.

Zobacz Raport ESG

Raport ESG za rok 2021

Raport ESG za rok 2021

Najnowszy Raport ESG to podsumowanie całokształtu zaangażowania banku w działania proekologiczne, prospołeczne i dotyczące ładu korporacyjnego oraz działania w zakresie realizacji Strategii ESG.

Aktualny Raport ESG Banku Ochrony Środowiska SA prezentuje działalność banku za 2021 rok (1.01.2021-31.12.2021), o ile w treści przy wybranych informacjach nie wskazano inaczej. Raport przedstawia działalność Banku Ochrony Środowiska S.A. będącego jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ oraz w ograniczonym zakresie pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy na dzień 31 grudnia 2021 r., tj.: Dom Maklerski BOŚ S.A., BOŚ Leasing – EKO Profit S.A., jednostka zależna w sposób pośredni MS Wind Sp. z o.o. W raporcie została pokazana również działalność Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards) w wersji Core. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.

Zobacz Raport ESG