BOŚ Bank przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych w tym zwłaszcza RODO. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych naszych klientów podczas ich przetwarzania.

Informacja ogólna dotycząca RODO
Od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).  W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. danych osobowych zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia:

Informacja dotycząca ochrony danych przez Bank
Bank Ochrony Środowiska, zgodnie z dotychczasową praktyką, w sposób ciągły i zorganizowany przykłada najwyższą wagę do ochrony i zabezpieczenia danych, które przetwarza. Dokładając najwyższej staranności Bank wdrożył i wciąż doskonali organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa odpowiadające najlepszym standardom rynkowym, adekwatne do ryzyk związanych z przetwarzaniem, w szczególności takich jak utrata poufności, integralności czy dostępności danych.
Dostęp do danych osobowych uzyskują jedynie imiennie upoważnieni pracownicy Banku po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego ich przetwarzania. Przetwarzanie danych odbywa się w bezpiecznym i odpornym na utratę ciągłości działania środowisku IT oraz w odpowiednio zabezpieczonych obiektach Banku.
Bank chroni posiadane informacje także na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy bankowej, informacji poufnych czy tajemnicy stron trzecich.

Informacja dotycząca Inspektora Ochrony Danych
W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych Bank Ochrony Środowiska wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Guzika i Zastępcę Inspektora Ochrony Danych – Hannę Kruczkowską, z którymi można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bosbank.pl lub kierując korespondencję na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa – najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 • Administrator danych:

  Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą  w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, 00‑832 Warszawa, zwany dalej „Bankiem” lub „Administratorem”.

  Dane kontaktowe:

  Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez  e-mail: iod@bosbank.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Banku jako Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Kontrahentem, a także ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami z tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wykonywania umów z kontrahentami oraz możliwość kontaktowania się w związku z ich wykonywaniem.

  Źródło pozyskania danych:

  Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Kontrahenta.

  Okres, przez który dane będą przetwarzane:

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy zawartej z Bankiem.

  Odbiorcy danych:

  Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
  • osobom upoważnionym przez Administratora,

  oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

  Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  Prawa osoby, której dane dotyczą:

  Przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
  2. żądania usunięcia Pani/Pana danych – jeżeli ustały podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych - jeżeli występuje co najmniej jedna z podstaw ograniczenia przetwarzania wskazana w art. 18 RODO.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub
  z Inspektorem Ochrony Danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. gwarantuje każdej osobie możliwość ochrony i realizacji  jej praw i wolności określonych w RODO.
  Każdej osobie, której dane Bank przetwarza przysługuje prawo wystąpienia do Banku z wnioskiem o realizację następujących uprawnień:

  • prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od Banku informacji m.in. o celu przetwarzania danych, rodzaju przetwarzanych danych,  a także o planowanym okresie przetwarzania;
  • prawo do otrzymania kopii danych – osoba, której dane dotyczą może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie kopii danych, które są przetwarzane przez Bank;
  • prawo do sprostowania danych – osoba, której dane dotyczą w każdej chwili może wystąpić do Banku z wnioskiem o sprostowanie danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnić dane niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą może wystąpić z wnioskiem o usunięcie jej danych osobowych. Bank może usunąć dane osobowe gdy: dane nie są niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, gdy konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego i nie występują podstawy prawne uzasadniające dalsze przetwarzanie danych. Każdy wniosek o usunięcie danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw prawnych dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą może wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych. Wniosek ten powinien zawierać zakres ograniczenia przetwarzania danych. Realizacja żądania ograniczenia przetwarzania danych nie powoduje zaprzestania przetwarzania danych przez Bank. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw prawnych dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych go dotyczących oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi;
  • prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wniesienia  sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą wskazuje, wobec jakiego konkretnego celu przetwarzania wnosi sprzeciw. Bank uwzględnia sprzeciw bądź odmawia jego uwzględnienia, po dokonaniu analizy, czy szczególna sytuacja klienta ma charakter nadrzędny wobec prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania dokonywanego przez Bank. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych Bank każdorazowo uwzględnia sprzeciw i nie przetwarza dłużej danych w tym celu.

