Zanieczyszczenia i odpady

Część 4. artykułu "Wybrane aspekty związane ze zrównoważoną architekturą"

Ryszard Mocha
główny inżynier ekolog

Krajowa branża budowlana jest dopiero na wstępnych etapach prowadzących do osiągnięcia gospodarki cyrkularnej opartej na regeneracji.

Jak wskazano w raporcie „Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” rynek nieruchomości funkcjonuje w modelu gospodarki liniowej, która opiera się na pozyskiwaniu materiałów, ich wykorzystywaniu i ostatecznym usuwaniu jako odpady. Taki model stoi w zupełnej sprzeczności z pożądaną gospodarką o obiegu zamkniętym. Skala problemu odpadów i zużycia materiałów w budownictwie jest znaczna – jak wyżej wspomniano branża budowlana, budynki odpowiadają aż za 1/3 odpadów. Od 2023 roku w Polsce wejdzie w życie regulacja dotycząca odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w wyniku dostosowania do unijnej dyrektywy odpadowej - odpady budowlane i rozbiórkowe będą zbierane selektywnie z podziałem na co najmniej sześć frakcji. Nowelizacja ustawy o odpadach zmienia definicje odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i odpadów rozbiórkowych. Jako jeden z większych problemów wskazywany jest brak selektywnego zbierania odpadów wszelkiego rodzaju odpadów (nie tylko budowlanych i rozbiórkowych) na budowie. Jak widać krajowa branża budowlana jest dopiero na wstępnych etapach prowadzących do osiągnięcia gospodarki cyrkularnej opartej na regeneracji i przywracaniu zasobów naturalnych, maksymalizacji wykorzystania wyprodukowanych dóbr, zwiększeniu wydajności systemu, a co najważniejsze priorytetowym utrzymywaniu produktów i materiałów w całym cyklu życia – właśnie poprzez regenerację produktów i komponentów i recykling materiałów.

Funkcjonujący dotychczas model realizacji projektów budowlanych w znacznym stopniu charakteryzuje się negatywnym wpływem na  środowisko w odniesieniu do konieczności składowania znacznych ilości odpadów i stałą potrzebą pozyskiwania nowych surowców. W celu osiągnięcia net-zero do 2050 roku rynek nieruchomości musi przyjąć zasady gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy).

W zrównoważonym budownictwie pożądane jest ponowne wykorzystanie już istniejących produktów, np. materiały zawierające odpady z tworzyw sztucznych jak wykładziny mające w sobie przetworzone butelki plastikowe, beton zawierający kruszywa z recyklingu lub inne produkty odpadowe albo wełna szklana czy szkło okienne, w których produkcji używana jest stłuczka szklana a także płyty gipsowo-kartonowe (gdy karton wykonano z makulatury), stal wyprodukowana z udziałem złomu. Z kolei materiały drewniane może charakteryzować produkcja bezodpadowa przy wykorzystaniu wiórów z tartaku do produkcji płyt drewnopochodnych.

Odnosząc się do oddziaływania budynków na bezpośrednie otoczenia i wpływ na zanieczyszczenie środowiska warto zwrócić uwagę na inwestycje realizowane na terenach poprzemysłowych, zdegradowanych w wyniku prowadzonej tam w przeszłości działalności. Realizowane projekty urbanistyczne na takich obszarach mogą pomóc w przywróceniu pierwotnych walorów środowiskowych, z kolei przekształcanie takich obszarów i obiektów do nowych funkcji może stanowić formę działań ochronnych i wzmacniających potencjał przyrodniczy oraz podnoszących jakość życia w otaczającej przestrzeni.

Ten artykuł został opublikowany w Raporcie UN GCNP „Konieczność transformacji obecnych modeli urbanistycznych miast”.