Nowe możliwości dofinansowania termomodernizacji i OZE

Część 2. artykułu o możliwościach finansowania termomodernizacji i OZE

Mieczysław Derczyński
Główny Inżynier Ekolog

Kontynuując tematykę dostępnych na rynku form wsparcia dla projektów z zakresu termomodernizacji i OZE, przedstawione zostaną nowe instrumenty finansowe:

 • grant termomodernizacyjny,
 • grant OZE,
 • premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin (premia MZG),
 • grant na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy (grant MZG).

Grant termomodernizacyjny

 • W ramach nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków1 został wprowadzony grant termomodernizacyjny.

  Grant termomodernizacyjny, w postaci dotacji, obejmie 10% kosztów inwestycji i będzie udzielany dodatkowo inwestorowi będącemu właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego wraz z premią termomodernizacyjną.

  Warunkiem uzyskania grantu jest spełnienie przez budynek, po przeprowadzonej termomodernizacji (dokonanej zgodnie z audytem energetycznym), wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2 w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii (wartość wskaźnika EP dla budynku będzie mniejsza od EPmax lub przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku będą odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej).

  Celem tej zmiany jest zachęta właścicieli i zarządców budynków do przeprowadzania na tyle istotnych zmian w istniejących obiektach, aby osiągnęły one standard jak dla nowych budynków.

Grant OZE

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych3 wprowadziła – do Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków4, jak również do Ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych5 – grant OZE.

Grant OZE to dotacja pokrywająca 50% kosztów przedsięwzięcia, którym może być zakup, montaż lub budowa nowej instalacji OZE lub modernizacja dotychczasowej instalacji OZE. Przysługuje on inwestorowi, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego.

W przypadku modernizacji dotychczasowej instalacji OZE, warunkiem uzyskania grantu OZE jest, aby moc zainstalowanej instalacji OZE wzrosła o co najmniej 25%, a wytworzona energia była wykorzystywana na potrzeby budynku wielorodzinnego.

Grant OZE przeznaczony jest na refinansowanie kosztów przedsięwzięcia związanego z OZE.

Wniosek o przyznanie grantu OZE inwestor może złożyć do BGK, do 30 czerwca 2026 r.

BGK dokona wypłaty grantu OZE inwestorowi, po:

 • poniesieniu wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi na inwestora zgodnie z zakresem rzeczowym podanym we wniosku o przyznanie grantu OZE,
 • przedstawieniu przez inwestora oświadczenia o posiadaniu gwarancji udzielonej przez wykonawcę na zrealizowane roboty budowlane i instalacyjne, obejmującej co najmniej pięcioletni, bezawaryjny okres eksploatacji instalacji.

Premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin (premia MZG)

Również nowym instrumentem, wprowadzonym nowelizacją Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków6, jest premia MZG. Przysługuje ona inwestorowi, realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy, w wysokości 50% kosztów tego przedsięwzięcia, jeżeli:

 1. inwestorem tym jest gmina lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, w której gmina samodzielnie lub wspólnie (z innymi gminami, powiatami lub Skarbem Państwa) dysponuje większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu;
 2. przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego jest budynek mieszkalny, w którym wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
 3. budynek znajduje się na obszarze, na którym sejmik województwa drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadził ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
 4. z audytu energetycznego lub remontowego wynika, że po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie będą spełniały wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane7.

Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego realizowanego w budynku  wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków albo dla przedsięwzięcia rewitalizacyjnego opisanego w gminnym programie rewitalizacji, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji8, przysługuje premia MZG w wysokości 60% kosztów przedsięwzięcia (nawet jeżeli z audytu energetycznego lub remontowego wynika, że nie jest możliwe spełnienie wymagań minimalnych dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określonych w ww. przepisach).

Inwestorowi spełniającemu warunki otrzymania premii MZG przysługuje także grant MZG, w wysokości 30% kosztów przedsięwzięcia. Wniosek o przyznanie premii MZG wraz z grantem MZG inwestor składa do BGK, do 30 czerwca 2026 r.

Grant na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy (grant MZG)

Kolejnym nowym instrumentem, wprowadzonym Ustawą o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych9 jest grant MZG w wysokości 30% kosztów inwestycji udzielany inwestorowi na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy. Warunkiem jest, aby przed lub w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w poddawanym temu przedsięwzięciu budynku:

 • wykonano przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła lub
 • wymieniono wszystkie źródła energii na źródła odnawialne lub
 • nastąpiła całkowita zamiana źródeł energii na energię wytwarzaną w wysokosprawnej kogeneracji lub
 • nastąpiła całkowita zmiana źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne (z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe).

Grant MZG przysługuje wraz z premią MZG.

Wniosek o przyznanie premii MZG wraz z grantem MZG inwestor składa do BGK, do 30 czerwca 2026 r.


 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  (Dz.U. 2022.438 t.j. z dnia 21 listopada 2008 r.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 09 czerwca 2022 r.).
 3. Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych Dz.U. 2022 poz. 2456 z dnia 29 września 2022 r.).
 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów… op.cit.
 5. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U.2022.377 t.j. z dnia 2022.02.14).
 6. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów… op.cit.
 7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).
 8. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
 9. Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych Dz.U. 2022 poz. 2456 z dnia 29 września 2022 r.).