Informacje podatkowe

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

 • Informacja o realizowanej
  strategii podatkowej
  za rok 2022

  Bank Ochrony Środowiska S.A.
  Warszawa, 29 grudnia 2023 r.

  Spis treści

  1. INFORMACJE OGÓLNE

  1.1. Podstawa prawna sporządzenia informacji

  1.2. Informacje o Banku

  1.3. Cele strategii podatkowej Banku

  2. PROCESY I PROCEDURY ORAZ DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KAS

  2.1. Procesy i procedury stosowane w Banku

  2.2. Informacja o stosowanych formach współpracy z KAS

  3. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH ORAZ INFORMACJA
  O SCHEMATACH PODATKOWYCH

  3.1. Realizacja obowiązków podatkowych

  3.2. Informacja o schematach podatkowych

  4. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ORAZ DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE

  4.1. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

  4.2. Działania restrukturyzacyjne

  5. WNIOSKI O INTERPRETACJE ORAZ WIĄŻACE INFORMACJE

  6. ROZLICZENIA W RAJACH PODATKOWYCH


  1. INFORMACJE OGÓLNE

  1.1. Podstawa prawna sporządzenia Informacji

  Niniejszy dokument (dalej: „Informacja”) stanowi informację o strategii podatkowej realizowanej przez Bank Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) w roku podatkowym 2022 r. sporządzoną w celu wykonania przez Bank obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. r. poz. 1800 t.j. ze zm., dalej: „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”).

  1.2. Informacje o Banku

  Podstawowym celem Banku jest efektywne gospodarowanie kapitałami akcjonariuszy   i środkami pieniężnymi powierzonymi przez klientów, zapewniające dochodowość działalności i bezpieczeństwo powierzonych środków. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych, w tym: gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów, dokonywanie rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych usług bankowych, a także świadczenie finansowych usług konsultacyjno-doradczych.

  1.3. Cele strategii podatkowej Banku

  Celem realizowanej przez Bank strategii podatkowej jest:

  1. realizacja obowiązków podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. w szczególności obowiązków związanych z:
  a) terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych w wysokości określonej w przepisach prawa podatkowego,
  b) realizacja obowiązków podatkowych o charakterze formalnym, w tym w szczególności prowadzenie ewidencji, rejestrów, ksiąg oraz składanie wymaganych deklaracji i informacji podatkowych,
  c) stosowanie przepisów podatkowych z uwzględnieniem aktualnych interpretacji organów podatkowych, orzecznictwa sądów oraz objaśnień, instrukcji i innych wytycznych władz podatkowych.

  2. działanie zgodnie z intencją ustawodawcy, tj. unikanie stosowania struktur przeznaczonych do agresywnego planowania podatkowego lub unikania opodatkowania,

  3. ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z rozliczeniami podatkowymi czy wypełnieniem innych obowiązków podatkowych,

  4. stosowanie zasad ceny rynkowej w transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi,

  5. współpraca z organami podatkowymi w sposób profesjonalny, transparenty z zachowaniem wysokich standardów opartych na uczciwych, przejrzystych zasadach,  zasadzie wzajemnego zaufania.

  6. wykorzystanie nowoczesnych technologii w realizacji obowiązków podatkowych.

  Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez wdrażanie i utrzymywanie kontroli nad procesem wypełniania obowiązków podatkowych przez Zarząd Banku, w tym w szczególności poprzez dochowanie należytej staranności w rozliczeniach podatkowych i ograniczenie ryzyka podatkowego, w szczególności poprzez:

  1. wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób rzetelny, staranny z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego.

  2. wdrażanie i stosowanie przepisów wewnętrznych zapewniających prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych oraz prawidłowe udokumentowanie transakcji oraz ich aktualizowanie  w celu zachowania zgodności ze zmianami   w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

  3. zatrudnienie pracowników odpowiedzialnych za realizację obowiązków podatkowych posiadających specjalistyczne kompetencje,

  4. monitorowanie zmian w przepisach podatkowych,

  5. zagwarantowanie bieżącego wsparcia doradcy podatkowego,

  6. stały wewnętrzny nadzór nad procesem rozliczania poszczególnych podatków z zachowaniem zasad kontroli bieżącej, następczej czy okresowej,

  7. nie podejmowanie działań, w których wyeliminowanie ryzyka podatkowego z wykorzystaniem prawnie dopuszczalnych narzędzi nie jest możliwe,

  8. przekazywanie pracownikom Banku informacji o obowiązujących przepisach prawa podatkowego, ich planowanych zmianach oraz wykładni,

  9. udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach podatkowych,

  10. analizy skutków podatkowych nowych produktów, procesów biznesowych Banku, umów,

  11. nie angażowanie się w planowanie podatkowe, którego podstawą były regulacje pozwalające na sztuczne lub pozorne obniżenie efektywnego obciążenia podatkowego,

  12. analizowanie transakcji z podmiotami powiązanymi pod kątem ich rynkowości na etapie ich zawierania,

  13. weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych Banku w zakresie wymaganym przez przepisy prawa podatkowego.,

  14. wykorzystywanie aplikacji informatycznych i dążenie do automatyzacji procesów podatkowych; wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej, zarówno w kontaktach z organami podatkowymi, jak i z klientami.

