Strategia i raportowanie ESG

Realizujemy cele zrównoważonego rozwoju
Odpowiedzialny biznes to nie tylko chęć pomnażania zysku, ale także troska i realne zobowiązania wobec środowiska naturalnego, społeczeństwa, gospodarki, klientów, akcjonariuszy, pracowników, a także przestrzeganie najwyższych standardów ładu korporacyjnego.
Bank Ochrony Środowiska przykłada szczególną wagę do realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w rezolucji AGENDA 2030. Wierzymy, że wszelkie zmiany musimy zacząć od nas samych. Dlatego opracowaliśmy i wdrażamy Strategię ESG.

Cele naszej Strategii ESG są mierzalne i umożliwiają monitorowanie jej realizacji. Dlatego co roku przygotowujemy Raport ESG, który pozwala te postępy oceniać. Poddajemy się także niezależnym audytom. W 2021 roku po raz pierwszy uzyskaliśmy Rating ESG. W 2022 r. udało się poprawić wynik. Naszą ambicją jest utrzymanie jak najlepszych wyników.

Strategia ESG

Strategia ESG

Strategia ESG Banku Ochrony Środowiska S.A. jest kompleksowym dokumentem regulującym podejście banku do zrównoważonego rozwoju. Jest zgodna ze strategią biznesową na lata 2021-2023 opublikowaną w czerwcu tego roku. Przedstawia zestaw działań podejmowanych z punktu widzenia wpływu BOŚ na ochronę środowiska, troskę o społeczeństwo oraz najwyższe standardy ładu korporacyjnego. Cele strategii – mierzalne i umożliwiające monitorowanie postępów wraz z upływem czasu – są zgodne z kryteriami ESG. Wpisują się także w założenia „Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a której bank jest jednym z sygnatariuszy.

Projekt Strategii ESG poddaliśmy ocenie w ramach dialogu społecznego z interesariuszami. Przedstawiciele Zarządu Banku konsultowali projekt z przedstawicielami administracji publicznej, organizacji międzynarodowej oraz z kluczowymi klientami. Uczestnicy spotkań pozytywnie ocenili cele wskazane w Strategii ESG jak i planowane przez bank działania i aktywności. Podkreślali dużą wartość konkretnych zobowiązań, wskaźników i terminów. Uzgodniliśmy wspólne działania wpisujące się w realizację założeń Strategii ESG.

Zobacz Strategię ESG

Raport ESG za rok 2022

Raport ESG za rok 2022

Najnowszy Raport ESG to podsumowanie całokształtu zaangażowania banku w działania proekologiczne, prospołeczne i dotyczące ładu korporacyjnego oraz działania w zakresie realizacji Strategii ESG.

Aktualny Raport ESG Banku Ochrony Środowiska SA prezentuje działalność banku za 2022 rok (1.01.2022-31.12.2022), o ile w treści przy wybranych informacjach nie wskazano inaczej. Raport przedstawia działalność Banku Ochrony Środowiska S.A. będącego jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ oraz w ograniczonym zakresie pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r., tj.: Dom Maklerski BOŚ S.A., BOŚ Leasing – EKO Profit S.A., jednostka zależna w sposób pośredni MS Wind Sp. z o.o. W raporcie została pokazana również działalność Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards) w wersji Core. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.

Zobacz Raport ESG

Raport ESG za rok 2021

Raport ESG za rok 2021

Najnowszy Raport ESG to podsumowanie całokształtu zaangażowania banku w działania proekologiczne, prospołeczne i dotyczące ładu korporacyjnego oraz działania w zakresie realizacji Strategii ESG.

Aktualny Raport ESG Banku Ochrony Środowiska SA prezentuje działalność banku za 2021 rok (1.01.2021-31.12.2021), o ile w treści przy wybranych informacjach nie wskazano inaczej. Raport przedstawia działalność Banku Ochrony Środowiska S.A. będącego jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ oraz w ograniczonym zakresie pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy na dzień 31 grudnia 2021 r., tj.: Dom Maklerski BOŚ S.A., BOŚ Leasing – EKO Profit S.A., jednostka zależna w sposób pośredni MS Wind Sp. z o.o. W raporcie została pokazana również działalność Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards) w wersji Core. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.

Zobacz Raport ESG

Raport ESG za rok 2020

Raport ESG za rok 2020

Raport „Jesteśmy pełni zielonej energii” Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok jest pierwszą  w historii naszego banku publikacją, która kompleksowo przedstawia podejście BOŚ do kwestii zrównoważonego rozwoju.

Raport podsumowuje nasze dotychczasowe działania w zakresie ESG, a równocześnie jest punktem wyjścia, do którego będziemy się odnosić wdrażając kolejne rozwiązania i inicjatywy, aby mierzyć efektywność naszych starań w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej, pokazywać odpowiedzialność społeczną banku, oraz troskę o naszych pracowników, jak i o przejrzystość naszych struktur i mechanizmów zarządczych.

Raport  ESG Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. prezentuje działalność Grupy za 2020 r., o ile w treści nie wskazano inaczej. Raport prezentuje działalność Grupy Banku Ochrony Środowiska obejmującej Bank Ochrony Środowiska S.A. jako jednostkę dominującą oraz spółki wchodzące w skład Grupy Banku Ochrony Środowiska na 31 grudnia 2020 r., tj.: Dom Maklerski BOŚ S.A., BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. oraz Fundację BOŚ. Raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative (GRI Standards) w wersji Core. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.

Zobacz Raport ESG