O banku

O Banku

„Jesteśmy pełni zielonej energii”  Bank Ochrony Środowiska prezentuje strategię na lata 2021-2023

Bank Ochrony Środowiska opublikował strategię na lata 2021-23. Nowy plan rozwoju banku uwzględnia gospodarcze następstwa pandemii COVID-19 oraz unijne i krajowe projekty dążące do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dlatego BOŚ zamierza położyć jeszcze większy nacisk na kompetencje doradcze i specjalizację w proekologicznych produktach finansowych, a także kompleksowe wspieranie zielonej transformacji polskich firm i samorządów. Oferta dla klientów detalicznych również zostanie skoncentrowana wokół finansowania prośrodowiskowych inwestycji. W ten sposób bank zamierza wyróżnić się na rynku, odpowiedzieć na rosnący popyt na zielone produkty finansowe i zaangażować się w cywilizacyjne wyzwania nadchodzących dekad. Obranie tego kierunku ma przełożyć się na poprawę efektywności operacyjnej, co powinno zaowocować trwałą rentownością oraz poprawą wszystkich kluczowych wskaźników.

Czytaj więcej

Misja BOŚ

Innowacyjnie i skutecznie wspieramy zieloną transformację

Wizja BOŚ

Kompleksowo finansujemy zieloną transformację, oferując unikatowe produkty, zaangażowanych ekspertów i różnorodne instrumenty finansowe

Strategia

Ramowa Strategia Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2021-2023.

Prezentacja

Zarząd BOŚ S.A.

 • Wojciech Hann koordynuje całokształt działalności banku oraz pełni nadzór nad obszarem zarządczym.

  Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse) na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.

  W latach 2016 - 2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym Obszar Sprzedaży i Produktów. W 2016 roku był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB  w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities.  Należał także do zespołu Ernst& Young w Warszawie.

 • Arkadiusz Garbarczyk pełni nadzór nad obszarem ryzyka

  Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych).

  Pracę w sektorze bankowym rozpoczął w 2000 roku jako Ekonomista, a następnie Strateg Rynków Finansowych w BRE Banku. Przez siedem lat odpowiadał za ofertę produktową, politykę cenową, kanały dystrybucji oraz zarządzał ryzykiem portfela kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego. W Banku Polskiej Spółdzielczości nadzorował zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego oraz monitoring i ocenę ryzyka kredytowego, a także sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS. Następnie w Banku Ochrony Środowiska objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Oceny i Zarządzania Ryzykiem.

 • Robert Kasprzak pełni nadzór nad obszarem biznesowym.

  Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Karierę zawodową rozpoczął w Banku Handlowym, gdzie zarządzał portfelem inwestycyjnym w walutach wymienialnych, następnie z ramienia Credit Suisse First Boston London współpracował z bankami w obrocie wtórnym na rynku euroobligacji i obligacji Brady’ego. Kolejne doświadczenie zdobywał w Banku BPH i Citibanku Handlowym jako Dyrektor w obszarze Skarbu nadzorujący zespół sprzedaży obsługujący instytucje finansowe i innych inwestorów instytucjonalnych.

  W latach 2007 – 2008 w Societe Generale Londyn (biuro w Warszawie) pełnił funkcję Dyrektora odpowiedzialnego za sprzedaż produktów inwestycyjnych i zabezpieczających ryzyko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz za sprzedaż strukturyzowanych produktów inwestycyjnych i instrumentów pochodnych do instytucji finansowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

  W latach 2008 – 2012 jako z-ca Dyrektora Departamentu Research&Development oraz Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych w Union Investment TFI odpowiadał za rozwój produktów dla klientów indywidualnych, korporacyjnych i instytucji finansowych (firmy ubezpieczeniowe). W latach 2012 – 2013 w Opera TFI Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Sprzedaży, a od 2013 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego najpierw Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego, a następnie Dyrektor Zarządzający w Pionie Zarządzania Produktami odpowiedzialny m. in. za finansowanie strukturalne, bankowość transakcyjną, gwarancje i poręczenia oraz rozwój produktów kredytowych.

 • Jerzy Zań pełni nadzór nad obszarem finansów i operacji.

  Jerzy Zań to ekonomista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość) oraz studiów MBA na University of Minnesota Carlson School of Management. Od 20 lat specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą, ofertą produktową, dochodowością, back office, customer service oraz strukturyzacji i wdrażaniu rozwiązań dla najbardziej wymagających klientów. Pasjonują go digitalizacja, nowe technologie i ich zastosowanie w bankowości zwiększające sprzedaż oraz podnoszące efektywność. Wiedzę z tego zakresu wykorzystywał pracując dla mBanku S.A., Alior Banku S.A., Banku BPH S.A., Banku Pekao S.A. oraz ING Bank N.V.

Rada Nadzorcza BOŚ S.A.

 • Wykształcenie:

  • od 11.2017 r. Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • od 12.2016 r. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
  • od 09.2003 r. Doktor w zakresie nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii
  • 1995 - 2000 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, absolwent kierunków: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing

  W pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w analizie rozwoju innowacji finansowych oraz modeli transformacji pośrednictwa finansowego banków. Autor lub współautor ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych (w tym monografii „Idiosynkratyczne funkcje banku: ujęcie teoretycznopraktyczne, SGH, Warszawa 2015) i licznych ekspertyz.

  W 2012 r. odbył staż naukowy w School of Economics and Finance - Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia). Członek wielu organizacji naukowych, w tym Polskiego Związku Finansów i Bankowości (Polska), Alumni Global Village Program Lehigh University (USA), Fachkommission Wirtschfts- und Sozialwissenschaften im. J.G. Herder-Forschungsrat (Niemcy) i European Money and Finance Forum SUERF (Austria).

  Prelegent licznych konferencji w Polsce i za granicą (m.in. USA, Niemcy, Belgia, Nowa Zelandia).

  Wykładowca na studiach podyplomowych oraz dla kandydatów na biegłych rewidentów.

