Inicjatywa
ELENA

Projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” jest realizowany ze środków grantu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach inicjatywy ELENA(European Local ENergy Assistance/Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej). Inicjatywa ELENA finansowana jest z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Twoje korzyści

 • Finansowanie 90% kosztów technicznej dokumentacji inwestycyjnej

 • Obniżenie kosztów inwestycji

 • Możliwość uzyskania Kredytu/Pożyczki
  na realizację inwestycji

Finansujemy przygotowanie analiz i dokumentacji technicznej, które są niezbędne do rozpoczęcia inwestycji związanej z:

 • poprawą efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków należących do przedsiębiorstw (termomodernizacja w połączeniu z OZE, a także zmiana źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymiana urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne),
 • budową i modernizacją sieci ciepłowniczych,
 • budową i modernizacją stacji ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowanych z budynkiem,
 • modernizacją oświetlenia ulicznego.

Pokrywamy koszty opracowania m.in. następujących dokumentów:

 • audytu energetycznego ex ante (dla budynków i przedsiębiorstw),
 • dokumentu audytu dla Działania 3.01 FENG Kredyt ekologiczny,
 • dokumentacji technicznej, np. projektu elewacji, projektu modernizacji instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej, oceny instalacji fotowoltaicznych,
 • analizy techniczno-ekonomicznej, w tym analizy skuteczności zastosowania ogniw fotowoltaicznych,
 • studium wykonalności odnawialnych źródeł energii,
 • dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz pozwoleń środowiskowych.

Z grantu ELENA mogą skorzystać:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji (mid-caps),
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółki komunalne,
 • uczelnie i inne podmioty.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji napisz mail na adres: elena@bosbank.pl