  Wnioski dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą można składać w następujących formach: 

  1. osobiście – w każdej jednostce organizacyjnej Banku, składając wniosek na piśmie,
  2. listownie - poprzez wysłanie wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Centrali Banku ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) lub na adres dowolnej jednostki organizacyjnej Banku,
  3. telefonicznie - pod numerem telefonu: 801-355-455 lub 22 543 34 34, po dokonaniu identyfikacji Klienta przez pracownika Contact Center,
  4. elektronicznie: po zalogowaniu się Klienta do usługi bankowości elektronicznej Banku -usługa BOŚBank24 Twoje e-Konto lub usługa BOŚBank24 iBOSS.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej i podjęcia decyzji o zawarciu umowy o charakterze kredytowym. Konsekwencją powyższego będzie możliwość zastosowania wobec osoby fizycznej uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej ofert produktów i usług oferowanych przez Bank.
  W ramach procesu oceny zdolności kredytowej Bank dokonuje oceny nowych transakcji kredytowych lub zmiany warunków funkcjonujących transakcji kredytowych.
  Na ocenę ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem Osób fizycznych składa się:

  1. ocena zdolności kredytowej
  2. ocena wiarygodności kredytowej
  3. ocena innych elementów mogących mieć wpływ  na poziom ryzyka kredytowego

  Ocena Zdolności kredytowej polega na zbadaniu sytuacji finansowej Klienta (dochody, zobowiązania kredytowe i finansowe oraz koszty utrzymania) i ocenie, czy Klient posiada zdolność do obsługi Kredytu.

  Ocena wiarygodności kredytowej Klienta polega na:

  1. analizie dostępnych informacji o kliencie pochodzących z wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł informacji (m.in. weryfikacja w bazach CBD-DZ, CBD-BR, BIK),
  2. ocenie wybranych cech socjodemograficznych i behawioralnych (pochodzących z wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł informacji).
  1. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku osób zarejestrowanych przez kamery wizyjne jest Bank Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz  ochrona mienia.
  3. Monitoring obejmuje obiekt Banku oraz teren wokół obiektu.
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania.
  5. Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.
  1. Informujemy, że Bank Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, tel. 801 355 455, bos@bosbank.pl („Bank”) jest administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem korespondencji e-mailowej.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w przypadku jakichkolwiek pytań związanych
   z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem pod adresem adres
   e-mail: iod@bosbank.pl lub pod adresem pocztowym: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z prowadzeniem korespondencji
   e-mailowej z Bankiem, w tym dla celów będących przedmiotem tej korespondencji.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest prawnie uzasadniony interes  Banku jako administratora danych polegający na zapewnieniu kontaktu elektronicznego z Bankiem i prowadzenia komunikacji elektronicznej z Bankiem (art. 6 ust. 1 lit.
   f RODO). Bank może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe również w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku jako na administratorze danych osobowych (art. 6 ust.
   1 lit. c RODO).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji
   e-mailowej, chyba że potrzeba przetwarzania Pani/Pana danych w dłuższym okresie wynika
   z realizacji obowiązków wynikających z łączących Panią/Pana relacji z Bankiem (np. wykonywanie umowy zawartej przez Panią/Pana z Bankiem).
  6. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Bankiem, np. podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usługi hostingu danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
  8. Informujemy, że niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Uzupełnienie obowiązku informacyjnego w związku ze świadczeniem usługi identyfikacji elektronicznej BOŚ ID w ramach usługi mojeID

  Zgodnie z art. 13 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Bank Ochrony Środowiska S.A., jako administrator Pani/Pana danych osobowych informuje, iż:

  1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi identyfikacji elektronicznej BOŚ ID w ramach usługi mojeID. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi identyfikacji elektronicznej BOŚ ID, której jest Pani/Pan stroną.

  2. Okres, przez który dane będą przetwarzane:

   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat po ustaniu świadczenia usługi identyfikacji elektronicznej wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami obowiązującego prawa,  w szczególności w celu rozpatrywania reklamacji, dochodzenia  roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udostępniania Pani/Panu historii wykonywanych czynności, zapewnienia możliwości rozliczalności dokonanych czynności i weryfikacji poprawności dokonanej identyfikacji.

  3. Odbiorcy danych:

  Pani/Pana dane będą przekazywane Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. i Ministerstwu Cyfryzacji  oraz mogą być przekazywane innym dostawcą usług online po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody  na utworzenie / wydanie Środka identyfikacji elektronicznej oraz wyrażeniu zgody na przekazanie danych objętych tajemnicą bankową.