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 11.2017 r. kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • od 2016 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. - członek Rady Nadzorczej
  • 06.2020 - 11.2020 Bank Ochrony Środowiska S.A. - p.o. prezesa zarządu
  • 06.2019 – 11.2019  Bank Ochrony Środowiska S.A. - p.o. członka zarządu
  • 06.2017 - 09.2017 Bank Ochrony Środowiska S.A. - p.o. prezesa zarządu
  • 2014 - 2018 Alumetal S.A. - członek Rady Nadzorczej
  • 2010 - 2019 HighSky Brokers a.s. - risk manager
  • 2005 - 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - ekspert w sekcji: Bankowość i Rynki Finansowe
  • 2008 - 2009 Bankowy Fundusz Gwarancyjny - doradca prezesa zarządu
  • 2006 - 2008 Bank BPH S.A. - członek Rady Nadzorczej

  Według złożonego oświadczenia p. Emil Stanisław Ślązak, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 2010-2011 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Rachunkowość i controlling, studia podyplomowe
  • 2009 Ministerstwo Skarbu - pozytywnie zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
  • 2002-2003 Akademia Rolnicza w Szczecinie; Rachunkowość, studia podyplomowe
  • 1997-1998 Politechnika Koszalińska; Zarządzanie finansami i bankowość, studia podyplomowe
  • 1992-1997 Politechnika Koszalińska; Nauki ścisłe (Nauczanie techniki i informatyki), studia magisterskie

  Doświadczenie zawodowe:

  • 2022 – obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Zastępca Dyrektora Biura z jednoczesnym stanowiskiem Dyrektora Departamentu Finansowego
  • 2019-2022 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa – Dyrektor Biura Finansów
  • 2013-2019 Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa – początkowo Główny specjalista w Wydziale Budżetowania i Kontrolingu, następnie Kierownik Wydziału Budżetowania i Kontrolingu
  • 2006-2013 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Warszawa – początkowo Ekspert w Biurze Controllingu i Planowania, następnie Kierownik Zespołu Ekonomicznego w Departamencie Finansowo-Ekonomicznym
  • 2010-2013 Operator ARP Sp. z o.o., Warszawa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • 2010-2011 Operator ARP Sp. z o.o., Warszawa – Członek Zarządu
  • 2008-2010 Polo Sp. z o.o., Kalisz – Członek Rady Nadzorczej
  • 2001-2006 Invest Bank S.A., Warszawa – Specjalista w Departamencie Rachunkowości i Sprawozdawczości
  • 1990-2001 PKO Bank Polski S.A. Koszalin – Specjalista

  Według złożonego oświadczenia p. Iwona Marciniak, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 2009 - tytuł doktora nauk leśnych SGGW, Wydział Leśny SGGW
  • 2003 - Ministerstwo Skarbu - pozytywnie zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
  • 2002 - Studia Podyplomowe „Organizacja i zarządzanie”, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska
  • 2001 - Studia Podyplomowe „Ocena i wycena zasobów przyrodniczych”, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
  • 1990 - Studia Podyplomowe „Produkcyjność Lasu”, Wydział Leśny SGGW
  • 1986 - Studia wyższe magisterskie, Wydział Leśny SGGW

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - dyrektor
  • 2016 – 2020 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
  • 2015 - 2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - członek rady nadzorczej
  • 2007 - 2014 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - członek Rady Nadzorczej
  • 2008 - 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - naczelnik
  • 2006 - 2008 BOŚ S.A. - członek Rady Nadzorczej
  • 2005 - 2007 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - dyrektor generalny Lasów Państwowych
  • 2002 - 2005 Nadleśnictwo Dobieszyn - inżynier nadzoru
  • 1998 - 2002 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - zastępca dyrektora
  • 1994 - 1998 Urząd Miasta w Białobrzegach - burmistrz
  • 1986 - 1994 Nadleśnictwo Dobieszyn - nadleśniczy terenowy, zastępca nadleśniczego

  Według złożonego oświadczenia p. Andrzej Grzegorz Matysiak, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkowie Rady Nadzorczej

 • Wykształcenie:

  • 2009 - radca prawny
  • 2006 - doktor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  • 2002 - magister nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od 2021 dyrektor biura prawnego PGE GiEK S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • Od 2020 radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Bielarczyk
  • 2018 - 2021 dyrektor zarządzający Pionem Zarządczym, Bank Ochrony Środowiska S.A
  • 2017 - 2018 dyrektor Departamentu Prawnego, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • 02.2016 - 12.2016 dyrektor Departamentu Mienia Skarbu Państwa, Ministerstwo Skarbu Państwa
  • 2012 - 2016 dyrektor zarządzający Pionem Prawnym, Poczta Polska S.A.
  • 2003 - 2012  senior associate-radca prawny, Kancelaria FKA Furtek Kosmosa Aleksandrowicz
  • 2006 - 2020 adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  • 2001 - 2002 prawnik, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

  Według złożonego oświadczenia p. Piotr Bielarczyk, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 1974 - ukończona aplikacja radcowska
  • 1962 -1968 Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 2016 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
  • od 2016 członek Rady Nadzorczej PGE S.A.
  • od 07.2012 r. członek zarządu w spółce Srebrna Sp. z o.o. w Warszawie
  • 08.2009 - 04.2010 członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A.
  • 04.2006 - 07.2009 członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • 01.1991 - 06.2003 radca prawny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi
  • 11.1990 - 06.2003 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
  • 04.1975 - 12.1986 radca prawny w Banku Gospodarki Żywnościowej w Łodzi
  • 07.1968 - 08.1990 praca w Zarządzie Społem WSS w Łodzi i od grudnia 1974 r. radca prawny

  Według złożonego oświadczenia p. Janina Goss, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:Adwokat

  1992 Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,

  1992 Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Paris II Panthéon-Assas,

  1996 Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

  Doświadczenie zawodowe:

  • 2020 - 2021 Członek Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.
  • 2016 - 2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.
  • 2016 - 2020  Członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
  • od 2016 Partner międzynarodowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel
  • od 1999 Partner w warszawskim biurze Gide Loyrette Nouel
  • 1993 rozpoczął pracę w kancelarii Gide Loyrette Nouel
  • Obecnie jest partnerem odpowiedzialnym za Departamenty Sporów Sądowych i Arbitrażu, Projektów Infrastrukturalnych i Prawa Publicznego oraz Prawa Własności Intelektualnej w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.
  • Reprezentuje klientów kancelarii w sporach sądowych i doradza zarówno polskim spółkom, jak i międzynarodowym inwestorom w ramach projektów infrastrukturalnych i zamówień publicznych. Specjalizuje się także w prawie ochrony własności intelektualnej.
  • Laureat zorganizowanego przez Globe Business Publishing konkursu „Client Choice 2015” w dziedzinie Sporów sądowych
  • Prawnik rekomendowany przez Chambers Europe w dziedzinie Sporów sądowych
  • Prawnik rekomendowany przez Legal 500 EMEA w dziedzinie Sporów sądowych oraz Własności Intelektualnej

  Według złożonego oświadczenia p. Piotra Sadownika, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej
  • uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Instytut Nauk o Polityce; studia podyplomowe: Relacje międzynarodowe i dyplomacja;
  • Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania w Warszawie; International MBA Programe prowadzone przez Centre for Management Training (CMT);
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Międzyuczelniane Podyplomowe Studia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych;
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, uzyskany tytuł: magister inżynier;

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 2019 do nadal – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  • od 2018 radny Sejmiku Województwa Łódzkiego;
  • od 2018 do nadal – Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju
  • od 2015 do 2018r. – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej;
  • od 2009r. do 2015r. – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu;
  • od 2008r. do 2009r. – Główny Specjalista w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji w Krajowym Administratorze Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;
  • od 2006r. do 2008r. – Kierownik Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;
  • od 2005r. do 2007r. – Doradca Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko;
  • od 2005r. do 2006 – p. o. Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta m.st. Warszawy;
  • od 2002r. do 2005r. – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice;
  • od 2002r. do 2005 r. – Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach;

  Ukończone kursy i szkolenia:

  • Ukończone szkolenie: Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE2 Foundation (certyfikat) – CRM SA – DEVOTEAM;
  • Warsztaty „Wymagania normy ISO 9001:2008” (certyfikat) – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o. o.;
  • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (zaświadczenie);

  Organizacje i stowarzyszenia

  • Liga Ochrony Przyrody – Prezes Zarządu Głównego.

  Według złożonego oświadczenia p. Paweł Sałek, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 2011 - 2012 Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych, Szkoła Główna Handlowa
  • 2007 - 2008 Podyplomowe Studia Zarządzania i Rachunkowości Zarządczej i Controllingu, Szkoła Główna Handlowa
  • 2000- 2002 Master of Business Administration (MBA)- Centre for Management Training, wspólny program Uniwersytetu Warszawskiego / Free University of Brussels, University of Antwerp, Bergische Universitat Wuppertal.
  • 1975 – 1979 Magister ekonomii – Szkoła Główna Handlowa (poprzednio Szkoła Główna Planowania i Statystyki), Wydział Handlu Wewnętrznego.

  Doświadczenie zawodowe:

  • 2017- obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrektor Departamentu Analiz Finansowych
  • 2020 – 2022 Dom Maklerski BOŚ S.A. – Członek Rady Nadzorczej Spółki
  • 2019 – 2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Polskie Domy Drewniane S.A. w Warszawie.
  • 2010- 2017  Korporacja Ubezpieczeniowa Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) Centrala w Warszawie i 6 Biur Terenowych, Koordynator ds. wdrożenia Solvency II, Koordynator ds. zarządzania ryzykiem
  • 2008 – 2010 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - Biuro Prezesa, Doradca Prezesa, p.o Dyrektor Zespołu nad Spółkami, Dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego
  • 2007 – 2008 Bumar Sp z o.o. Główny specjalista, Dyrektor Biura Planowania i Controllingu Grupy Bumar
  • 2002 – 2007 PLL LOT S.A. Dyrektor Biura Planowania i Controllingu
  • 1979 - 2002 PLL LOT S.A. Stażysta, Starszy/Samodzielny/Specjalista koordynator przewozów, Specjalista ds. handlowych w przedstawicielstwie zagranicznym, Kierownik przedstawicielstwa PLL LOT S.A. Dyrektor przedstawicielstwa PLL LOT S.A., Specjalista/Główny specjalista ds. handlowych, Kierownik działu, Dyrektor Biura.

  Według złożonego oświadczenia p. Tadeusz Ludwik Wyrzykowski, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 2018 - 2019 Studia podyplomowe: Transport gazu i energetyka gazowa.
  • 2017 Uzyskanie tytułu zawodowego radcy prawnego.
  • 2013 skończona aplikacja legislacyjna.
  • 1999 - 2007 Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji.

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od sierpnia 2020 r. zastępca dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
  • Od 2018 r. członek Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.
  • Od 2022 r. członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie
  • 2017-2022 r. członek Rady Nadzorczej GEOVITA S.A.
  • Od 2022 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  • 2009-2020 r. Ministerstwo Energii (wcześniej Ministerstwo Gospodarki), od 2017 - naczelnik Wydziału Rynku Gazu Ziemnego w Departamencie Ropy i Gazu.

  Według złożonego oświadczenia p. Aleksandra Świderska, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska uznała, że niżej wskazani Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności:

  Pan Emil Stanisław Ślązak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Pani Janina Goss - Członek Rady Nadzorczej
  Pan Piotr Sadownik - Członek Rady Nadzorczej
  Pan Paweł Sałek - Członek Rady Nadzorczej
  Pani Aleksandra Świderska - Członek Rady Nadzorczej

  Za Członków niespełniających kryteriów niezależności Rada Nadzorcza uznała:

  Panią Iwonę Marię Marciniak - Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej
  Pana Andrzeja Grzegorza Matysiaka - Sekretarza Rady Nadzorczej
  Pana Piotra Wojciecha Bielarczyka - Członka Rady Nadzorczej
  Pana Tadeusza Ludwika Wyrzykowskiego - Członka Rady Nadzorczej

 • Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. spełniają wymogi określone w art.22aa ustawy Prawo bankowe.

