BOŚBank API

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2), oddajemy do Państwa  dyspozycji interfejs dostępowy API umożliwiający bezpieczne i łatwe świadczenie przez Państwa usług dostępu do informacji o rachunku (AIS), usług inicjowania  transakcji płatniczej (PIS),  a także potwierdzanie dostępności na rachunku płatniczym kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o kartę płatniczą z wykorzystaniem instrumentu płatniczego opartego na tej karcie, w odniesieniu do rachunków płatniczych prowadzonych przez Bank, dostępnych on-line.

Interfejs BOŚ Bank:

  • jest zgodny z standardem PolishAPI w wersji 2.1.1, opracowanym przez Związek Banków Polskich na potrzeby implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski,
  • został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, JSON oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS.

Uprawnione podmioty trzecie (ang. Third Party Providers (TPP)), mogą świadczyć usługi płatnicze w oparciu o przepisy PSD2 zgodnie ze obowiązującymi standardami.

Nowe usługi wprowadzone przez dyrektywę PSD2 to możliwość :

  • dostępu do informacji o Twoim rachunku (ang. Account Information Service (AIS))
  • inicjowania płatności z Twojego rachunku (ang. Payment Initiation Service (PIS))
  • potwierdzania dostępności na Twoim rachunku  kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej kartą (ang. Confirmation of the Availability of Funds (CAF))

Interfejs API udostępniany jest dla wszystkich certyfikowanych TPP (Third Party Provider) – podmiotów uprawnionych do dostępu do rachunku płatniczego Klienta na podstawie zgód wydanych przez Klienta.

Interfejs na bieżąco będzie dostosowywany do kolejnych wersji PolishAPI.

Zgodnie z wymogami Dyrektywy PSD2 zapewnia dostęp do trzech niezależnie działających środowisk:

NazwaOpis
Sandbox*

Środowisko testowe o funkcjonalności maksymalnie zbliżonej do środowiska Live, pracujące w oparciu o testowe dane (mock).
Środowisko Sandbox dostępne jest pod adresami:

https://sandbox-retail.psd2.bosbank.pl - dla klientów indywidualnych
https://sandbox-corpo.psd2.bosbank.pl - dla klientów instytucjonalnych (korporacyjnych)

Dokumentacja swagger*Środowisko udostępniające dokumentację systemu oraz mechanizm umożliwiający manualne testowanie usług PolishAPI.
Dokumentacja dostępna jest pod adresem:

docs-retail.psd2.bosbank.pl/docs - dla klientów indywidualnych
docs-corpo.psd2.bosbank.pl/docs - dla klientów instytucjonalnych (korporacyjnych)

Produkcyjne (Live)*Środowisko produkcyjne, umożliwiające dostęp do usług AIS/PIS/CAF.

Dostęp do korzystania z produkcyjnej wersji API BOŚ Banku umożliwiamy dostawcom usług płatniczych, którzy posiadają  zezwolenie właściwych organów na świadczenie tych usług.

Do celów identyfikacji wobec Banku, konieczne jest  posługiwanie się przez TPP kwalifikowanymi certyfikatami pieczęci elektronicznych lub kwalifikowanymi certyfikatami uwierzytelnienia witryn internetowych.  Certyfikaty wydawane są przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania i muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE („Rozporządzenie eIDAS”).

Usługi wprowadzone przez dyrektywę PSD2 mogą być świadczone przez krajowych oraz unijnych dostawców usług płatniczych, jeżeli dostawcy ci posiadają odpowiednie zezwolenie na świadczenie usług inicjowania transakcji płatniczej (PIS) i dostępu do informacji o rachunku (AIS) od swojego lokalnego nadzorcy regulacyjnego. W przypadku usługi potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym (CAF), uprawniony do jej świadczenia będzie dostawca wydający instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ustawie o usługach płatniczych.

Korzystanie z API produkcyjnego Banku nie wiąże się z opłatami. Jeżeli zamierzasz świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunkach, inicjowania płatności i/lub potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym poprzez BOŚ Bank API, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

*zakres odpowiada funkcjonalności odpowiednio użytkowanego przez Klienta systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 lub iBOSS.

Więcej informacji o standardzie PolishAPI znajduje się na stronie: https://polishapi.org/

Skontaktuj się z nami

________________________________________

Aktualności

DataInformacje
14.03.2019 r.Uruchomienie środowiska testowego Sandbox
14.09.2019 r.Uruchomienie środowiska produkcyjnego