 • Administrator danych:

  Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, 00‑832 Warszawa, zwany dalej „Bankiem” lub „Administratorem”.

  Dane kontaktowe:

  Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  Kontakt: e-mail: iod@bosbank.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu utrzymywania z Państwem kontaktu, w tym w celu przekazywania Państwu informacji prasowych dotyczących Banku, udzielania odpowiedzi na zadawane pytania oraz w celu przekazywania zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Bank. Pani/Pana dane będą przetwarzane również w celu stworzenia i utrzymywania przez Bank bazy mediów w celu przesyłania bieżących informacji dotyczących działalności Banku. Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Bank roszczeń albo obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Banku jako administratora danych polegający na zapewnieniu  kontaktu z mediami, w tym – zapewnieniu możliwości wysyłania do mediów informacji  dotyczących Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być również wyrażona przez Panią/Pana zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących dla Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

  Źródło pozyskania danych:

  Administrator pozyskuje dane dziennikarzy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jak również ze źródeł powszechnie dostępnych, np. ze stron internetowych redakcji prasowych, z gazet, w których publikowane są Państwa artykuły etc. Bank może również pozyskiwać dane dziennikarzy w oparciu o dotychczasowe kontakty ze środowiskiem dziennikarskim.

  Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne, jeżeli zamierzają Państwo korzystać z dostępu do bieżących informacji dotyczących Banku Ochrony Środowiska S.A.

  Okres, przez który dane będą przetwarzane:

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do  utrzymania przez Bank kontaktu z Państwem i przesyłania informacji dotyczących Banku, a następnie w celach archiwizacyjnych.

  Odbiorcy danych:

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Bankiem, np. podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usługi hostingu danych. W celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych Państwa dane mogą być przekazywane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

  Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  Prawa osoby, której dane dotyczą:

  Przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
  2. żądania usunięcia Pani/Pana danych – jeżeli ustały podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych,
  3. żądania  ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych - jeżeli występuje co najmniej jedna z podstaw ograniczenia przetwarzania wskazana w art. 18 RODO.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Jeżeli Państwa dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Administrator danych:

  Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, 00‑832 Warszawa, zwany dalej „Bankiem” lub „Administratorem”.

  Dane kontaktowe:

  Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  Kontakt: e-mail: iod@bosbank.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu utrzymywania z Państwem kontaktu, przekazywania informacji dotyczących Banku, udzielania odpowiedzi na zadawane pytania oraz w celu przekazywania zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Bank. Pani/Pana dane będą przetwarzane również w celu stworzenia i utrzymywania przez Bank bazy analityków w celu przesyłania bieżących informacji dotyczących działalności Banku. Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Bank roszczeń albo obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Banku jako administratora danych polegający na zapewnieniu kontaktu z analitykami, w tym – zapewnieniu możliwości wysyłania do analityków informacji dotyczących Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być również wyrażona przez Panią/Pana zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących dla Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

  Źródło pozyskania danych:

  Administrator pozyskuje dane analityków bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jak również ze źródeł powszechnie dostępnych, np. ze stron internetowych domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, z gazet, w których publikowane są Państwa dane etc. Bank może również pozyskiwać dane analityków w oparciu o dotychczasowe kontakty ze środowiskiem analityków.

  Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne, jeżeli zamierzają Państwo korzystać z dostępu do bieżących informacji dotyczących Banku Ochrony Środowiska S.A.

  Okres, przez który dane będą przetwarzane:

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do  utrzymania przez Bank kontaktu z Państwem i przesyłania informacji dotyczących Banku, a następnie w celach archiwizacyjnych.

  Odbiorcy danych:

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Bankiem, np. podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usługi hostingu danych. W celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych Państwa dane mogą być przekazywane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

  Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  Prawa osoby, której dane dotyczą:

  Przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
  2. żądania usunięcia Pani/Pana danych – jeżeli ustały podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych,
  3. żądania  ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych - jeżeli występuje co najmniej jedna z podstaw ograniczenia przetwarzania wskazana w art. 18 RODO.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Jeżeli Państwa dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

  2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

  3. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

  4. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

  5. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

  6. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

  7.  Firmy leasingowe