Kredyt z premią BGK

Kredyt na realizację termomodernizacji i remontów Skontaktuj się

Planujesz ocieplenie budynku, wymianę okien lub drzwi, modernizację albo wymianę instalacji grzewczej? Sprawdź kredyt z premią BGK przeznaczony na realizację termomodernizacji i remontów.

Twoje korzyści

 • Niższe koszty ogrzewania budynku

 • Premia na częściową spłatę kredytu

 • Poprawa estetyki budynku

 • Wzrost komfortu użytkowania budynku

Kredytem sfinansujesz realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych lub remontowych, spełniających warunki określone w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z 21 listopada 2008  r.

Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów otrzymasz wsparcie w postaci:

 • Premii termomodernizacyjnej
  • 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
  • 31% łącznych kosztów przedsięwzięcia w przypadku, gdy wraz termomodernizacją inwestor dokonuje zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii,
  • dodatkowo 50% kosztów wykonania dodatkowego połączenia warstw fakturowej z  konstrukcyjną w warstwowych ścianach zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych,
  • dodatkowe wsparcie w formie grantu termomodernizacyjnego w wysokości 10% kosztów netto inwestycji przysługuje inwestorowi będącemu właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego po spełnieniu warunków określonych w Ustawie.
 • Premii remontowej
  • 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego
 • Premii kompensacyjnej
  • wysokość premii zależy od powierzchni lokali kwaterunkowych, okresu kwaterunku oraz lokalizacji budynku (przysługuje tylko osobom fizycznym).

W ramach projektu realizowanego przez Bank Ochrony Środowiska, finansowanego ze środków inicjatywy ELENA  Inwestorzy mogą się ubiegać o wsparcie polegające na  refundacji kosztów dokumentacji technicznej. Więcej informacji na www.bosbank.pl/inicjatywa-elena/dla-inwestorow-sektor-mieszkaniowy

 • W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,
  • Zakres przedsięwzięcia określa audyt energetyczny.

  W ramach przedsięwzięcia remontowego, związanego z termomodernizacją:

  • remont budynków wielorodzinnych,
  • wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
  • przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
  • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

  Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej lub budynek wielorodzinny należący do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, którego użytkowanie rozpoczęło się co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej, jeżeli budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu Ustawy o  społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa z 26 października 1995 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561).

  Zakres przedsięwzięcia określa audyt remontowy.

 • O kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zbiorowego zamieszkania,
  • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych,
  • lokalnych źródeł ciepła
   realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne na postawie audytu energetycznego.

  O kredyt na realizację przedsięwzięcia remontowego oraz premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto:

  • co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową, lub
  • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego, jeżeli budynek należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego i został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
 • Wysokość kredytu
  do 100 % kosztów przedsięwzięcia, nie mniej niż 50 % kosztów

  Waluta
  PLN

  Okres kredytowania
  ustalany indywidualnie, maksymalnie do 20 lat.

  Oprocentowanie
  zmienne, będące sumą stopy bazowej (WIBOR 1,3 lub 6M) i marży Banku.

  Opłaty i prowizje

  • prowizja przygotowawcza od 2,5%, nie mniej niż 400 PLN

  Karencja

  • karencja w spłacie kapitału -  do 12 miesięcy (możliwe wydłużenie okresu karencji w przypadku inwestycji o długim okresie realizacji, lecz nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu zadania).
 • Zapoznaj się z Informatorem dla Inwestorów, prowadzących inwestycje ze wsparciem z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który przygotował Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Więcej na https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/ochrona-siedlisk-ptakow-i-nietoperzy/

Dowiedz się więcej na temat programu TERMO na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.


Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ, napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00 *.
*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Wypełnij formularz kontaktowy