Regulacje i Pełnomocnictwa

 • Depozyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG).

  Aktualnie gwarantowana jest w całości kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro.

  Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

  Szczegółowe informacje na stronie www.bfg.pl.

 • Co to jest BIK?

  Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami).

  BIK gromadzi, przechowuje oraz przetwarza informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Dane gromadzone w BIK dotyczą zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.


  Kiedy Twoje dane mogą trafić do BIK?

  Dane mogą trafić do BIK w momencie składania przez Ciebie w banku lub SKOK-u wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu przez Ciebie zobowiązania w którejś z wyżej wymienionych instytucji. Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego przez Ciebie kredytu, bank lub SKOK aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania Twojego zobowiązania.

  „…Wbrew powszechnej opinii Biuro Informacji Kredytowej wcale nie prowadzi czarnej listy dłużników, lecz jedynie monitoruje - w sposób całkowicie zinformatyzowany (informacje do rejestru płyną z systemów informatycznych banków i odwrotnie) - sposób realizowania zobowiązań przez klientów” - Dorota Kossowska, Doradca finansowy, Open Finance SA.


  Jakie informacje znajdują się w BIK?

  W BIK znajdują się:

  • informacje o Twoich danych osobowych,
  • dane na temat kredytu, takie jak: data powstania, rodzaj kredytu, okres na jaki kredyt został udzielony, waluta kredytu, terminowość spłat,
  • informacje o zadłużeniu.

  Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki lub SKOK-i, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które spłacane są lub spłacane były nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez bank lub SKOK – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).


  Jak długo BIK może przetwarzać Twoje dane?

  Jeśli zobowiązanie spłacałeś terminowo - Twoje dane przetwarzane były w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania.

  Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres przez Ciebie wskazany, poświadczając Twoją pozytywną historię kredytową.

  Dane mogą być przetwarzane również bez Twojej zgody przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • nie regulowałeś zobowiązania lub dopuściłeś się zwłoki powyżej 60 dni,
  • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Cię przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody, a mimo to nie uregulowałeś w tym czasie swojego zobowiązania.

  Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo bankowe dane wszystkich zobowiązań klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody klientów.

  Historia to najlepsza rekomendacja

  Najkorzystniejsze dla Twojego wizerunku finansowego jest terminowe regulowanie zobowiązań, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK.

  Czy pozytywna historia kredytowa może być do czegoś potrzebna? Zapewniamy, że tak! To dzięki niej jesteś dla banków i SKOK-ów wiarygodnym i cennym klientem, co z kolei może przełożyć się na:

  • lepsze warunki finansowe np. niższe oprocentowanie kredytu,
  • skrócenie lub uproszczenie procedur,
  • obniżanie opłat i prowizji.

  Widać wyraźnie, że brak wiedzy o Twojej historii kredytowej uniemożliwia bankom czy SKOK-om zastosowanie swoistej premii za Twoją rzetelność finansową.

  „…Jeśli dostajemy pozytywny raport, to jest to punkt dla klienta. Jego wniosek możemy rozpatrzyć szybciej …”- Piotr Utrata, Rzecznik Prasowy jednego z banków współpracujących z BIK.

  "…Unikalnym produktem naszego banku, który promujemy obecnie, jest kredyt na dowód osobisty. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób mających dobrą opinię w Biurze Informacji Kredytowej…" – Maciej Konieczny, Menedżer Sprzedaży jednego z banków współpracujących z BIK.


  Udziel zgody!

  Jeśli chcesz być postrzegany jako atrakcyjny uczestnik rynku finansowego powinieneś sam dążyć do tego, aby pozytywna historia spłat Twoich zobowiązań była dostępna dla innych instytucji sektora finansowego, nie tylko w trakcie ale również po spłaceniu Twojego zobowiązania. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych zwiększasz swoje szanse na możliwość naliczenia Twojej oceny punktowej.