  Strategia jest dostosowywana do zmian w prawie oraz zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym Banku.

  2. PROCESY I PROCEDURY ORAZ DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KAS

  Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje informacje o stosowanych przez podatnika:

  a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

  b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

  2.1. Procesy i procedury stosowane w Banku

  Bank wdrożył i stosuje przepisy wewnętrzne zapewniające realizację obowiązków podatkowych oraz udokumentowanie transakcji. W tym zakresie podstawą działań Banku są obowiązujące procedury mające zapewnić prawidłowe wywiązywanie się przez Bank z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w sposób uwzględniający specyfikę operacji biznesowych Banku, jak również rodzaj i rozmiary działalności gospodarczej prowadzonej przez Bank.

  Bank zaimplementował m.in. następujące procedury / instrukcje / zasady dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego:

  • Instrukcja ustalania i rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych oraz przekazywania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Instrukcja poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób prawnych i fizycznych w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Instrukcja sporządzania informacji podatkowych dla osób fizycznych z tytułu wypłaty należności lub świadczeń zaliczonych do przychodów z innych źródeł oraz z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych za pośrednictwem Banku;
  • Instrukcja ustalania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Instrukcja przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Instrukcja weryfikowania rachunków rozliczeniowych z Wykazem podatników VAT  w przypadku realizacji transakcji o wartości powyżej 15 000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Zasady stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna;
  • Zasady ustalania oraz zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Zasady wypełniania obowiązków przez Bank Ochrony Środowiska S.A. wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie cen transferowych;
  • Instrukcja naliczania i odprowadzania podatku od niektórych instytucji finansowych  w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazania informacji  o schematach podatkowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A;
  • Instrukcja opodatkowania emerytur i rent z zagranicy oraz ubezpieczenia zdrowotnego klientów będących beneficjentami tych świadczeń;
  • Instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Centrali Banku Ochrony Środowiska S.A.

  Przepisy wewnętrzne podlegają regularnym przeglądom i aktualizacji w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa.

  Niezależnie od powyższego, Bank podejmuje szereg działań z użyciem wewnętrznych zasobów Banku oraz z wykorzystaniem zewnętrznego wsparcia, które mają na celu należyte wykonywanie obowiązków Banku wynikających z przepisów prawa podatkowego. Do podejmowanych przez Bank w tym zakresie działań należy zaliczyć w szczególności:

  • korzystanie z usług zewnętrznych kancelarii i firm doradztwa podatkowego obejmujących bieżące wsparcie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, w tym okresowych przeglądów podatkowych, oraz pozostałych należności publiczno-prawnych;
  • przeprowadzanie przeglądów zapisów księgowych na kontach istotnych z perspektywy rozliczeń podatkowych Banku;
  • monitorowanie zmian w przepisach podatkowych oraz w praktyce orzeczniczej organów podatkowych, sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości mogących dotyczyć Banku,
  • występowanie o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w przypadku niestandardowych transakcji mających istotne znaczenie z perspektywy operacji biznesowych Banku, jak również w przypadku zamiaru skorzystania z dostępnych dla Banku ulg i preferencji podatkowych,
  • na bieżąco prowadzone analizy skutków podatkowych nowych produktów, procesów biznesowych oraz umów,
  • wykorzystywanie aplikacji informatycznych i dążenie do automatyzacji procesów podatkowych, wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej, zarówno w kontaktach z organami podatkowymi jak i z klientami.

  2.2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z KAS

  Bank nie uczestniczył w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarł umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy  z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 t.j. ze zm.).

  3. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH ORAZ INFORMACJA O SCHEMATACH PODATKOWYCH

  Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

  Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

  3.1. Realizacja obowiązków podatkowych

  Bank dochowuje należytej staranności w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się   z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności, Bank podejmuje poniższe działania:

  • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
  • kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki, zaliczki na podatek na konta właściwych organów podatkowych;
  • składa organom podatkowym właściwe zeznania, deklaracje, wykazy, zestawienia, oświadczenia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
  • prowadzi niezbędne ewidencje, rejestry i księgi wymagane przepisami prawa podatkowego;
  • sporządza dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze bądź analizy zgodności;
  • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa o schematach podatkowych oraz składa wszelkie pisma, deklaracje i informacje wymagane przez te przepisy;
  • występuje do zagranicznych kontrahentów w celu przekazywania Bankowi ważnych certyfikatów rezydencji oraz oświadczeń o posiadaniu statusu rzeczywistego właściciela w odniesieniu do należności wypłacanych tym podmiotom przez Bank, które mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce.