30-lecie Banku Ochrony Środowiska

Jesteśmy polskim EKO Bankiem

Jesteśmy polskim EKO Bankiem


Od 30 lat uczymy Polaków jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla klientów indywidualnych tworzymy innowacyjne produkty bankowe, do których dodajemy „zielone korzyści" - z zyskiem dla ich osobistych finansów.

Nasza oferta produktowa regularnie zdobywa nagrody i wyróżnienia niezależnych ekspertów branży finansowej. Klientom korporacyjnym oferujemy preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu. W okresie trzech dziesięcioleci udzieliliśmy kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w łącznej kwocie 23,2 mld zł.

Depozyty zgromadzone w BOŚ posiadają zabezpieczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Od 1997 r. nasze akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Geneza założenia Banku

Początek lat 90-tych. Polska, w przeważającej części objęta klęską ekologiczną, stanęła przed bardzo trudnym zadaniem dokonania zasadniczych zmian w polityce państwa.

Tylko poprzez uruchomienie potencjału ludzkiej aktywności, zorientowanie przedsiębiorczości na tworzenie zysku oszczędnemu i efektywnemu użytkowaniu zasobów oraz wyjściu z programem ekorozwoju możliwe stało się  efektywne wprowadzenie tej polityki.

Wówczas, dla pełniejszej realizacji programu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powołany został Bank Ochrony Środowiska S.A.

Od samego początku głównym celem BOŚ S.A. było pozyskiwanie przy pomocy wszelkich dostępnych w systemie bankowym instrumentów, kapitałów na kredytowe wspieranie przedsięwzięć ekologicznych.

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie utworzony został na podstawie decyzji nr 42 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15.09.1990 r. oraz zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w styczniu 1991 r., uzyskując jednocześnie od Prezesa Narodowego Banku Polskiego upoważnienie nr 26 do wykonywania czynności dewizowych i bankowej współpracy z zagranicą.

Kalendarium 1990-1999

Kalendarium 1990-1999

1990

 • decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego utworzono Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

1991

 • Bank został wpisany do rejestru handlowego
 • zatrudniono pierwszego ekologa
 • BOŚ podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą zasad udzielania kredytów preferencyjnych na cele związane z ochroną środowiska

1992

 • uroczyście otwarto siedzibę Banku w Al. Solidarności w Warszawie
 • w Koszalinie podpisano pierwszą umowę o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1993

 • wdrożono system informatyczny def BANK Pro
 • Bank został włączony do międzynarodowego systemu SWIFT (System Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej)

1994

 • podpisano akt notarialny spółki Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • utworzono pierwsze konsorcjum finansowe z NFOŚiGW na inwestycję proekologiczną
 • BOŚ podpisał Deklarację ONZ „Bankowość a środowisko”, zobowiązującą do wspierania inwestycji zgodnych z zasadami ekorozwoju
 • podpisano pierwszą umowę o współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej (gazyfikacja wsi)

1995

 • Bank podpisał umowę z Ministerstwem Środowiska, na mocy której podjął się pełnienia roli Agencji Wdrażającej Projekt GEF „Zamiana ogrzewania węglowego na gazowe w Polsce”
 • powołano Departament Projektów Ekologicznych
 • podpisano pierwszą umowę z NFOŚiGW dotyczącą obsługi przez Bank linii kredytowych ze środków Funduszu, przeznaczonych na zadania proekologiczne oraz pierwsze umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1996

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecydowało o pierwszej publicznej emisji akcji BOŚ S.A.
 • wprowadzono wyróżnienie „Klon” dla podmiotów realizujących wspólnie z Bankiem działania na rzecz ochrony środowiska

1997

 • Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dopuściła akcje BOŚ S.A. do obrotu giełdowego
 • utworzono stanowisko Głównego Ekologa Banku
 • podpisano umowę o współpracy z Fundacją Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja (rozprowadzenie gazu w wiejskich obiektach użyteczności publicznej)

1998

 • otwarto nową siedzibę Centrali Bankuw Budynku Kaskada przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie
 • BOŚ S.A. rozpoczął współpracę z Ministerstwem Środowiska w ramach programu Unii Europejskiej ISPA

1999

 • BOŚ podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, stając się aktywnym uczestnikiem systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Kalendarium 2000-2009

Kalendarium 2000-2009

2000

 • wprowadzono lokatę z odpisem na rzecz programów ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, która pozwoliła na przekazanie przez Bank dotacji na reintrodukcję rysia w Kampinoskim Parku Narodowym
 • kredyty na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska uzyskały nagrodę „Srebrnego Sejfu” za najlepszy produkt bankowy

2001

 • podpisano porozumienie z World Wildlife Fund International (Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody), dotyczące przystąpienia BOŚ do klubu “Biznes dla Przyrody”

2002

 • w ramach współpracy z NFOŚiGW podpisano umowę, dotyczącą udzielania kredytów na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii
 • zawarto trójstronne porozumienie pomiędzy NFOŚiGW, PSE S.A. a BOŚ S.A. o współdziałaniu dla efektywnego finansowania przedsięwzięć związanych z rozwojem przyjaznej środowisku energetyki

2003

 • Bank Ochrony Środowiska został nagrodzony Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu, przyznaną przez Business Centre Club za sukcesy gospodarcze