  Pamiętaj! Żądając usunięcia, po spłacie zobowiązania, swoich danych pozytywnych oraz nie wyrażając zgody na ich przetwarzanie, pozbywasz się możliwości lepszego traktowania Ciebie przez banki i SKOK –i.

  WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH PO WYGAŚNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA, TWORZYSZ WSPÓLNIE Z BIK TWÓJ POZYTYWNY PORTRET FINANSOWY, TAK WYSOKO CENIONY PRZEZ WIELE INSTYTUCJI.

  BIK czy BIG?

  Czasem zdarza się, że Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest mylone z biurami informacji gospodarczej (BIG).

  Biuro informacji gospodarczej (BIG) to instytucja, która przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. W odróżnieniu od BIK, BIG-i działają na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

  Biuro Informacji Kredytowej współpracuje obecnie z jednym biurem informacji gospodarczej - InfoMonitorem (www.infomonitor.pl), które jako jedyne w Polsce oferuje bezpośredni, elektroniczny dostęp do baz danych całego sektora bankowego, a także dostęp do informacji pochodzących ze wszystkich sektorów gospodarki.

  BIG może przechowywać informacje na Twój temat do momentu, gdy Twój wierzyciel poinformuje biuro, że spłaciłeś należność do zera.

  Warto też podkreślić, że informacje do BIG-ów trafiają na innych zasadach niż do BIK. Informacje mogą przesyłać do BIG-u tylko wymienione w Ustawie przedsiębiorstwa, w sytuacji, jeśli zalegasz z płatnościami swoich zobowiązań na kwotę powyżej 200 PLN lub jako przedsiębiorca na kwotę powyżej 500 PLN, a od przesłania do Ciebie listem poleconym wezwania do zapłaty minęło 60 dni.

  Biuro informacji gospodarczej oferuje liczne korzyści swoim klientom. Jeśli jesteś przedsiębiorcą możesz zmniejszyć ryzyko i koszty Twoich decyzji biznesowych. Zanim podejmiesz współpracę z nowym kontrahentem możesz sprawdzić w biurach informacji gospodarczej czy terminowo reguluje on swoje zobowiązania.

  Więcej informacji na stronie www.bik.pl

  Do pobrania:

 • Przykładowe wzory pełnomocnictw

  Informujemy o przyjęciu przez Związek Banków Polskich przykładowych wzorów pełnomocnictw, więcej informacji w tym temacie znajdziesz w poniższej „Informacji”.

  Informacja dla klientów – korzystanie ze wzorów pełnomocnictw zaproponowanych przez Związek Banków Polskich

  I Wprowadzenie

  Związek Banków Polskich (ZBP) wraz z korporacjami prawniczymi przygotował wzory pełnomocnictw do stosowania przez profesjonalnych pełnomocników, czyli radców prawnych i adwokatów („Wzory”). Ze Wzorów mogą korzystać również inni pełnomocnicy.

  II Przedmiot Informacji

  W Informacji określiliśmy wstępne warunki na jakich przyjmujemy Wzory. Wzór możemy przyjąć w całości, jak i możemy przyjąć poszczególne klauzule w nim zawarte, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 1.

  III Wzory

  Wzory obejmują trzy rodzaje dokumentów:
  a) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego;
  b) Pełnomocnictwo do umowy kredytu / pożyczki;
  c) Pełnomocnictwo na okoliczność spadkobrania.