  W roku podatkowym 2022 Bank realizował obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

  • podatku dochodowego od osób prawnych;
  • podatku od towarów i usług;
  • podatku od niektórych instytucji finansowych;
  • podatku od nieruchomości.

  W roku podatkowym 2022 Bank realizował obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców oraz osób świadczących na rzecz Banku usługi w ramach umów o dzieło;
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych – z przychodów uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłacanych odsetek, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Bank dochowuje wszelkich starań, aby terminowo i prawidłowo regulować zobowiązania podatkowe oraz składać wymagane przepisami prawa podatkowego zeznania, deklaracje i informacje podatkowe.

  3.2. Informacja o schematach podatkowych

  Bank dochowując należytej staranności wypełniał wynikające z przepisów prawa podatkowego obowiązki dotyczące identyfikacji schematów podatkowych, w szczególności w odniesieniu do transakcji zlecanych przez klientów.

  Na podstawie dokonanych czynności w 2022 roku Bank nie zidentyfikował schematów podatkowych podlegających raportowaniu przez Bank i w związku z tym nie przekazał Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

  4. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ORAZ DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE

  4.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

  Zgodnie z art. 27 c ust 2 pkt 3 lit a) updop, Informacja o realizowanej strategii podatkowej  obejmuje informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Banku, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

  Ostatnim rocznym zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Banku jest jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 r.

  Zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Banku za rok 2022, suma bilansowa aktywów wyniosła 21 915 238 tys. zł. W konsekwencji  5% sumy bilansowej aktywów Banku według sprawozdania za ten rok wynosiło 1 095 762 tys. zł.

  Bank nie zrealizował w 2022 roku transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyłaby 5% sumy bilansowej jego aktywów.

  Pośród transakcji z podmiotami powiązanymi mającymi wyłącznie siedzibę na terytorium RP znajdowały się przede wszystkim lokaty, transakcje związane z udzielaniem lub otrzymaniem finansowania w postaci kredytów, emisja obligacji, wykupem wierzytelności leasingowych.

  4.2. Działania restrukturyzacyjne

  Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit b) updop, Informacja o realizowanej strategii powinna zawierać informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop.

  Ze względu na powstanie straty bilansowej w 2015 roku Bank wdrożył Program Postępowania Naprawczego (PPN) na podstawie art.  142 ust. 1 Prawa bankowego w brzmieniu obowiązującym do 08 października 2016 roku, zgodnie z art. 381 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

  W dniu 17 lipca 2020 roku do Banku wpłynęła decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w związku z wszczętym z urzędu w dniu 12 maja przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) postępowaniem administracyjnym w przedmiocie nakazania opracowania grupowego planu naprawy Banku Ochrony Środowiska S.A. – na podstawie art. 141n ust. 1 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Natomiast, w dniu 20 lipca 2020 roku do Banku wpłynęła druga decyzja KNF w związku z wszczętym z urzędu w dniu 12 maja przez KNF postępowaniem administracyjnym w przedmiocie ograniczenia zakresu podmiotowego grupowego planu naprawy do podmiotów wchodzących w skład Grupy BOŚ (tj. Bank Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski S.A., BOŚ Leasing EKO-Profit S.A. oraz MS Wind sp. z o.o.).

  Bank opracował Grupowy Plan Naprawy (GPN) i przedłożył go KNF w październiku 2020 roku. Komisja Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 21 stycznia 2021 roku, w związku z postępowaniem administracyjnym w przedmiocie zatwierdzenia GPN, wezwała Bank do uzupełnienia oraz zmiany GPN, w tym przyjęcie jako punkt wyjścia zaudytowanych danych finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. BOŚ zgodnie z wezwaniem KNF skorygował GPN i złożył go KNF. W dniu 17 grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła GPN.

  Zatwierdzenie GPN przez KNF oznacza zakończenie obowiązków płynących z działań sanacyjnych realizowanych w ramach Programu Postępowania Naprawczego.

  W dniu 31 grudnia 2021 roku Bank podjął decyzję o uruchomieniu GPN zatwierdzonego przez KNF. Działania naprawcze podejmowane w ramach GPN mają na celu osiągnięcie przez Bank trwałej rentowności. Na koniec 2022 roku wszystkie wiodące wskaźniki Planu naprawy, zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane, osiągnęły poziom bezpieczny. W obszarze wskaźników uzupełniających w GPN, Bank odnotował pojedyncze epizody przekroczenia wskaźników planu naprawy w grupie wskaźników rentowności na skutek miesięcznych ujemnych wyników finansowych spowodowanych głównie negatywnym wpływem zdarzeń o charakterze jednorazowym. Ponadto pojedyncze przypadki przekroczenia uzupełniających wskaźników planu naprawy dotyczyły wskaźników makroekonomicznych i były efektem dużej amplitudy zmian związanych z sytuacją geopolityczną.

