Nowe możliwości dofinansowania termomodernizacji i OZE

Część 1. artykułu o możliwościach finansowania termomodernizacji i OZE

Mieczysław Derczyński
główny inżynier ekolog

1 grudnia 2022 roku do Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków1 zostały wprowadzone zmiany2 . Stworzyły one możliwość uzyskania wyższego dofinansowania dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe poprzez zwiększenie dostępnych premii (termomodernizacyjnej i remontowej) oraz wprowadzenie nowych rodzajów wsparcia (grant termomodernizacyjny, grant OZE, premia MZG, grant MZG).

Dodatkowo wsparciem przedsięwzięcia w termomodernizację i OZE może być dofinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną w ramach grantu Elena, którym dysponuje dla inwestorów BOŚ.

W tej części artykułu przedstawiono:

 • nowe warunki dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych (premia termomodernizacyjna) i przedsięwzięć remontowych (premia remontowa) wraz z możliwością finansowania zadania łącznie z dotacją ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i rozliczeniem zadania w BOŚ;
 • możliwość dofinansowania ww. kosztów dokumentacji technicznej w ramach grantu Elena.

Premia termomodernizacyjna

1 grudnia 2022 roku do Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności3 budynków  zostały wprowadzone zmiany4.
Jedną z nich jest wysokość premii termomodernizacyjnej, która wzrosła do 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi wyłącznie na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jeżeli kwota kredytu stanowi co najmniej 50% jego kosztów i wynosi nie mniej niż wysokość tej premii.
Inwestorem może być właściciel lub zarządca budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
W przypadku, kiedy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dokonywany jest zakup, montaż budowa lub modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, to wtedy wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 31% łącznych kosztów obu tych  projektów.
Odnawialne źródło energii (OZE) zostało zdefiniowane w Ustawie o  odnawialnych źródłach energii5 jako: odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Dodatkowym warunkiem uzyskania premii w wysokości 31% jest zapewnienie, że koszt instalacji odnawialnego źródła energii będzie na poziomie min. 10% łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i instalacji odnawialnego źródła energii.
Premia termomodernizacyjna nie może być przeznaczona na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 Ustawy o finansach publicznych (łącznie siedem rodzajów, w tym: dochodów publicznych, przychodów budżetu państwa i budżetów j.s.t., środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)6.

Premia remontowa

W nowelizacji ww. Ustawy7 wysokość premii remontowej wzrosła do 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego oraz został skrócony okres użytkowania budynku, dla którego można ubiegać się o premię remontową. Aktualnie przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, może być wyłącznie budynek wielorodzinny:

 • którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej lub,
 • należący do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej, jeżeli budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie wniosków o kredyt złożonych do 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.8


W art. 7 ustawy9 określono warunki przyznania premii remontowej dla ośmiu możliwych przypadków.
Należy zaznaczyć, że premia remontowa przysługuje, jeżeli kwota kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego stanowi co najmniej 50% kosztów remontu.

Grant ELENA

Ze środków grantu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach inicjatywy ELENA (European Local ENergy Assistance/Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej), która jest finansowana jest z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. BOŚ realizuje projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej”. Środki grantu mogą być przeznaczone na dofinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną w obszarach:

 1. modernizacja budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków należących do przedsiębiorstw;
 2. budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych;
 3. budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
 4. modernizacja oświetlenia ulicznego.

Z grantu ELENA mogą skorzystać:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji (mid-caps),
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółki komunalne,
 • uczelnie i inne podmioty.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na www.bosbank.pl/inicjatywa-elena/inicjatywa-elena/.


 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2022.438 t.j. z dnia 21 listopada 2008 r.)
 2. Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych Dz.U. 2022 poz. 2456 z dnia 29 września 2022 r.).
 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji…, op.cit.
 4. Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw…, op.cit.
 5. Ustawa z dnia 15 lutego 2015 r.  o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2022.1378 t.j. z dnia 2022.06.30).
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z dnia 2022.08.04).
 7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji…, op.cit.
 8. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561).
 9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji…, op.cit.