  Wzory zostały zamieszczone na stronie ZBP → ZBP - Wzory pełnomocnictw do dokonywania czynności bankowych przez profesjonalnych pełnomocników

  IV Zasady przyjmowania Wzorów w banku

  1. Zamieszczone na stronie ZBP dokumenty mają charakter wzorcowy. Jako mocodawca możesz zmienić zakres umocowania – wskazać dodatkowe czynności, do których umocowujesz pełnomocnika albo określone czynności wykreślić. Jako mocodawca możesz:
   a) wykorzystać Wzór w całości,
   b) wykorzystać poszczególne klauzule Wzorów,
   c) zmodyfikować klauzule wskazane we Wzorach.
  2. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Może to być osoba:
   a) spokrewniona z mocodawcą np. członek rodziny,
   b) obca wobec mocodawcy, np. radca prawny/adwokat.
  3. Pełnomocnictwo możesz odwołać lub zmienić w dowolnej placówce banku, w dowolnym momencie. W przypadku rachunku wspólnego wystarczy, że jeden ze współposiadaczy złoży taką dyspozycję.
  4. W przypadku zmiany lub odwołania pełnomocnictwa nie wymagamy zgody ani obecności pełnomocnika. Pełnomocnik nie może sam zmienić swoich uprawnień ani udzielić dalszych pełnomocnictw, chyba że wynika to z udzielonego mu pełnomocnictwa.
  5. W przypadku, gdy czynność objęta pełnomocnictwem będzie dotyczyć obciążenia Twojego majątku, np.:
   a) wypłaty środków z rachunku,
   b) zawarcia w Twoim imieniu umowy kredytu/ pożyczki, wypłaty środków z tytułu spadkobrania,
   c) ustanowienia zabezpieczenia, w tym podpisania weksla,
   będziemy wymagać pełnomocnictwa z notarialnym potwierdzeniem Twojego podpisu jako mocodawcy.
  6. Profesjonalny pełnomocnik nie jest umocowany do samodzielnego poświadczania za zgodność z oryginałem składanych w banku kopii pełnomocnictw.
  7. W pełnomocnictwie musisz zawrzeć upoważnienie dla banku do ujawnienia pełnomocnikowi sprecyzowanych informacji objętych tajemnicą bankową, jeśli z zakresu pełnomocnictwa wynikać będzie, że takich informacji możemy udzielać pełnomocnikowi. Pełnomocnik – z samego faktu udzielenia pełnomocnictwa – nie jest uprawniony do uzyskiwania informacji o zawartych przez mocodawcę z bankiem umowach lub wykonanych przez niego czynnościach.
  8. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę (osobę prawną) osoby, które pełnomocnictwo wystawiły muszą być do tego umocowane na dzień jego wystawienia.
  9. Zweryfikujemy zgodność Twojego podpisu jako mocodawcy na pełnomocnictwie, z podpisem jaki złożyłeś na Karcie Wzorów Podpisów – w razie rozbieżności w grafice podpisu, możemy zwrócić się o poświadczenie notarialne Twojego podpisu.
  10. W ramach identyfikacji i weryfikacji klienta oraz beneficjenta rzeczywistego mamy obowiązek zidentyfikować osobę upoważnioną do działania w imieniu klienta. Dlatego musimy ustalić dane osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta:
   a) imię i nazwisko,
   b) obywatelstwo,
   c) PESEL, a gdy nie nadano - datę urodzenia, oraz państwo urodzenia,
   d) serię i numer dokumentu tożsamości [1].
  11. Co do zasady, pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy. Zarówno prawa, jak i zobowiązania przechodzą na spadkobierców. Pełnomocnik z tytułu udzielonego mu pełnomocnictwa nie jest umocowany do dziedziczenia po mocodawcy, o ile nie jest jego spadkobiercą. Wystawienie nowego pełnomocnictwa nie powoduje wygaśnięcia dotychczasowego pełnomocnictwa, chyba że wynika to wprost z treści nowego pełnomocnictwa.
  12. Zbadamy zakres, treść oraz formę pełnomocnictwa w odniesieniu do konkretnej sprawy. Możemy odmówić przyjęcia pełnomocnictwa, gdy:
   a) pełnomocnictwo nie odpowiada zakresem żądanej przez Ciebie czynności,
   b) forma pełnomocnictwa jest niezgodna z formą oczekiwanej czynności,
   c) osoba mocodawcy lub pełnomocnika nie posiada zdolności do bycia odpowiednio mocodawcą lub pełnomocnikiem.