  W czerwcu 2022 roku, zgodnie z zapisami artykułu 141 m ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, Bank złożył do KNF zaktualizowany Grupowy Plan Naprawy Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. We wrześniu 2022 roku Bank otrzymał wezwanie z Komisji Nadzoru Finansowego do uzupełnienia dokumentu we wskazanych obszarach.  W listopadzie 2022 roku Bank ponownie przesłał do Komisji Nadzoru Finansowego zaktualizowany GPN uwzględniający zarówno wytyczne z wezwania jak i zmiany związane z potrzebą uspójnienia dokumentu GPN ze zaktualizowaną Strategią, obejmujące między innymi wpływ zmian regulacyjnych wprowadzających programy wsparcia dla kredytobiorców.

  W dniu 03 marca 2023 roku Bank otrzymał Decyzję z dnia 24 lutego 2023 roku o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Grupowego Planu Naprawy Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.

  W związku z prowadzonymi działaniami naprawczymi, Bank zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. 2016 poz. 68) zwolniony jest z zapłaty podatku od niektórych instytucji finansowych.

  5. WNIOSKI O INTERPRETACJE ORAZ WIĄŻĄCE INFORMACJE

  Zgodnie z art. 27 c ust 2 pkt 3 lib updop, Informacja o realizowanej strategii obejmuje informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

  1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
  2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
  3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42 a ustawy o podatku o towarów i usług,
  4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

  5.1. Wnioski o interpretacje ogólne

  Bank nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

  5.2. Wnioski o interpretacji indywidualne

  W 2022 roku Bank otrzymał indywidualną interpretację podatkową, o której mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej,  na wniosek złożony w dniu 3 grudnia 2021 r., dotyczące opodatkowania czynności nabycia wierzytelności, podstawy opodatkowania usługi nabycia wierzytelności oraz zwolnienia od podatku  transakcji nabycia wierzytelności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o podatku od towarów i usług.

  5.3. Wnioski o wiążące informacje stawkowe

  W 2022 r. Bank nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

  5.4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

  W 2022 r. Bank nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

  .

  6. ROZLICZENIA W RAJACH PODATKOWYCH

  Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 5 updop, Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

  W 2022 r. Bank nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych.

 • Informacja o realizowanej
  strategii podatkowej
  za rok 2021

  Bank Ochrony Środowiska S.A.
  Warszawa, 23 grudnia 2022 r.

  Spis treści

  1. Wstęp.

  2. Informacje ogólne.

  3. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

  4. Informacje dotyczące realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

  5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych.

  6. Informacje o złożonych przez Bank wnioskach.

  7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


  1. WSTĘP

  Niniejszy dokument (dalej: „Informacja”) stanowi informację o strategii podatkowej realizowanej przez Bank Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) w roku podatkowym 2021 r. sporządzoną w celu wykonania przez Bank obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 t.j. ze zm., dalej: „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”).

  2. INFORMACJE OGÓLNE

  2.1 Informacje o Banku

  Podstawowym celem Banku jest efektywne gospodarowanie kapitałami akcjonariuszy i środkami pieniężnymi powierzonymi przez klientów, zapewniające dochodowość działalności i bezpieczeństwo powierzonych środków. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych, w tym: gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów, dokonywanie rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych usług bankowych, a także świadczenie finansowych usług konsultacyjno-doradczych.

  2.2 Cele strategii podatkowej Banku

  Celem realizowanej przez Bank strategii podatkowej jest należyte wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, tj. w szczególności obowiązków związanych z regulowaniem zobowiązań podatkowych w wysokości określonej w przepisach prawa podatkowego oraz innych powinności o charakterze formalnym, w tym w szczególności prowadzenie ewidencji, rejestrów i ksiąg oraz składanie wymaganych deklaracji i informacji podatkowych.
  Realizacja powyższego celu odbywa się poprzez wdrażanie i utrzymywanie kontroli nad procesem wypełniania obowiązków podatkowych przez Zarząd Banku, w tym w szczególności poprzez:

  • dochowywanie należytej staranności w rozliczeniach podatkowych Banku;
  • weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych Banku w zakresie wymaganym przez przepisy prawa podatkowego;
  • inwestowanie w poszerzanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego przez osoby zajmujące się w Banku rozliczeniami podatkowymi;
  • stały wewnętrzny nadzór nad procesem rozliczania poszczególnych podatków;
  • monitorowanie zmian w przepisach podatkowych mających zastosowanie do Banku;
  • współpracę z doradcami podatkowymi.

  Strategia jest dostosowywana do zmian w prawie oraz zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym Banku.