2004

 • BOŚ otrzymał Certyfikat Mecenasa Ochrony Przyrody 2004
 • podpisano umowę kredytową (konsorcjalną) na projekt „Poprawa jakości wody w Szczecinie” – największe zadanie inwestycyjne w ochronie środowiska finansowane w ramach funduszu preakcesyjnego ISPA
 • Bank został uhonorowany statuetką Kazimierza Wielkiego za umiejętne dostosowanie oferty do potrzeb samorządu terytorialnego

2005

 • Bank otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Instytucja Finansowa za wkład w rozwój gospodarczy kraju, a także zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego
 • za grupę kredytów proekologicznych służących finansowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Bank został uhonorowany Medalem Europejskim

2006

 • Bank został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami: tytułem „Solidnego Pracodawcy” przyznanym przez Przegląd Gospodarczy za nowoczesne, zgodne z zasadami etyki zarządzanie ludźmi; tytułem „Firma Roku 2005” przyznanym przez Polski Klub Biznesu za nowoczesną, kompleksową ofertę bankową, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań samorządów terytorialnych; Medalem Europejskim, przyznanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club dla kredytu hipotecznego, za utrzymywanie wysokiego poziomu europejskiego; 16 odznakami „Złoty Oddział” w konkursie „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” dla dwóch Oddziałów – w Rzeszowie i Wrocławiu; Nagrodą Gospodarczą „Dolnośląskie Gryfy” za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska dla Oddziału we Wrocławiu

2007  

 • Wiceprezes Zarządu BOŚ został uhonorowany tytułem Mecenasa Polskiej Ekologii w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” organizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

2008

 • zainicjowano bankowy program „Zero emisji”, w ramach którego BOŚ jako pierwsza instytucja finansowa poddał się audytowi badającemu wpływ na stan klimatu i wykonał zadania rekompensujące „ślad węglowy”
 • Bank otrzymał wyróżnienie w konkursach: „Lider Polskiej Ekologii” i „Panteon Polskiej Ekologii”, potwierdzające rolę jaką pełni w finansowaniu ochrony środowiska

2009

 • rozpoczęto wdrażanie nowej strategii „BOŚodNowa
 • powołano nowy podmiot zależny pośrednio od Banku (przez Dom Maklerski BOŚ S.A.) – spółkę BOŚ Eko Profit S.A.
 • powołano Fundację Banku Ochrony Środowiska działającą na rzecz promowania ekologii i zrównoważonego rozwoju

Kalendarium 2010-2020

Kalendarium 2010-2020

2010

 • w ramach współpracy z niemieckim bankiem rozwoju KfW podjęto program transgranicznego finansowania inwestycji prowadzących do ograniczenia emisji CO2 (Kredyt z Klimatem), funkcjonujący na zasadach Joint Implementation

2011

 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska nadała Bankowi Certyfikat „Zielonego Biura”. Ze strony Banku wiązało się to z przyjęciem „Polityki Środowiskowej” oraz szeregiem działań administracyjnych, zmierzających do racjonalizacji gospodarowania mediami i materiałami
 • Bank mógł pochwalić się posiadaniem 2 ekologicznych samochodów – Mitsubishi i-MiEV. Pojazdy służyły pracownikom Banku w wypełnianiu ich codziennych obowiązków

2012

 • Bank Ochrony Środowiska dołączył do grona firm zrzeszonych w Koalicji na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu. Wraz z 32 innymi organizacjami, które pomyślnie przeszły proces weryfikacji, otrzymał certyfikat potwierdzający przestrzeganie najwyższych standardów Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Stał się tym samym jednym z liderów wprowadzania zasad CSR na polskim rynku

2013

 • Centrala BOŚ Banku przeniosła się do nowej siedziby w budynku Fenix, przy ul. Żelaznej w Warszawie. Budynek ten charakteryzował się szeregiem rozwiązań proekologicznych, które złożyły się na uzyskany w maju 2014 roku Certyfikatu BREEAM z oceną „very good”
 • W raporcie Komisji Europejskiej z 2013 r., pokazującym wydatki na badania i rozwój, wśród tysiąca najlepszych przedsiębiorstw z Unii znalazły się cztery firmy z Polski, a między nimi Bank Ochrony Środowiska. Unia doceniła firmy zwiększające fundusze na innowacje

2014

 • Bank zawarł umowę o współpracy przy współfinansowaniu przez NFOŚiGW przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym NFOŚiGW pn. „Poprawa efektywności energetycznej”
 • BOŚ uruchomił projekt BOŚ EKOsystem. Kompleksowe rozwiązanie, mogące zredukować koszty ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w gospodarstwie domowym.

2015

 • Bank dołączył do prestiżowego grona firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach RESPECT Index.;
 • W raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” znalazło się aż pięć inicjatyw Banku: udział BOŚ w Programie Polskich Gwarancji Pochodzenia Energii; promocja biegania wśród dzieci i dorosłych BOŚ EKObiegaton, kampania społeczna #BrudnoTu, projekt edukacyjny „Postaw na Słońce”, oraz publikowany przez BOŚ „Raport Ekologiczny”

2016

 • Przyjęto Ramową Strategię Rozwoju Banku na lata 2016-2020. W zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą dokumencie ekologia stanowiła ważny wyróżnik Banku, który determinował kształt wielu planowanych do realizacji przedsięwzięć, a sprawna transmisja środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce była nadrzędnym celem strategicznym

2017

 • Bank zawarł umowę z NFOŚiGW dotyczącą realizacji programu priorytetowego Funduszu pn. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, skierowana do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • specjalistyczna działalność Banku, a przede wszystkim duże zaangażowanie w rozwój inwestycji proekologicznych, zostały docenione i wyróżnione przez Kapitułę VI edycji „Nagrody za propagowanie OZE” – w kategorii „CZŁOWIEK 2016 ROKU” uhonorowano Ekologów Banku Ochrony Środowiska
 • Została zawarta umowa pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który udostępnił do dyspozycji środki w wysokości 75 mln EUR na okres do 12 lat. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie projektów inwestycyjnych, w obszarze związanym z ochroną środowiska, utrzymaniem infrastruktury, produkcją i handlem. Co najmniej 40% środków przeznaczone będzie na działania promujące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