  Podstawa prawna:
  [1] Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz zapobieganiu praniu pieniędzy - art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 34 ust. 2, art. 36 ust. 3

 • Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2), oddajemy do Państwa  dyspozycji interfejs dostępowy API umożliwiający bezpieczne i łatwe świadczenie przez Państwa usług dostępu do informacji o rachunku (AIS), usług inicjowania  transakcji płatniczej (PIS),  a także potwierdzanie dostępności na rachunku płatniczym kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o kartę płatniczą z wykorzystaniem instrumentu płatniczego opartego na tej karcie, w odniesieniu do rachunków płatniczych prowadzonych przez Bank, dostępnych on-line.

  Interfejs BOŚ Bank:

  • jest zgodny z standardem PolishAPI w wersji 2.1.1, opracowanym przez Związek Banków Polskich na potrzeby implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski,
  • został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, JSON oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS.

  Uprawnione podmioty trzecie (ang. Third Party Providers (TPP)), mogą świadczyć usługi płatnicze w oparciu o przepisy PSD2 zgodnie ze obowiązującymi standardami.

  Nowe usługi wprowadzone przez dyrektywę PSD2 to możliwość :

  • dostępu do informacji o Twoim rachunku (ang. Account Information Service (AIS))
  • inicjowania płatności z Twojego rachunku (ang. Payment Initiation Service (PIS))
  • potwierdzania dostępności na Twoim rachunku  kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej kartą (ang. Confirmation of the Availability of Funds (CAF))

  Interfejs API udostępniany jest dla wszystkich certyfikowanych TPP (Third Party Provider) – podmiotów uprawnionych do dostępu do rachunku płatniczego Klienta na podstawie zgód wydanych przez Klienta.

  Interfejs na bieżąco będzie dostosowywany do kolejnych wersji PolishAPI.

  Zgodnie z wymogami Dyrektywy PSD2 zapewnia dostęp do trzech niezależnie działających środowisk:

  NazwaOpis
  Sandbox*

  Środowisko testowe o funkcjonalności maksymalnie zbliżonej do środowiska Live, pracujące w oparciu o testowe dane (mock).
  Środowisko Sandbox dostępne jest pod adresami:

  https://sandbox-retail.psd2.bosbank.pl - dla klientów indywidualnych
  https://sandbox-corpo.psd2.bosbank.pl - dla klientów instytucjonalnych (korporacyjnych)

  Dokumentacja swagger*Środowisko udostępniające dokumentację systemu oraz mechanizm umożliwiający manualne testowanie usług PolishAPI.
  Dokumentacja dostępna jest pod adresem:

  docs-retail.psd2.bosbank.pl/docs - dla klientów indywidualnych
  docs-corpo.psd2.bosbank.pl/docs - dla klientów instytucjonalnych (korporacyjnych)

  Produkcyjne (Live)*Środowisko produkcyjne, umożliwiające dostęp do usług AIS/PIS/CAF.

  Dostęp do korzystania z produkcyjnej wersji API BOŚ Banku umożliwiamy dostawcom usług płatniczych, którzy posiadają  zezwolenie właściwych organów na świadczenie tych usług.

  Do celów identyfikacji wobec Banku, konieczne jest  posługiwanie się przez TPP kwalifikowanymi certyfikatami pieczęci elektronicznych lub kwalifikowanymi certyfikatami uwierzytelnienia witryn internetowych.  Certyfikaty wydawane są przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania i muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE („Rozporządzenie eIDAS”).

  Usługi wprowadzone przez dyrektywę PSD2 mogą być świadczone przez krajowych oraz unijnych dostawców usług płatniczych, jeżeli dostawcy ci posiadają odpowiednie zezwolenie na świadczenie usług inicjowania transakcji płatniczej (PIS) i dostępu do informacji o rachunku (AIS) od swojego lokalnego nadzorcy regulacyjnego. W przypadku usługi potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym (CAF), uprawniony do jej świadczenia będzie dostawca wydający instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ustawie o usługach płatniczych.