  3. INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA PROCESACH ORAZ PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO ORAZ STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

  W Banku obowiązują procedury mające zapewnić prawidłowe wywiązywanie się przez Bank z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób uwzględniający specyfikę operacji biznesowych Banku, jak również rodzaj i rozmiary działalności gospodarczej prowadzonej przez Bank.
  Bank zaimplementował m.in. następujące procedury / instrukcje / zasady dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego:

  • Instrukcja ustalania i rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych oraz przekazywania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Instrukcja poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób prawnych i fizycznych w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Instrukcja sporządzania informacji podatkowych dla osób fizycznych z tytułu wypłaty należności lub świadczeń zaliczonych do przychodów z innych źródeł oraz z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych za pośrednictwem Banku;
  • Instrukcja ustalania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Instrukcja przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Instrukcja weryfikowania rachunków rozliczeniowych z Wykazem podatników VAT w przypadku realizacji transakcji o wartości powyżej 15 000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Zasady stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna;
  • Zasady ustalania oraz zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Zasady wypełniania obowiązków przez Bank Ochrony Środowiska S.A. wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie cen transferowych;
  • Instrukcja naliczania i odprowadzania podatku od niektórych instytucji finansowych w Banku Ochrony Środowiska S.A.;
  • Procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A;
  • Instrukcja opodatkowania emerytur i rent z zagranicy oraz ubezpieczenia zdrowotnego klientów będących beneficjentami tych świadczeń;
  • Instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Centrali Banku Ochrony Środowiska S.A.
   Niezależnie od powyższego, Bank podejmuje szereg działań z użyciem wewnętrznych zasobów Banku oraz z wykorzystaniem zewnętrznego wsparcia, które mają na celu należyte wykonywanie obowiązków Banku wynikających z przepisów prawa podatkowego. Do podejmowanych przez Bank w tym zakresie działań należy zaliczyć w szczególności:
  • korzystanie z usług zewnętrznych kancelarii i firm doradztwa podatkowego obejmujących bieżące wsparcie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, w tym okresowych przeglądów podatkowych, oraz pozostałych należności publiczno-prawnych;
  • przeprowadzanie przeglądów zapisów księgowych na kontach istotnych z perspektywy rozliczeń Banku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług przed terminami sporządzenia rozliczeń w tych podatkach;
  • monitorowanie wszelkich zmian w przepisach podatkowych oraz w praktyce orzeczniczej organów podatkowych, sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości mogących dotyczyć Banku,
  • występowanie z wnioskiem o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w przypadku niestandardowych transakcji mających istotne znaczenie z perspektywy operacji biznesowych Banku, jak również w przypadku zamiaru skorzystania z dostępnych dla Banku ulg i preferencji podatkowych.

  3.1 Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

  Bank nie uczestniczył w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarł umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 t.j. ze zm.).

  4. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH, Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ

  Bank podejmuje wszelkie środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności, Bank podejmuje poniższe działania:

  • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
  • kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki, raty podatków oraz zaliczki na podatek na konta właściwych organów podatkowych;
  • składa organom podatkowym właściwe zeznania, deklaracje, wykazy, zestawienia, oświadczenia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
  • prowadzi niezbędne ewidencje, rejestry i księgi wymagane przepisami prawa podatkowego;
  • sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze bądź analizy zgodności;
  • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa o schematach podatkowych oraz składa wszelkie pisma, deklaracje i informacje wymagane przez te przepisy;
  • występuje do zagranicznych kontrahentów w celu przekazywania Bankowi ważnych certyfikatów rezydencji oraz oświadczeń o posiadaniu statusu rzeczywistego właściciela w odniesieniu do należności wypłacanych tym podmiotom przez Bank, które mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce.
   W roku podatkowym 2021 Bank realizował obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:
  • podatku dochodowego od osób prawnych;
  • podatku od towarów i usług;
  • podatku od niektórych instytucji finansowych;
  • podatku od nieruchomości.
   W roku podatkowym 2021 Bank realizował obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:
  • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców oraz osób świadczących na rzecz Banku usługi w ramach umów o dzieło;
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych – z przychodów uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłacanych odsetek, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   W roku 2021 r. Bank jako Wspomagający nie powziął wątpliwości, co do zlecanych czynności przez klienta, w odniesieniu do których w ocenie Banku uzgodnienie mogłoby stanowić schemat podatkowy. Bank nie pełnił roli Promotora schematów podatkowych, tj. nie opracowywał, nie oferował, nie udostępniał, nie wdrażał ani nie zarządzał wdrożeniem schematów podatkowych. Bank nie pełni również roli Korzystającego ze schematów podatkowych, tj. nie wdrażał ani nie przygotowywał się do wdrożenia schematów podatkowych.

  5. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ORAZ PODEJMOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH

  5.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Banku, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

  Ostatnim rocznym zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Banku jest jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 r.
  Zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Banku za rok 2021, suma bilansowa aktywów wyniosła 20 449 968 tys. zł. W konsekwencji, 5% sumy bilansowej aktywów Banku według sprawozdania za ten rok wynosiło 1 022 498 tys. zł.
  W 2021 r. Bank nie zrealizował transakcji, których wartość przekraczałaby w/w limit.

