Informacje podatkowe

Ważne informacje podatkowe

 • 1 lipca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

  Ustawa ta wprowadziła tzw. mechanizm podzielonej płatności (Split Payment) polegający na podzieleniu płatności na:

  • kwotę netto, która trafia na rachunek rozliczeniowy
  • kwotę podatku VAT, która jest księgowana na odrębnym dedykowanym dla tego celu rachunku VAT.

  Zgodnie z zapisami Ustawy Banki mają obowiązek otwarcia dla rachunków rozliczeniowych Klientów będącymi podmiotami gospodarczymi, specjalnego rachunku VAT pozwalającego na dysponowanie środkami wyłącznie na cele VAT.

  Rachunki VAT
  Dla każdego Klienta będącego podmiotem gospodarczym posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN Bank otworzył co najmniej jeden rachunek VAT. Na wniosek Klienta możliwe jest otwarcie większej liczby rachunków VAT.

  Rachunki VAT są prowadzone bezpłatnie.

  Bank informuje Klientów o numerach otwartych dla nich rachunków VAT w sposób, w jaki zwykle informuje o zmianach, w szczególności poprzez kanały bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS oraz BOŚBank24 Twoje e-Konto.

  Mechanizm podzielonej płatności
  Mechanizm podzielonej płatności może zostać zastosowany dla przelewów realizowanych w PLN na terenie Polski, tj. przelewów w systemach ELIXIR, SORBNET oraz przelewów wewnętrznych.

  Aby zastosować mechanizm podzielonej płatności w przypadku przelewów wysyłanych konieczne jest wyszczególnienie w zleceniu przelewu kwoty brutto i kwoty podatku VAT oraz podanie numeru faktury, której płatność dotyczy. Kwotą podatku VAT obciążany jest, w pierwszej kolejności, rachunek VAT, a jeśli brakuje na nim dostępnych środków, brakująca kwota podatku jest pobierana z rachunku rozliczeniowego. Kwota netto może być pobrana tylko z rachunku rozliczeniowego.

  W przypadku przelewów przychodzących realizowanych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności kwota przelewu jest księgowana najpierw w całości na rachunku rozliczeniowym, z którego w kolejnym kroku następuje automatyczne przeksięgowanie kwoty podatku VAT na rachunek VAT.

 • Jeżeli posiadasz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce i na rachunek w Banku będzie wpływało świadczenie emerytalne lub rentowe z innego państwa, zobowiązany jesteś zgłosić ten fakt Bankowi zanim otrzymasz pierwszą wpłatę, składając oświadczenie, zgodnie z Regulaminem dotyczącym otwierania i prowadzenia rachunków.

  Jeśli świadczenie emerytalne/rentowe jest opodatkowane w kraju z którego jest wypłacane, do oświadczenia należy dołączyć:

  • dokument o przyznaniu emerytury/renty zagranicznej wystawiony przez instytucję wypłacającą,
  • tłumaczenie tego dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego w sytuacji, gdy jest wystawiony w innym języku niż język angielski. W dokumencie tym powinna być podana kwota emerytury/renty brutto (przed opodatkowaniem) i kwota pobranego podatku.

  Na podstawie otrzymanych dokumentów zostanie dokonana ocena obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy.

  Polska zawarła z innymi państwami szereg umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ich zapisy precyzują, gdzie dane świadczenie emerytalne/rentowe powinno być opodatkowane, tj. czy podatek pobierany jest w państwie, z którego świadczenie wypływa, czy w państwie, w którym mieszka świadczeniobiorca, czy też w obu państwach jednocześnie.

  Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem Bank pełni funkcję płatnika i jest zobowiązany do poboru od świadczenia emerytalnego/rentowego z zagranicy:

  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  oraz
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  Stawki podatkowe

  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczka na podatek dochodowy jest potrącana według stawki 17%, a w przypadku przekroczenia limitu dochodu I progu skali podatkowej według stawki 32%. Natomiast składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru składki (kwoty emerytury lub renty), zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z tym że kwota w wysokości 7,75% podlega odliczeniu od podatku.