  Korzystanie z API produkcyjnego Banku nie wiąże się z opłatami. Jeżeli zamierzasz świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunkach, inicjowania płatności i/lub potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym poprzez BOŚ Bank API, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

  *zakres odpowiada funkcjonalności odpowiednio użytkowanego przez Klienta systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 lub iBOSS.

  Więcej informacji o standardzie PolishAPI znajduje się na stronie: https://polishapi.org/


  AKTUALNOŚCI

  DataInformacje
  14.03.2019 r.Uruchomienie środowiska testowego Sandbox
  14.09.2019 r.Uruchomienie środowiska produkcyjnego
 • MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca rynku instrumentów finansowych mająca zastosowanie do wszystkich instytucji świadczących usługi inwestycyjne. Określa jednolite ramy prawne dla banków, domów maklerskich oraz innych podmiotów, prowadzących działalność maklerską na terenie Unii Europejskiej. Przepisy Dyrektywy stosuje się również do działalności nie-maklerskiej wykonywanej przez banki na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (usługi inwestycyjne).

  Obecnie obowiązują przepisy Dyrektywy MIFID II (Dyrektywa 2014/65/UE). Pakiet regulacyjny MiFID II w szerokim rozumieniu to także akty ściśle związane z Dyrektywą 2014/65/UE oraz akty wykonawcze. W tym rozumieniu MIFID II obejmuje także: Dyrektywę 2017/593, Rozporządzenie 600/2014 oraz Rozporządzenie Delegowane 2017/565. Polskie prawo do wymogów MiFID II dostosowują w szczególności:

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z poźn. zm.),
  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1112),
  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111).

  Celem MiFID II jest zapewnienie najwyższej ochrony Klientów, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym oraz zapewnienie przejrzystości działania firm inwestycyjnych, w tym banków na rynkach finansowych i kapitałowych w Unii Europejskiej. MiFID II nakłada na Bank szereg obowiązków związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych. Zgodnie z wymogami MiFID II Bank zobowiązany jest do działania w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz do przekazywania Klientom informacji o charakterystyce i ryzykach związanych z poszczególnymi instrumentami finansowymi.

  Poniżej znajdą Państwo link do Broszury informacyjnej MiFID II - „Broszura informacyjna o wymogach MiFID II dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A.”, która stanowi zbiór najważniejszych informacji o prawach Klientów i obowiązkach Banku, związanych ze stosowaniem przez Bank wymogów MIFID II, w zakresie świadczonych usług inwestycyjnych. Broszurę adresujemy głównie do osób, które inwestują w instrumenty finansowe znajdujące się w ofercie Banku, korzystają z usług inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, a także do osób, które zamierzają korzystać z usług inwestycyjnych naszego Banku.

  Dodatkowo zamieściliśmy opis usług inwestycyjnych podlegających regulacjom MiFID II oraz informację o ryzykach związanych z tymi usługami - „Opis instrumentów finansowych objętych wymogami MiFID II w Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Bankiem:

  • W najbliższym oddziale BOŚ Banku,
  • Za pośrednictwem infolinii 801 355 455 (z tel. stacjonarnych) lub +48 22 543 34 34 (z tel. komórkowych i spoza Polski).

  Do pobrania:

 • Obowiązki podatkowe związane z wdrożeniem ustawodawstwa FATCA

  Szanowni Państwo,

  Bank Ochrony Środowiska S.A. informuje, że:

  • w związku z umową z dnia 7 października 2014 r. zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA zwanej dalej „Umową”,
   oraz
  • wejściem w życie dnia 1 grudnia 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712), zwanej dalej „Ustawą”

  nałożony został na Bank obowiązek identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych.

