BOŚ Bank przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych w tym zwłaszcza RODO. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych naszych klientów podczas ich przetwarzania.

Informacja ogólna dotycząca RODO
Od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).  W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. danych osobowych zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia:

Informacja dotycząca ochrony danych przez Bank
Bank Ochrony Środowiska, zgodnie z dotychczasową praktyką, w sposób ciągły i zorganizowany przykłada najwyższą wagę do ochrony i zabezpieczenia danych, które przetwarza. Dokładając najwyższej staranności Bank wdrożył i wciąż doskonali organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa odpowiadające najlepszym standardom rynkowym, adekwatne do ryzyk związanych z przetwarzaniem, w szczególności takich jak utrata poufności, integralności czy dostępności danych.
Dostęp do danych osobowych uzyskują jedynie imiennie upoważnieni pracownicy Banku po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego ich przetwarzania. Przetwarzanie danych odbywa się w bezpiecznym i odpornym na utratę ciągłości działania środowisku IT oraz w odpowiednio zabezpieczonych obiektach Banku.
Bank chroni posiadane informacje także na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy bankowej, informacji poufnych czy tajemnicy stron trzecich.

Informacja dotycząca Inspektora Ochrony Danych
W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych Bank Ochrony Środowiska wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Guzika i Zastępcę Inspektora Ochrony Danych – Hannę Kruczkowską, z którymi można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bosbank.pl lub kierując korespondencję na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa – najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. gwarantuje każdej osobie możliwość ochrony i realizacji  jej praw i wolności określonych w RODO.
  Każdej osobie, której dane Bank przetwarza przysługuje prawo wystąpienia do Banku z wnioskiem o realizację następujących uprawnień:

  • prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od Banku informacji m.in. o celu przetwarzania danych, rodzaju przetwarzanych danych,  a także o planowanym okresie przetwarzania;
  • prawo do otrzymania kopii danych – osoba, której dane dotyczą może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie kopii danych, które są przetwarzane przez Bank;
  • prawo do sprostowania danych – osoba, której dane dotyczą w każdej chwili może wystąpić do Banku z wnioskiem o sprostowanie danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnić dane niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą może wystąpić z wnioskiem o usunięcie jej danych osobowych. Bank może usunąć dane osobowe gdy: dane nie są niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, gdy konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego i nie występują podstawy prawne uzasadniające dalsze przetwarzanie danych. Każdy wniosek o usunięcie danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw prawnych dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą może wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych. Wniosek ten powinien zawierać zakres ograniczenia przetwarzania danych. Realizacja żądania ograniczenia przetwarzania danych nie powoduje zaprzestania przetwarzania danych przez Bank. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw prawnych dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych go dotyczących oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi;
  • prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wniesienia  sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą wskazuje, wobec jakiego konkretnego celu przetwarzania wnosi sprzeciw. Bank uwzględnia sprzeciw bądź odmawia jego uwzględnienia, po dokonaniu analizy, czy szczególna sytuacja klienta ma charakter nadrzędny wobec prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania dokonywanego przez Bank. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych Bank każdorazowo uwzględnia sprzeciw i nie przetwarza dłużej danych w tym celu.

  Wnioski dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą można składać w następujących formach: 

  1. osobiście – w każdej jednostce organizacyjnej Banku, składając wniosek na piśmie,
  2. listownie - poprzez wysłanie wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Centrali Banku ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) lub na adres dowolnej jednostki organizacyjnej Banku,
  3. telefonicznie - pod numerem telefonu: 801-355-455 lub 22 543 34 34, po dokonaniu identyfikacji Klienta przez pracownika Contact Center,
  4. elektronicznie: po zalogowaniu się Klienta do usługi bankowości elektronicznej Banku -usługa BOŚBank24 Twoje e-Konto lub usługa BOŚBank24 iBOSS.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej i podjęcia decyzji o zawarciu umowy o charakterze kredytowym. Konsekwencją powyższego będzie możliwość zastosowania wobec osoby fizycznej uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej ofert produktów i usług oferowanych przez Bank.
  W ramach procesu oceny zdolności kredytowej Bank dokonuje oceny nowych transakcji kredytowych lub zmiany warunków funkcjonujących transakcji kredytowych.
  Na ocenę ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem Osób fizycznych składa się:

  1. ocena zdolności kredytowej
  2. ocena wiarygodności kredytowej
  3. ocena innych elementów mogących mieć wpływ  na poziom ryzyka kredytowego

  Ocena Zdolności kredytowej polega na zbadaniu sytuacji finansowej Klienta (dochody, zobowiązania kredytowe i finansowe oraz koszty utrzymania) i ocenie, czy Klient posiada zdolność do obsługi Kredytu.

  Ocena wiarygodności kredytowej Klienta polega na:

  1. analizie dostępnych informacji o kliencie pochodzących z wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł informacji (m.in. weryfikacja w bazach CBD-DZ, CBD-BR, BIK),
  2. ocenie wybranych cech socjodemograficznych i behawioralnych (pochodzących z wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł informacji).
  1. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku osób zarejestrowanych przez kamery wizyjne jest Bank Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz  ochrona mienia.
  3. Monitoring obejmuje obiekt Banku oraz teren wokół obiektu.
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania.
  5. Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.