  W celu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia otrzymane w walutach obcych są przeliczane na złote polskie według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Art. 82 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od każdego z tych tytułów odrębnie. Fakt poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne od polskiej emerytury lub renty nie zwalnia z obowiązku opłacania składki od emerytury/renty zagranicznej.

  Jeśli emerytura/renta wypłacana jest przez instytucję z kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, składkę zdrowotną pobiera się tylko wówczas, gdy  otrzymujesz polską emeryturę lub rentę, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zasadność potrącania składek zdrowotnych weryfikowana jest indywidualnie przez Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

  Emerytura/renta, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% kwoty emerytury/renty (kwota składki podlegająca odliczeniu od podatku) wykazane są w informacji PIT-11, którą Bank  przekaże do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód, na adres korespondencyjny aktualny w Banku na dzień 31 grudnia roku.

  Jeżeli kwestionujesz zasadność potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych masz prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zgodnie z art. 75 ustawy Ordynacja Podatkowa, do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby Banku, którym aktualnie jest Drugi Mazowiecki Urzędu Skarbowego w Warszawie. Alternatywnie, możesz złożyć do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b ustawy Ordynacja Podatkowa.

  W przypadku kwestionowania składek na ubezpieczenie zdrowotne, wniosek o rozpatrzenie sprawy dotyczącej objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym możesz skierować do właściwego według miejsca zamieszkania Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w trybie art. 109 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Uzyskane indywidualne interpretacje przepisów prawa należy przedłożyć w Banku. Wówczas zostanie dokonana ponowna analiza stosowanych czynności opodatkowania i oskładkowania emerytury/renty z zagranicy.

 • Informacje IFT

  • Informacje IFT-1 i IFT-2 są to dokumenty informacyjne wysyłane do Klientów posiadających rezydencję podatkową w innym niż Polska państwie (nierezydentom) w związku z uzyskanym w Polsce przychodem, m.in. z tytułu odsetek, dywidend, należności licencyjnych, niektórych usług, np. prawnych.
  • Informacja IFT-1 jest wysyłana do osób fizycznych niemających w Polsce miejsca zamieszkania, zaś informacja IFT-2 do osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski.
  • Informacja IFT-1 jest wysyłana do wszystkich współwłaścicieli rachunku mających status nierezydenta. W informacji prezentowane są przychody i podatki dotyczące odrębnie każdego ze współwłaścicieli.
  • Przekazany dokument nie wymaga rozliczenia z polskimi organami podatkowymi. Może natomiast posłużyć do wykazania przed organem podatkowym kraju rezydencji podatkowej, w jakiej kwocie podatek został pobrany w Polsce i odpowiedniego rozliczenia w tym zakresie.
  • Informacje IFT-1 i IFT-2 wysyłane są również do urzędu skarbowego w Polsce, właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych według siedziby Banku. Aktualnie jest nim:
   • Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w Warszawie – dla IFT-1 i
   • Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – dla IFT-2.
  • Wymienione powyżej urzędy skarbowe są właściwe w sprawie składania ewentualnych wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku.

  Informacje PIT-11

  • Informacje PIT-11 sporządzane są w sytuacji uzyskania w Banku:
   • emerytury lub renty z zagranicy, o czym mowa w informacji dotyczącej emerytur i rent  z zagranicy oraz
   • przychodu od którego Bank nie ma obowiązku poboru podatku, np. umorzenia kredytu/odsetek, uzyskania odsetek w związku z umową kaucji.
  • Bank wysyła informacje PIT-11 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód na adres korespondencyjny aktualny w Banku na dzień 31 grudnia roku.
  • Informacje PIT-11 wysyłane są również do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania, aktualny w Banku na dzień 31 grudnia roku.
  • Jeżeli miejsce zamieszkania albo adres korespondencyjny uległy zmianie, koniecznie należy poinformować o tym Bank, w celu aktualizacji danych adresowych.
  • Informacja PIT-11 nie jest zeznaniem podatkowym. Jest to informacja, którą należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.