  Obowiązek identyfikacji i weryfikacji dotyczy wszystkich Klientów Banku (zarówno klientów indywidualnych jak i korporacyjnych) i obejmuje:

  1. identyfikację Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. pod kątem posiadania statusu podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów FATCA,
  2. weryfikację czy Klienci Banku Ochrony Środowiska S.A. są kontrolowani przez podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) oraz
  3. przekazywanie właściwym organom informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych.

  Klienci - Posiadacze rachunków – którzy w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 listopada 2015 roku zawarli umowy z BOŚ S.A. o rachunek finansowy (np. rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący, rachunek lokaty), w tym Klienci, którzy składali już Oświadczenia na potrzeby FATCA, ale miało to miejsce jeszcze przed dniem wejścia w życie Ustawy, tj. przed 1 grudnia 2015 r., w obecnym stanie prawnym zobowiązani są złożyć Oświadczenia o treści określonej Ustawą.

  Od 1 maja 2017 r. złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS przez  Klientów jest warunkiem koniecznym do otwarcia rachunku w Banku Ochrony Środowiska S.A.

  Dla  Państwa wygody połączyliśmy dotychczasowe Oświadczenie FATCA ( którego obowiązek złożenia wynika z Umowy  między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA) z Oświadczeniem CRS w jeden dokument – osobny dla osób fizycznych prowadzących działalność i osobny dla pozostałych Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych.


  Co to jest FATCA?

  FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - jest amerykańską regulacją prawną o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych, uchwaloną 28.03.2010 r. przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz IRS (amerykański Urząd Skarbowy).
  Ten akt prawny zobowiązuje instytucje finansowe (takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze) prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników do przekazywania (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków. Powyższe dotyczy krajów, które podpisały ze Stanami Zjednoczonymi umowy międzynarodowe FATCA, w tym Polski.

  Cel FATCA:
  Podstawowymi celami FATCA są:

  1. zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji;
  2. umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych;
  3. ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.

  Jak złożyć oświadczenie?
  Możecie Państwo powyższe Oświadczenie złożyć za pośrednictwem:

  • systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto poprzez Moduł Wnioski.
  • systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS poprzez Moduł Wnioski.
  • poczty, na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Centralnego Wsparcia – ZDK „FATCA” ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa (podpisując Oświadczenie zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku)
  • lub podczas pobytu w placówce Banku,

  Odpowiedzialność Klienta:
  Posiadacz rachunku jest zobowiązany do złożenia Oświadczenia przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy:
  W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w Ustawie BOŚ S.A. na mocy art. 19 ust. 6 ww. Ustawy ma obowiązek dokonania blokady rachunku (tj. czasowego uniemożliwienia dysponowania i korzystania z wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku) , a taki rachunek będzie podlegał raportowaniu zgodnie z procedurą FATCA do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  Na Oświadczeniu Klient oświadcza również, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  Odpowiedzialność Banku:
  Niezależnie od powyższego, BOŚ S.A. S.A. zobowiązany będzie do weryfikacji wiarygodności złożonego Oświadczenia i w tym celu może występować do Państwa o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających ich status podatkowy.

  Rachunek raportowany:
  W przypadku pozyskania informacji, że Klient jest podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki, BOŚ S.A. zobowiązany będzie przekazać informacje o prowadzonym dla Klienta rachunku do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  Wskazane powyżej informacje obejmować będą dane Klienta (imię i nazwisko, adres oraz amerykański NIP, a w przypadku braku amerykańskiego numeru NIP data urodzenia), wartość lub saldo tego rachunku, jak również kwoty dochodów lub przychodów Klienta wypłacane przez BOŚ S.A.

  Termin
  złozenia Oświadczenia:
  Zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego dopełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy tj. złożenia stosownego oświadczenia, wskazując jednocześnie najmniej czasochłonną ścieżkę, czyli skorzystanie z bankowości elektronicznej.