2018

 • Zaktualizowano Ramową Strategię Rozwoju Banku na lata 2018 -2021, w której nastąpiło odejście od rozwijania koncepcji banku uniwersalnego na rzecz banku specjalistycznego (eko -banku, green -banku), z ekologiczną misją i budowania coraz silniejszej pozycji rynkowej związanej z finansowaniem przedsięwzięć ekologicznych

2019

 • Bank podpisał umowę z PGNiG Obrót Detaliczny o wspólnej promocji pożyczki „Pełnym Oddechem”, skierowanej do przyszłych i obecnych klientów PGNiG na realizację celów komplementarnych z rządowym programem
 • wpisując się w nurt działań wspierających rządowe prace nad programami Energia Plus i Mój Prąd BOŚ wprowadził atrakcyjne promocje kredytów na prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne
 • rozpoczęto realizację projektu strategicznego BOŚmy Zieloni, polegającego na działaniach edukacyjnych związanych z misją Banku;
 • Bank został doceniony przez Polską Izbę Ekologii, która przyznała mu medal „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju"
 • Centrala Banku została wyróżniona Certyfikatem Green Office. Certyfikat stanowi potwierdzenie ekologicznych standardów zarządzania bankiem i jest przyznawany przez niezależnych audytorów z Fundacji dla Edukacji Ekologicznej, w oparciu o międzynarodowe standardy.

2020

 • Bank uruchomił nową odsłonę swojej strony internetowej, udostępnił klientom aplikację mobilną BOŚBank24, licznik efektów ekologicznych oraz kalkulator instalacji fotowoltaicznych. Wprowadził także nową edycję kart z wizerunkami dziewięciu objętych w Polsce całkowitą ochroną gatunkową ptaków i ssaków
 • celem zwrócenia szczególnej uwagi na zagadnienia zrównoważonego gospodarowania wodą, przeciwdziałania suszy i jej negatywnym skutkom, w ramach programu Climate Leadership, BOŚ wypracował we współpracy z Ekspertami UNEP/GRID Warszawa dedykowaną ofertę „Nasza woda”
 • ekonomiści Banku zajęli pierwsze miejsce w konkursie Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” na najtrafniejsze prognozy makroekonomiczne i rynkowe w 2019 roku. Trzecie z rzędu zwycięstwo było osiągnięciem bez precedensu w historii rankingu
 • Bank został wyróżniony Białym Listkiem CSR POLITYKI. Otrzymują go firmy deklarujące wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz doskonalące działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania swoim wpływem na otoczenie.
 • Data publikacji Opis przedmiotu zakupuData składania ofertDokumenty do pobrania

  22.09.2022 r.

  Postępowanie zakupowe na: "Zakup obsługi technicznej placówek".

  28.09.2022 r. do godz. 10:00

  16.09.2022 r.

  Postępowanie zakupowe na:
  "Zakup systemu szyfrującego dane w chmurze".

  23.09.2022 r. do godz. 10:00

  12.09.2022 r.

  Postępowanie zakupowe na: Wsparcie platformy OpenShift od 01.10.2022 do 30.09.2023 roku.

  21.09.2022 r. do godz. 12:00

  02.09.2022 r.

  Postępowanie zakupowe na:
  „Zakup 2 macierzy IBM FS7300”

  08.09.2022 r. do godz. 10:00

 • Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonujący w Banku Ochrony Środowiska S.A.

  I.  Podstawy prawne.

  W Banku Ochrony Środowiska S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego podstawy, zasady i cele wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, tj.

  • (a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2017.1876),
  • (b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz.U.2017.637),
  • (c) Uchwała Nr 141/2017 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznejw bankach (Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 kwietnia 2017 r., poz. 7).

  II.  Cele i zakres systemu kontroli wewnętrznej.

  Bank wyodrębnia cztery cele ogólne systemu kontroli wewnętrznej, których osiągnięcie powinno być zapewniane przez system kontroli wewnętrznej oraz wyodrębnione w ich ramach cele szczegółowe.

  Celami ogólnymi systemu kontroli wewnętrznej w Banku jest zapewnienie:

  • (a) skuteczności i efektywności działania Banku;
  • (b) wiarygodności sprawozdawczości finansowej;
  • (c) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku;
  • (d) zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

  Bank do każdego celu ogólnego określa cele szczegółowe, uwzględniając co najmniej takie aspekty, jak:

  • (a) zakres i stopień złożoności działalności Banku,
  • (b) zakres stosowania określonych przepisów prawa, standardów rynkowych oraz obowiązujących w Banku przepisów wewnętrznych, do których przestrzegania zobowiązany jest Bank,
  • (c) stopień osiągania planów operacyjnych i biznesowych przyjętych w Banku,
  • (d) kompletność, prawidłowość i kompleksowość procedur księgowych,
  • (e) jakość (dokładność i niezawodność) systemów: księgowego, sprawozdawczego i operacyjnego,
  • (f) adekwatność, funkcjonalność i bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego,
  • (g) struktura organizacyjna Banku, podział kompetencji i zasady koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi jednostkami, komórkami, stanowiskami organizacyjnymi,
  • (h) system tworzenia i obiegu dokumentów i informacji,
  • (i) zakres czynności powierzonych przez Bank do wykonania podmiotom zewnętrznym.

  Bank określa cele szczegółowe, między innymi w oparciu o listę ryzyk monitorowanych i mierzonych w ramach procesu oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP). Cele szczegółowe podlegają regularnym przeglądom, co najmniej raz do roku po zakończeniu przeglądu procesu oceny adekwatności kapitałowej. Szczegółowe zasady określania i dokonywania przeglądu celów szczegółowych określa przyjęta w Banku Metodyka identyfikacji i oceny mechanizmów kontrolnych w istotnych procesach Banku.

