Modele biznesowe biogazowni

Biogazownie - nakłady i koszty

Autorzy: Dagmara Jagoda-Pużak, Zsuzsanna Iwanicka, Lidia Kata, Ryszard Mocha

Nakłady inwestycyjne (CAPEX)

Wg raportu Instytutu Energii Odnawialnej (IEO) pt. „MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE W ENERGETYCE ODNAWIALNEJ W RAMACH ZGODNYCH Z EUROPEJSKIM ZIELONYM ŁADEM” średni CAPEX dla inwestycji w biogazownie rolnicze o mocy 0,2-5,0 MW wynosi ok. 13 mln PLN/MWe.

Wg raportu IEO pt. „ANALIZA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA NIEZBĘDNEJ WYSOKOŚCI WSPARCIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TECHNOLOGII OZE W KONTEKŚCIE REALIZACJI „KRAJOWEGO PLANU DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH” w strukturze kosztów inwestycyjnych (CAPEX) dla biogazowni rolniczych dominują koszt urządzeń oraz prac budowlanych odpowiadające łącznie za ok. 80-90%.

Wraz ze wzrostem mocy zainstalowanej analizowanych projektów referencyjnych w strukturze nakładów, zauważalny jest spadek udziału kosztu urządzeń z ok. 60% do 45%, przy jednoczesnym wzroście udziału kosztu prac budowlanych z ok. 20% do 45%.wykres

Koszty operacyjne (OPEX)

Wg raportu IEO pt. „MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE W ENERGETYCE ODNAWIALNEJ W RAMACH ZGODNYCH Z EUROPEJSKIM ZIELONYM ŁADEM” autorstwa IEO średni OPEX dla inwestycji w biogazownie rolnicze o mocy 0,2-5,0 MW wynosi ok. 4 mln PLN/MWe/rok.

W strukturze kosztów eksploatacyjnych, zdecydowanie dominują koszty zakupu substratów.wykres

Wsparcie publiczne

 • Wprowadzone przepisami Ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Okres wsparcia 17 lat od daty pierwszego wytworzenia energii.

  Wsparcie adresowane do podmiotów wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej:

  • biogaz (rolniczy, pozyskany ze składowisk odpadów, z oczyszczalni ścieków, inny)
  • hydroenergię
  • biomasę
  • Feed-in-tariff lub FIT- system taryf gwarantowanych dedykowany wytwórcom energii elektrycznej z OZE w małej instalacji lub mikroinstalacji (instalacje OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW), sprzedaż energii do sprzedawcy zobowiązanego lub innego podmiotu po stałej cenie
  • Feed-in-Premium lub FIP- system dedykowany wytwórcom energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE o łącznej  mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 2,5 MW(biogaz, hydroenergetyka) lub 1 MW (biomasa), przy czym instalacje o mniejszej mocy także mają możliwość skorzystania z systemu

  Wysokość wsparcia:

  • FIT- stała cena w wysokości 95% ceny referencyjnej;
  • FIP- pokrycie ujemnego salda do wysokości 90% ceny referencyjnej; obowiązującej na dzień złożenia deklaracji (nie wydania przez PURE zaświadczenia o możliwości wejścia w system) o zamiarze skorzystania ze wsparcia w ramach systemów. Cena podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem inflacji GUS oraz korekcie na zasadach podobnych jak w aukcji (dotacje).
  • Aukcje OZE
   • umożliwiają sprzedaż energii wyprodukowanych w instalacjach OZE
   • organizowane przez URE co najmniej raz w roku
   • wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższe ceny

  Wymogi czasowe:

  • Data produkcji urządzeń  - nie wcześniejsza niż 36 m-ce od daty pierwszego wytworzenia energii
  • Rozpoczęcie sprzedaży energii- nie później niż 36 m-ce od daty wydania zaświadczania przez PURE
  • KOWR jest państwową osobą prawną, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności w odniesieniu do nieruchomości przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określone w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także w innych przepisach i dokumentach, wyznaczających kierunki i zakres działania KOWR oraz realizacji założeń polityki społeczno-gospodarczej państwa, zwłaszcza na rzecz wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
  • Biogazownie wytwarzające gaz z substratów pochodzenia rolniczego, wpisane są do rejestru wytwórców biogazu rolniczego podlegającego Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
  • Rejestr KOWR na dzień 14.04.2022 roku obejmuje 112 wytwórców gazu rolniczego. Moc instalacji wytwarzanej energii jest w przedziale od 0,08 MW do 2,4 MW.
  • Najczęściej spotykane to instalacje biogazowe o mocy 0,5 MW lub 0,9 MW.  Łączna zainstalowana moc
   u wytwórców biogazu rolniczego wynosi 130 397 MW.

Zalety wynikające z wykorzystania biogazu

Większe bezpieczeństwo energetyczne kraju, dywersyfikacja źródeł energii

Zdolność do utrzymania równowagi humusu
w glebie

Zmniejszenie zużycia kopalnych surowców energetycznych

Poprawa warunków nawożenia pól uprawnych
w porównaniu z nieprzefermentowaną gnojowicą

Rozproszenie ośrodków produkcji energii

Produkcja nawozów organicznych

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Eliminacja patogenów dzięki procesowi higienizacji

Łatwo sterowalne źródło zaopatrzenia
w energię

Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych

Obniżenie strat na dystrybucji i przesyle energii

Rozbudowa infrastruktury technicznej
na obszarach wiejskich