  Definicje

  Kategorie Klientów wg FATCADefinicja
  Szczególna osoba
  amerykańska

  Specified US Person

  Osoby fizyczne, w tym:
  • osoby prywatne lub
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

  które są obywatelami lub osobami przebywającymi na stałe w Stanach Zjednoczonych.

  Podmiot, który posiada siedzibę w USA i jednocześnie nie należy do jednej z poniższych kategorii:

  • podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
  • bank,
  • organizacja zwolnioną z podatku na podstawie przepisów USA,
  • podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA
  • spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA,
  • dealer papierów wartościowych lub broker,
  • fundusz typu trust.
  Aktywny niefinansowy
  podmiot zagraniczny

  Active Non-
  Financial Foreign Entity

  Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach
  Podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową, które spełniają jedną z
  poniższych przesłanek:
  • ponad 50% dochodów brutto tych podmiotów w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują przychód aktywny,
  • podmiot jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu FATCA z takim podmiotem,
  • podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania.

  Na przykład:
  • Spółka notowana na giełdzie w Polsce lub w innym państwie,
  • Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub świadczenia usług.
  Pasywny niefinansowy
  podmiot zagraniczny

  Passive Non-
  Financial Foreign Entity

  Podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową i niezaliczające się do żadnej z ww. kategorii (statusów) FATCA

  Na przykład:

  • Spółka działająca na zasadach holdingu, która jest właścicielem instytucji finansowych,
  • Spółka, która istnieje dłużej niż 24 miesiące i nie prowadzi działalności gospodarczej.
  Instytucje Finansowe wg FATCA- kategorieDefinicja
  Zarejestrowana Współpracująca Instytucja Finansowa albo Współpracująca Instytucja Finansowa Jurysdykcji Partnerskiej, w tym polska instytucja finansowa
  Partner Jurisdiction Financial Institution

  albo

  Uczestnicząca Instytucja Finansowa
  Participating Foreign Financial Institution

  Polska lub zagraniczna (inna niż amerykańska) instytucja finansowa (m.in. bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty inwestycyjne, dom maklerski, fundusz inwestycyjny lub podmiot prowadzący działalność w zakresie przechowywania aktywów) zarejestrowane na portalu Internal Revenue Service (urząd podatkowy USA) IRS www.irs.gov pochodząca z kraju, który podpisał z IRS umowę wspierającą wdrożenie przepisów FATCA.

  Np. zarejestrowany na portalu IRS www.irs.gov i posiadający numer GIIN:

  • bank z siedzibą w kraju innym niż USA
  • fundusz inwestycyjny z siedzibą w kraju innym niż USA ,
  • towarzystwo funduszy inwestycyjnych z siedzibą w kraju innym niż USA ,
  • dom maklerski z siedzibą w kraju innym niż USA ,
  • zakład ubezpieczeń z siedzibą w kraju innym niż USA.
  Wyłączona (Nieuczestniczącą) Instytucja Finansowa
  Nonparticipating Foreign Financial Institution
  Instytucja Finansowa (tj. m.in. bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty inwestycyjne, dom maklerski, fundusz inwestycyjny czy podmiot prowadzący działalność w zakresie przechowywania aktywów), która nie została zwolniona z obowiązków wynikających z FATCA i nie jest zarejestrowana na portalu Internal Revenue Service IRS www.irs.gov (instytucja niezgodna z FATCA). Dodatkowo instytucja finansowa, która została sklasyfikowana przez IRS jako wyłączona ze względu na nieprzestrzeganie regulacji FATCA.