  5.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  Ze względu na powstanie straty bilansowej w 2015 r. oraz w związku z wymaganiami określonymi w art. 142 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 t.j., ze zm.), 30 marca 2016 r. Bank przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Banku Program Postępowania Naprawczego BOŚ S.A. (PPN). KNF zaakceptowała wyżej wymieniony program, z uwzględnieniem swoich uwag i informacji przedstawionych w piśmie przesłanym do Banku 14 grudnia 2016 r.

  Bank przeprowadził podwyższenie kapitału zakładowego w 2016 roku o 400 mln zł i w 2018 roku o kwotę 300,7 mln zł.

  23 lutego 2018 r. Bank złożył do KNF zaktualizowaną wersję PPN. Weryfikacja PPN wynikała z braku spełnienia warunków brzegowych dokumentu zaakceptowanego przez KNF w grudniu 2016 r., co oznaczało konieczność ponownej analizy założeń przyjętych w obszarze modelu biznesowego oraz kosztów ryzyka. Zmiany dotyczyły głównie modyfikacji modelu biznesowego Banku w kierunku specjalizacji zgodnej z misją Banku, weryfikacji ścieżki odpisów w zakresie obszaru ryzyka kredytowego związanej z korektą modelu biznesowego oraz aktualizacji elementów związanych z adekwatnością kapitałową. KNF zaakceptowała zaktualizowaną wersję PPN 24 maja 2018 r.

  Okres realizacji działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Bank w ramach PPN został określony na lata 2018-2021. Bank opracował „Ramową Strategię działania BOŚ S.A.”, przy zachowaniu spójności z PPN pod względem założeń, kierunków i planowanych do osiągnięcia celów.

  Główne założenia Strategii zostały przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego 20 kwietnia 2016 r., natomiast raport dotyczący modyfikacji Głównych założeń Strategii – 22 marca 2018 r., a 28 listopada 2018 r. raport bieżący o aktualizacji Strategii. Punktem wyjścia do aktualizacji Strategii były sprzyjające uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne, a także zmiana modelu biznesowego Banku.

  W aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju zakłada się:
  1. ewolucję modelu biznesowego w kierunku koncentracji na bankowości instytucjonalnej, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstwach, przy jednoczesnym sprofilowaniu oferty dla Klientów indywidualnych - związaną ze specjalizacją w zakresie ekologii i wykorzystaniem potencjału na rynku finansowania przedsięwzięć proekologicznych,

  2. przejście z etapu działań stabilizacyjnych i naprawczych mających miejsce w latach 2016-2018 do etapu rozwoju biznesu, związanego z implementacją nowego modelu biznesowego oraz nowej roli Banku w rządowych działaniach na rzecz ochrony środowiska,

  3. wykorzystanie sprzyjających czynników wzrostu inwestycji proekologicznych, poprzez finansowanie projektów proekologicznych i sprawną dystrybucję środków przeznaczonych na działania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważony rozwój.

  17 lipca 2020 r. do Banku wpłynęła decyzja KNF w związku z wszczętym z urzędu 12 maja przez KNF postępowaniem administracyjnym w przedmiocie nakazania opracowania grupowego planu naprawy Banku – na podstawie art. 141n ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Natomiast, 20 lipca 2020 r. do Banku wpłynęła druga decyzja KNF w związku z wszczętym z urzędu 12 maja przez KNF postępowaniem administracyjnym w przedmiocie ograniczenia zakresu podmiotowego grupowego planu naprawy do podmiotów wchodzących w skład Grupy Banku (tj. Bank Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski S.A., BOŚ Leasing EKO-Profit S.A. oraz MS Wind sp. z o.o.).

  KNF jako najwłaściwsze rozwiązanie uznała zobowiązanie Banku do opracowania grupowego planu naprawy, o którym mowa w rozdziale XII znowelizowanej ustawy Prawo Bankowe. Jego zatwierdzenie przez KNF jednocześnie oznacza zakończenie obowiązków płynących z działań sanacyjnych realizowanych w ramach dotychczasowej formuły tj. programu postępowania naprawczego realizowanego na podstawie art. 142 ust. 1 ustawy Prawo bankowe w brzmieniu obowiązującym do 8 października 2016 r., zgodnie art. 381 ust. 4 ustawy z 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2002 r., poz. 842 t.j. ze zm.).

  Bank opracował Grupowy Plan Naprawy i przedłożył go KNF w październiku 2020 r. KNF w piśmie z 21 stycznia 2021 r., w związku z postępowaniem administracyjnym w przedmiocie zatwierdzenia Grupowego Planu Naprawy, wezwała Bank do uzupełninia oraz zmiany Grupowego Planu Naprawy, w tym przyjęcie jako punkt wyjścia zaudytowanych danych finansowych według stanu na 31 grudnia 2020 r. W dniu 17 grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła GPN.

