Efektywność energetyczna

Część 3. artykułu "Wybrane aspekty związane ze zrównoważoną architekturą"

Ryszard Mocha
główny inżynier ekolog

Efektywność energetyczna w obszarze budownictwa

W obszarze budownictwa główną regulacją odnoszącą się do efektywności energetycznej jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określono w nim dopuszczalne parametry termoizolacyjne przegród budowlanych oraz wskaźniki zapotrzebowania energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i oświetlenia.

W okresie ostatnich kilku lat zaostrzano wymagania dotyczące termoizolacyjności i wskaźników zapotrzebowania energii pierwotnej (EP). W przypadku termoizolacyjności przegród zbliżono się już do optymalnych aktualnych rozwiązań materiałowych dostępnych na rynku i aktualnie nie planuje się zmian w tym zakresie. Większym wyzwaniem jest ograniczanie zapotrzebowania na energie pierwotną. Stosując konwencjonalne technologie grzewcze, jak kotły gazowe, na paliwo stałe i wentylację naturalną nie jest się w stanie praktycznie spełnić warunku odnoszącego się do wskaźnika EP – obecnie standardem stało się stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zastosowanie OZE w postaci paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła czy gruntowych wymienników ciepła.

Jeszcze do końca marca br. obserwowalny był duży przyrost prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, sięgający nawet 10 tys. instalacji miesięcznie, a w ostatnim miesiącu, kiedy możliwe było jeszcze wejście do systemu opustów, czyli w marcu br. zainstalowano ponad 40 tysięcy sztuk instalacji. Niestety wprowadzona zmiana systemu wsparcia z systemu opustów na net-billing jak na razie drastycznie obniżyła liczbę nowo przyłączanych instalacji prosumenckich – do niespełna 648  w kwietniu br.1

Przewiduje się, że nowy system wsparcia instalacji prosumenckich bardziej zmobilizuje prosumentów do autokonsumpcji wyprodukowanej energii przy wykorzystaniu technologii magazynów energii i systemów zarządzania budynkiem z uwzględnieniem zarządzania i sterowania popytem (DSM - Demand Side Menagement) oraz stosowanie redukcji poboru mocy (DSR - Demand Side Response).

Systemy zarzadzania budynkiem obejmujące zarządzanie energią stają się nieodłącznym rozwiązaniem poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków, a w przypadku nowych obiektów pozwalają na dotrzymanie zakładanych wskaźników zapotrzebowania energii i tym samym utrzymania reżimu kosztów eksploatacyjnych, co bezpośrednio przekłada się na oddziaływanie budynku na środowisko i otoczenie.

Szacuje się, że spośród już istniejących budynków około 75 proc. jest nieefektywnych energetycznie. Oznacza to, że znaczna część zużywanej energii elektrycznej jest marnowana. Jak sugeruje Komisja Europejska, straty te można ograniczyć poprzez odpowiednią modernizację, korzystanie z inteligentnych rozwiązań i energooszczędnych materiałów przy modernizacji oraz budowie nowych obiektów.

Ten artykuł został opublikowany w Raporcie UN GCNP „Konieczność transformacji obecnych modeli urbanistycznych miast”.