  Np. niezarejestrowany na portalu IRS www.irs.gov i nieposiadający numeru GIIN:

  • bank z siedzibą w kraju innym niż USA
  • fundusz inwestycyjny z siedzibą w kraju innym niż USA ,
  • towarzystwo funduszy inwestycyjnych z siedzibą w kraju innym niż USA ,
  • dom maklerski z siedzibą w kraju innym niż USA ,
  • zakład ubezpieczeń z siedzibą w kraju innym niż USA.
  Współpracująca (Nieraportującą) instytucja finansowa
  Deemed – compliant Non-reporting Foreign Financial Institution
  Instytucje finansowe zwolnione z obowiązków wynikających z FATCA i nieposiadających obowiązku rejestracji na portalu IRS www.irs.gov, obejmująca w szczególności lokalne niewielkie instytucje finansowe działające w formie banków spółdzielczych lub SKOK oraz fundusze emerytalne i inne podmioty.

  Dodatkowa Informacja na temat zgodności Banku Ochrony Środowiska S.A. z FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act)

  Zgodnie z wymogami FATCA, Bank Ochrony Środowiska S.A. został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov/) pod następującymi danymi:

  Nazwa: Bank Ochrony Srodowiska SA
  Model: IGA 1A
  Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): Z05WHK.00000.LE.616
  Status FATCA: REGISTERED DEEMED COMPLIANT FFI

 • CRS

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: „ustawa CRS”) nakłada od dnia 1 maja 2017 r. na polskie instytucje finansowe, w tym Bank Ochrony Środowiska S.A.,  obowiązek identyfikacji i przekazywania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat klientów będących rezydentami podatkowymi innych krajów, które w dalszej kolejności są przekazywane do odpowiednich zagranicznych organów podatkowych.

  CRS (z ang. Common Reporting Standard) to jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat rezydentów podatkowych innych państw, którzy są Klientami banków i innych instytucji finansowych w Polsce. CRS opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz został przyjęty, jako dyrektywa Unii Europejskiej.

  Od 1 maja 2017 r. złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS przez  Klientów jest warunkiem koniecznym do otwarcia rachunku w Banku Ochrony Środowiska S.A.
  Dla  Państwa wygody połączyliśmy dotychczasowe Oświadczenie FATCA (którego obowiązek złożenia wynika z Umowy  między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA) z Oświadczeniem CRS w jeden dokument – osobny dla osób fizycznych prowadzących działalność i osobny dla pozostałych Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych.

 • Lista banków, w których BOŚ S.A. posiada rachunki NOSTRO:

  EUR
  Bank Ochrony Srodowiska SA, Warsaw
  BOŚ S.A. jest bezpośrednim uczestnikiem systemu TARGET2,
  który jest głównym kanałem rozliczeń Banku w walucie EUR
  EBOSPLPW
  Commerzbank AG, Frankfurt/MenemCOBADEFF
  KBC Bank NV, BrukselaKREDBEBB
  Bank Polska Kasa Opieki S.A., WarszawaPKOPPLPW
  USD
  JP Morgan Chase, Nowy JorkCHASUS33
  Bank Polska Kasa Opieki S.A., WarszawaPKOPPLPW
  GBP
  KBC Bank NV, BrukselaKREDBEBB
  SEK
  SEB, Sztokholm ESSESESS
  CHF 
  Credit Suisse AG  CRESCHZZ80A
  NOK  
  DNB NOR Bank, OsloDNBANOKK
  DKK
  Danske Bank A/S, KopenhagaDABADKKK
  CZK
  Ceska sporitelna, PragaGIBACZPX
  HUF
  Erste Bank Hungary Zrt., BudapesztGIBAHUHB
  RUB
  AO UniCredit Bank, Moskwa
  Rachunek korespondencki z Centralnym Bankiem Rosji: 
  30101810300000000545
  BIK: 044525545
  INN: 9909361201 *                    
  * Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Banku Rosji, kod INN musi być wskazany dla zleceniodawcy płatności (Zleceniodawca lub Instytucja zlecająca).
  IMBKRUMM
  PLN
  Narodowy Bank Polski, WarsawNBPL PL PW