  W 2021 roku Bank opracował Ramową Strategię działania BOŚ S.A. na lata 2021 – 2023 (Strategia), przy zachowaniu spójności z GPN pod względem założeń, kierunków i planowanych do osiągnięcia celów. W dniu 22 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła Strategię.

  W dniu 31 grudnia 2021 roku Bank podjął decyzję o uruchomieniu GPN zatwierdzonego przez KNF. Działania naprawcze podejmowane w ramach GPN mają na celu osiągnięcie przez Bank trwałej rentowności.
  W związku z prowadzonymi działaniami naprawczymi, Bank zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. 2016 poz. 68) zwolniony jest z zapłaty podatku od niektórych instytucji finansowych.

  Biorąc pod uwagę opisane czynniki, nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Bank w okresie co najmniej 12 miesięcy po 31 grudnia 2021 r. na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź ograniczenia dotychczasowej działalności.

  6. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ BANK WNIOSKACH

  6.1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

  W 2021 r. Bank nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

  6.2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

  W dniu 3 grudnia 2021 r. Bank  złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczące opodatkowania czynności nabycia wierzytelności, podstawy opodatkowania usługi nabycia wierzytelności oraz zwolnienia od podatku  transakcji nabycia wierzytelności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o podatku od towarów i usługank otrzymał interpretację podatkową w sprawie opodatkowania nagród wydawanych w konkursach organizowanych na portalu internetowym w zakresie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  6.3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

  W 2021 r. Bank nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

  6.4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

  W 2021 r. Bank nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

  7. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ W ROZUMIENIU ART. 27C UST. 2 PKT 5 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

 • 1 lipca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

  Ustawa ta wprowadziła tzw. mechanizm podzielonej płatności (Split Payment) polegający na podzieleniu płatności na:

  • kwotę netto, która trafia na rachunek rozliczeniowy
  • kwotę podatku VAT, która jest księgowana na odrębnym dedykowanym dla tego celu rachunku VAT.

  Zgodnie z zapisami Ustawy Banki mają obowiązek otwarcia dla rachunków rozliczeniowych Klientów będącymi podmiotami gospodarczymi, specjalnego rachunku VAT pozwalającego na dysponowanie środkami wyłącznie na cele VAT.

  Rachunki VAT
  Dla każdego Klienta będącego podmiotem gospodarczym posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN Bank otworzył co najmniej jeden rachunek VAT. Na wniosek Klienta możliwe jest otwarcie większej liczby rachunków VAT.

  Rachunki VAT są prowadzone bezpłatnie.

  Bank informuje Klientów o numerach otwartych dla nich rachunków VAT w sposób, w jaki zwykle informuje o zmianach, w szczególności poprzez kanały bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS oraz BOŚBank24 Twoje e-Konto.

  Mechanizm podzielonej płatności
  Mechanizm podzielonej płatności może zostać zastosowany dla przelewów realizowanych w PLN na terenie Polski, tj. przelewów w systemach ELIXIR, SORBNET oraz przelewów wewnętrznych.

  Aby zastosować mechanizm podzielonej płatności w przypadku przelewów wysyłanych konieczne jest wyszczególnienie w zleceniu przelewu kwoty brutto i kwoty podatku VAT oraz podanie numeru faktury, której płatność dotyczy. Kwotą podatku VAT obciążany jest, w pierwszej kolejności, rachunek VAT, a jeśli brakuje na nim dostępnych środków, brakująca kwota podatku jest pobierana z rachunku rozliczeniowego. Kwota netto może być pobrana tylko z rachunku rozliczeniowego.

  W przypadku przelewów przychodzących realizowanych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności kwota przelewu jest księgowana najpierw w całości na rachunku rozliczeniowym, z którego w kolejnym kroku następuje automatyczne przeksięgowanie kwoty podatku VAT na rachunek VAT.

 • Jeżeli posiadasz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce i na rachunek w Banku będzie wpływało świadczenie emerytalne lub rentowe z innego państwa, zobowiązany jesteś zgłosić ten fakt Bankowi zanim otrzymasz pierwszą wpłatę, składając oświadczenie, zgodnie z Regulaminem dotyczącym otwierania i prowadzenia rachunków.

  Jeśli świadczenie emerytalne/rentowe jest opodatkowane w kraju z którego jest wypłacane, do oświadczenia należy dołączyć:

  • dokument o przyznaniu emerytury/renty zagranicznej wystawiony przez instytucję wypłacającą,
  • tłumaczenie tego dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego w sytuacji, gdy jest wystawiony w innym języku niż język angielski. W dokumencie tym powinna być podana kwota emerytury/renty brutto (przed opodatkowaniem) i kwota pobranego podatku.

  Na podstawie otrzymanych dokumentów zostanie dokonana ocena obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy.