  III.  Rola Zarządu Banku, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Wewnętrznego.

  Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu kontroli wewnętrznej oraz procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa a także procedur i standardów etycznych w szczególności przez:

  • (a) zapewnienie struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i umożliwiającej skuteczne wykonywanie zadań,
  • (b) opracowanie, przyjęcie i powiązanie strategii zarządzania Bankiem z systemem zarządzania ryzykiem, systemem kontroli wewnętrznej, polityką wynagrodzeń oraz procesem szacowania kapitału wewnętrznego i utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż oszacowany kapitał wewnętrzny Banku,
  • (c) opracowanie, przyjęcie i wdrożenie strategii i polityk oraz zapewnienie wdrożenia planów, zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji wewnętrznej, oraz monitorowanie ich przestrzegania,
  • (d) ustanowienie odpowiednich zasad raportowania, w tym zasad raportowania Zarządu do Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu,
  • (e) zapewnienie przejrzystości działań Banku oraz przyjęcie i wprowadzenie zasad polityki informacyjnej,
  • (f) wprowadzanie niezbędnych korekt i udoskonaleń systemu zarządzania w przypadku zmiany wielkości i profilu ryzyka w działalności Banku oraz czynników otoczenia gospodarczego lub wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania.

  Zarząd Banku zapewnia zgodność działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem działania Banku na podstawie przepisów prawa innego państwa
  i powiązań Banku z innymi podmiotami, które mogłyby utrudnić skuteczne zarządzanie Bankiem.

  W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych:

  • (a) Zarząd Banku odpowiada za efektywne zarządzanie w Banku ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych,
  • (b)  Zarząd Banku odpowiada za opracowanie polityki zgodności, zapewnienie jej przestrzegania i składanie Radzie Nadzorczej lub Komitetowi Audytu raportów
  • w sprawie zarządzania w Banku ryzykiem braku zgodności,
  • (c)  W przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu polityki zgodności Zarząd Banku podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości,
  • w tym środki naprawcze lub dyscyplinujące.
  • (d)  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, w tym sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych oraz ocenia ich adekwatność i skuteczność. W celu realizacji tych zadań Rada Nadzorcza w szczególności:
   • (i) wybiera członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych im funkcji,
   • (ii) zatwierdza przyjętą przez Zarząd strategię zarządzania Bankiem oraz nadzoruje jej przestrzeganie,
   • (iii) monitoruje skuteczność czynności wykonywanych przez członków Zarządu
    w związku z realizacją ich zadań w zakresie systemu zarządzania, w tym systemu kontroli wewnętrznej,
   • (iv) nadzoruje przestrzeganie w Banku polityk, procedur i planów.
  • (e) Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytu sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego oraz monitoruje adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, w tym komórki audytu wewnętrznego i komórki do spraw zgodności i funkcji kontroli. Komitet Audytu stanowi organ opiniodawczy Rady Nadzorczej.

  IV.  Koncepcja trzech linii obrony.

  Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej zorganizowane są w Banku na trzech, niezależnych poziomach, gdzie:

  • (a) na pierwszą linię obrony składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku,
  • (b) na drugą linię obrony składa się co najmniej zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem na pierwszej linii obrony oraz działalność komórki do spraw zgodności,
  • (c) na trzecią linię obrony składa się działalność komórki audytu wewnętrznego.

  Kierujący komórką organizacyjną Banku na pierwszej linii obrony odpowiedzialny jest za niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach znaczących lub krytycznych, wykrytych w ramach pierwszej linii obrony, do komórki drugiej linii obrony odpowiedzialnej za testowanie pionowe procesu lub podprocesu, w ramach którego zaistniała dana nieprawidłowość oraz do komórki audytu wewnętrznego, a w przypadku nieprawidłowości krytycznych również do Zarządu Banku.

  Do drugiej linii obrony w Banku należą:

  • (a) komórka do spraw zgodności,
  • (b) komórki organizacyjna odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem,
  • (c) komórka do spraw obsługi prawnej,
  • (d) komórka do spraw bezpieczeństwa.

  Kierujący komórką organizacyjną Banku na drugiej linii obrony odpowiedzialny jest za niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach znaczących lub krytycznych, wykrytych w ramach drugiej linii obrony, do komórki audytu wewnętrznego, a w przypadku nieprawidłowości krytycznych również do Zarządu Banku i Komitetu Audytu Wewnętrznego. Natomiast, w ramach trzeciej linii obrony, kierujący komórką audytu wewnętrznego odpowiedzialny jest za niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach krytycznych wykrytych w ramach trzeciej linii obrony do Zarządu Banku.

  V.  Funkcja kontroli.

  W ramach funkcji kontroli Bank wyodrębnia mechanizmy kontrolne mające za zadanie zapewnianie osiągania celów ogólnych i szczegółowych systemu kontroli wewnętrznej we wszystkich procesach funkcjonujących Banku. Mechanizmy kontrolne są projektowane i wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku, procesach, operacjach, transakcjach w ramach  wprowadzania przepisów wewnętrznych, zgodnie z Zasadami legislacji wewnętrznej. W ramach wprowadzania przepisów wewnętrznych w Banku dokonuje się także dokumentowania projektowania i wdrażania mechanizmów kontrolnych.

  Bank projektuje mechanizmy kontrolne uwzględniając:

  • (a) zmiany otoczenia rynkowego i regulacyjnego,
  • (b) adekwatność danego rodzaju mechanizmu kontrolnego w odniesieniu do poszczególnych procesów,
  • (c) skuteczność danego rodzaju mechanizmu kontrolnego w przeszłości,
  • (d) możliwość niezależnego monitorowania danego mechanizmu kontrolnego.

  Bank dostosowuje mechanizmy kontrolne do procesów funkcjonujących w Banku do określonych celów systemu kontroli wewnętrznej, stopnia złożoności procesów, ryzyka zaistnienia nieprawidłowości, uwzględniając dostępne zasoby Banku.

