Zrównoważone budownictwo - wstęp

Część 1. artykułu "Wybrane aspekty związane ze zrównoważoną architekturą"

Ryszard Mocha
główny inżynier ekolog

Czy zrównoważona architektura i zrównoważone budownictwo są nowym trendem?

Można powiedzieć, że pierwsze postulaty zrównoważonego budownictwa pojawiły się już w latach 30-stych XX wieku – wraz ze sformułowaniem Karty Ateńskiej podczas IV Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej (CIAM, Congrès international d'architecture moderne) w 1933.

Karta Ateńska uważana za manifest modernizmu zawierała postulaty świadomego kształtowania przestrzeni miejskiej - miasto powinno być podzielone na strefy zgodnie ze spełnianą funkcją: pracą, mieszkaniem, wypoczynkiem; czwarta funkcja, którą powinni brać pod uwagę urbaniści to transport.1 W Karcie opisano stan urbanistyki i wskazano główne problemy, w tym nieracjonalną zabudowę, niezdrowe warunki życia, przeludnienie. Poza zmianami o charakterze logistyczno-lokalizacyjnym autorzy zaproponowali budowę nowego typu jednostek mieszkalnych, rezygnację z gęstej zabudowy z ciasno stłoczonymi kamienicami i oficynami,  zapewnienie wszystkim mieszkańcom miasta światła słonecznego, możliwości przewietrzania pomieszczeń , dostępu do terenów zielonych – tym samym po raz pierwszy zwrócono uwagę na wpływ budynków na nasze zdrowie i samopoczucie, co bez wątpienia można uznać za pierwsze kroki w kierunku architektury zrównoważonej przy współczesnym wymiarze tego pojęcia. Od tamtej pory, nieraz w wyniku odpowiedzi na kolejne problemy w postaci niekorzystnych zmian klimatycznych, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska pojęcie zrównoważonej architektury i zrównoważonego budownictwa obejmowało coraz szerszy zakres zagadnień.

Zrównoważona architektura, zrównoważone budownictwo to terminy na stałe zadomowiły się w przestrzeni branży budowlanej przy definiowaniu aktualnych kierunków i wyzwań. Komisja Europejska wyliczyła, że wszystkie budynki od etapu powstawania, przez użytkowanie, renowacje, aż po burzenie odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% gazów cieplarnianych w całej UE.2 Eksperci przewidują, że  ponad 65 proc. budynków, które dziś funkcjonuje na świecie, będzie istnieć jeszcze w 2040 roku i nadal emitować gazy cieplarniane3,a wg prognoz organizacji „Architecture 2030” do 2060 roku globalna powierzchnia budynków się podwoi, co dla lepszego wyobrażenia skali zwiększenia się globalnej powierzchni budynkó1)w w tym okresie o 230 miliardów m2 porównano do powierzchni Nowego Jorku – taki przyrost powierzchni można sobie wyobrazić tak, jakby co miesiąc dodawać powierzchnię odpowiadającą całemu Nowemu Jorkowi przez prawie 40 lat.

Wg. Raportu „Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości”4 opracowanego przez ekspertów z zespołu ThinkCo we współpracy z firmą JW+A, budownictwo jest najbardziej materiałochłonnym sektorem gospodarki, wykorzystującym ponad 50% światowej stali i zarazem budynki odpowiedzialne są za wyprodukowanie 1/3 światowych odpadów oraz zużycie 3 mld ton surowych materiałów.

W związku z powyższym zrównoważona architektura jest wyzwaniem i zobowiązaniem zarówno dla nowopowstających budynków jak i już istniejących, wymagających modernizacji w kontekście efektywności energetycznej, oddziaływania na środowisko i zdrowie użytkowników.

Firmy deweloperskie zmieniają swoje strategie i sposób postępowania w kierunku zrównoważonego budownictwa przyjmując wysokie standardy i uwzględniając czynniki w obszarze ESG (E – Środowisko, z ang. environmental; S – Społeczna odpowiedzialność, z ang. social responsibility i G – Ład korporacyjny, z ang. corporate governance). W branży budowlanej przekłada się to na realizowane projekty, gdzie wybierane są interesujące lokalizacje, ze względu na dobre położenie na terenie miasta oraz oferujące dostępność podstawowych usług i komunikacji publicznej, dostęp do terenów rekreacyjnych, zapewniając komfort funkcjonowania użytkownika w bezpośrednim otoczeniu. Istotne znaczenie ma troska o to by działania podczas procesu budowy miały jak najmniejszy wpływ na środowisko i stosowane były bezpieczne i zdrowe materiały z właściwymi certyfikatami (np. ISO 14001, EPD, FSC, PEFC, bez LZO). Niektóre podmioty nawet wykonują analizę LCA (Life Cycle Analysis) - ocenę wykorzystywanych materiałów budowlanych w aspekcie ich wpływu na środowisko na każdym etapie użytkowania budynku (m.in. obliczany jest wpływ na globalne ocieplenie, zubożenie warstwy ozonowej, zakwaszenie środowiska i emisję CO2). Powyższe kwestie są uwzględniane w doborze odpowiedniej kadry pracowniczej, gdzie zatrudniani lub wynajmowani są ekolodzy, osoby odpowiedzialne za certyfikację obiektów, inżynierowie środowiska wspierający architektów i inżynierów budownictwa na etapie projektowania.

Autorzy raportu „Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” wskazują na coraz istotniejsze znaczenie ESG – niemal 90% badanych przedstawicieli rynku nieruchomości traktuje uwzględnianie elementów ESG jako istotny czynnik sukcesu marki, a projekty kładące nacisk na ESG prowadzą do wyższych zwrotów z inwestycji.

Ten artykuł został opublikowany w Raporcie UN GCNP „Konieczność transformacji obecnych modeli urbanistycznych miast”.