  Polska zawarła z innymi państwami szereg umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ich zapisy precyzują, gdzie dane świadczenie emerytalne/rentowe powinno być opodatkowane, tj. czy podatek pobierany jest w państwie, z którego świadczenie wypływa, czy w państwie, w którym mieszka świadczeniobiorca, czy też w obu państwach jednocześnie.

  Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem Bank pełni funkcję płatnika i jest zobowiązany do poboru od świadczenia emerytalnego/rentowego z zagranicy:

  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  oraz
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  Stawki podatkowe

  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczka na podatek dochodowy jest potrącana według stawki 17%, a w przypadku przekroczenia limitu dochodu I progu skali podatkowej według stawki 32%. Natomiast składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru składki (kwoty emerytury lub renty), zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z tym że kwota w wysokości 7,75% podlega odliczeniu od podatku.

  W celu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia otrzymane w walutach obcych są przeliczane na złote polskie według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Art. 82 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od każdego z tych tytułów odrębnie. Fakt poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne od polskiej emerytury lub renty nie zwalnia z obowiązku opłacania składki od emerytury/renty zagranicznej.

  Jeśli emerytura/renta wypłacana jest przez instytucję z kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, składkę zdrowotną pobiera się tylko wówczas, gdy  otrzymujesz polską emeryturę lub rentę, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zasadność potrącania składek zdrowotnych weryfikowana jest indywidualnie przez Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

  Emerytura/renta, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% kwoty emerytury/renty (kwota składki podlegająca odliczeniu od podatku) wykazane są w informacji PIT-11, którą Bank  przekaże do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód, na adres korespondencyjny aktualny w Banku na dzień 31 grudnia roku.

  Jeżeli kwestionujesz zasadność potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych masz prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zgodnie z art. 75 ustawy Ordynacja Podatkowa, do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby Banku, którym aktualnie jest Drugi Mazowiecki Urzędu Skarbowego w Warszawie. Alternatywnie, możesz złożyć do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b ustawy Ordynacja Podatkowa.

  W przypadku kwestionowania składek na ubezpieczenie zdrowotne, wniosek o rozpatrzenie sprawy dotyczącej objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym możesz skierować do właściwego według miejsca zamieszkania Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w trybie art. 109 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Uzyskane indywidualne interpretacje przepisów prawa należy przedłożyć w Banku. Wówczas zostanie dokonana ponowna analiza stosowanych czynności opodatkowania i oskładkowania emerytury/renty z zagranicy.

 • Informacje IFT

  • Informacje IFT-1 i IFT-2 są to dokumenty informacyjne wysyłane do Klientów posiadających rezydencję podatkową w innym niż Polska państwie (nierezydentom) w związku z uzyskanym w Polsce przychodem, m.in. z tytułu odsetek, dywidend, należności licencyjnych, niektórych usług, np. prawnych.
  • Informacja IFT-1 jest wysyłana do osób fizycznych niemających w Polsce miejsca zamieszkania, zaś informacja IFT-2 do osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski.
  • Informacja IFT-1 jest wysyłana do wszystkich współwłaścicieli rachunku mających status nierezydenta. W informacji prezentowane są przychody i podatki dotyczące odrębnie każdego ze współwłaścicieli.
  • Przekazany dokument nie wymaga rozliczenia z polskimi organami podatkowymi. Może natomiast posłużyć do wykazania przed organem podatkowym kraju rezydencji podatkowej, w jakiej kwocie podatek został pobrany w Polsce i odpowiedniego rozliczenia w tym zakresie.
  • Informacje IFT-1 i IFT-2 wysyłane są również do urzędu skarbowego w Polsce, właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych według siedziby Banku. Aktualnie jest nim:
   • Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w Warszawie – dla IFT-1 i
   • Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – dla IFT-2.
  • Wymienione powyżej urzędy skarbowe są właściwe w sprawie składania ewentualnych wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku.

  Informacje PIT-11

  • Informacje PIT-11 sporządzane są w sytuacji uzyskania w Banku:
   • emerytury lub renty z zagranicy, o czym mowa w informacji dotyczącej emerytur i rent  z zagranicy oraz
   • przychodu od którego Bank nie ma obowiązku poboru podatku, np. umorzenia kredytu/odsetek, uzyskania odsetek w związku z umową kaucji.
  • Bank wysyła informacje PIT-11 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód na adres korespondencyjny aktualny w Banku na dzień 31 grudnia roku.
  • Informacje PIT-11 wysyłane są również do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania, aktualny w Banku na dzień 31 grudnia roku.
  • Jeżeli miejsce zamieszkania albo adres korespondencyjny uległy zmianie, koniecznie należy poinformować o tym Bank, w celu aktualizacji danych adresowych.
  • Informacja PIT-11 nie jest zeznaniem podatkowym. Jest to informacja, którą należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.