  VI.  Komórka do spraw zgodności i komórka audytu wewnętrznego w systemie kontroli wewnętrznej.

  W Banku komórką do spraw zgodności jest Biuro Zgodności, które zostało usytuowane w strukturze Banku w sposób, który gwarantuje niezależność tej komórce organizacyjnej. Biuro Zgodności jest odpowiedzialne za realizację procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności, który obejmuje identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie oraz raportowanie o ryzyku braku zgodności. Do podstawowych informacji wykorzystywanych w ramach identyfikacji ryzyka braku zgodności należą:

  • (a) zmiany przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów rynkowych,
  • (b) prowadzone w Banku rejestry i dokumentacje,
  • (c) informacje uzyskiwane od innych komórek organizacyjnych, w ramach wykonywania przypisanych im obowiązków, w tym zwłaszcza w ramach realizowanego przez te komórki procesu niezależnego monitorowania,
  • (d) ustalenia dokonane przez Biuro Zgodności, w związku z bieżącą weryfikacją oraz testowaniem,
  • (e) wyniki wewnętrznych postępowań wyjaśniających przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Banku,
  • (f) nieprawidłowości zidentyfikowane przez Bank w ramach wszystkich trzech linii obrony,
  • (g) informacje pochodzące z anonimowego kanału powiadamiania o naruszeniach,
  • (h) ustalenia wynikające z czynności nadzorczych wykonywanych przez uprawnione instytucje oraz czynności realizowanych przez inne upoważnione instytucje.

  Dyrektor Biura Zgodności, jako kierujący komórką do spraw zgodności opracował regulamin funkcjonowania tej komórki, który określa, m.in:

  • (a) organizowanie systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku,
  • (b) projektowanie przepisów wewnętrznych Banku z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym założeń i polityki oraz zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku,
  • (c) zarządzanie dostosowaniem Banku do zmian w zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz rekomendacji i wytycznych zewnętrznych organów nadzoru i kontroli oraz wsparcie komórek organizacyjnych Centrali w zakresie realizowanych przez nie działań dostosowawczych,
  • (d) monitorowanie zgodności działania Banku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przepisami wewnętrznymi Banku i oraz przyjętymi przez Bank standardami postępowania,
  • (e) identyfikowanie, monitorowanie, pomiar, ocena, oraz raportowanie ryzyka braku zgodności, w szczególności poprzez przeprowadzanie testów zgodności, i przygotowywanie rekomendacji działań w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności,
  • (f) projektowanie i wdrażanie, bazujących na ocenie ryzyka braku zgodności, mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,
  • (g) identyfikowanie ryzyka braku zgodności związanego z oferowaniem przez Bank produktów, w tym produktów ubezpieczeniowych,
  • (h) gromadzenie danych o ryzyku braku zgodności w Banku i Grupie Kapitałowej BOŚ S.A.
  • (i) współpraca z podmiotami Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności,
  • (j) projektowanie Kodeksu etyki BOŚ S.A. i wdrażanie standardów etycznych,
  • (k) systemowe zarządzanie realizacją zadań Banku wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • (l) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • (m) realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz współpraca, w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Banku, organami i instytucjami zewnętrznymi, w szczególności z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
  • (n) opracowywanie zasad wykonywania kontroli wewnętrznej w Banku, oraz zasad identyfikacji i oceny mechanizmów kontrolnych,
  • (o) wykonywanie kontroli wewnętrznych, w tym testowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych,
  • (p) informowanie o wynikach testowania kluczowych mechanizmów kontrolnych
  • w zakresie ryzyka braku zgodności, efektywności mechanizmów kontrolnych oraz wynikach testowania, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku,
  • (q) projektowanie przepisów wewnętrznych Banku dotyczących anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, uwzględniając obowiązujące wymogi zewnętrzne w tym zakresie,
  • (r) kształtowanie zasad postępowania w przypadku kontroli i pism zewnętrznych organów nadzoru i kontroli oraz zasad raportowania do władz Banku w tym zakresie.

  W Banku komórką audytu wewnętrznego jest Departament Audytu Wewnętrznego, który jest odpowiedzialny za dokonywanie w sposób obiektywny i niezależny oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w całej działalności Banku.

  Departament Audytu Wewnętrznego w ramach badań audytowych systemu kontroli wewnętrznej bierze pod uwagę w szczególności wyniki oraz skuteczność i adekwatność weryfikacji bieżącej i testowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych przez komórki organizacyjne w ramach pierwszej i drugiej linii obrony.

  Audyt wewnętrzny jest integralnym i niezależnym elementem systemu kontroli wewnętrznej w Banku, usytuowanym na trzecim poziomie w strukturze tego systemu. Audyt wewnętrzny realizowany jest przez Departament Audytu Wewnętrznego, wydzieloną w strukturze organizacyjnej Banku w sposób gwarantujący pełną jej niezależność i obiektywizm wykonywanych zadań, bezpośrednio organizacyjne podporządkowaną Prezesowi Zarządu, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Komitet Audytu. Departament Audytu Wewnętrznego nie może być łączony z innymi komórkami organizacyjnymi, funkcjami i stanowiskami w Banku.

  Pracownicy tej komórki nie mogą wykonywać innych obowiązków niż wynikające z jej zadań. Departament Audytu Wewnętrznego dokonuje oceny realizacji procesów i przyczynia się do ich usprawnienia, w tym w szczególności procesów biznesowych, procesów zarządzania ryzykiem i procesów zarządczych oraz stosowanych w ich przebiegu mechanizmów kontrolnych.

  VII.  Zasady corocznej oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, dokonywanej przez Radę Nadzorczą.

  Rada Nadzorcza dokonuje, na podstawie opinii Komitetu Audytu Wewnętrznego, corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, Biura Zgodności oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego. W ramach nadzoru nad działalnością Banku Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od Biura Zgodności, Departamentu Audytu Wewnętrznego, Zarządu Banku oraz Komitetu Audytu Wewnętrznego.