Inicjatywa ELENA

 • Refundacja dokumentacji technicznej dla Klientów z sektora mieszkaniowego

  Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Jednostki Samorządów Terytorialnych i Spółki Komunalne zarządzające zasobami mieszkaniowymi gminy mogą skorzystać z refundacji 90% kosztów brutto (tj. z podatkiem VAT) przygotowania dokumentacji technicznej, niezbędnej ro realizacji projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

  Refundacja jest dokonywana w ramach projektu realizowanego przez Bank Ochrony  Środowiska S.A., finansowanego ze środków inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) zarządzanej przez Europejski Bank Inwestycyjny, na zlecenie Komisji Europejskiej. Inicjatywa ELENA jest finansowana ze środków Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

  Więcej informacji znajduje się w Zasadach refundacji ze środków ELENA części kosztów dokumentacji w projektach związanych z poprawą efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 

  Wniosek o refundację należy złożyć u Doradcy w placówce Banku

Uruchomiliśmy Projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” współfinansowany ze środków grantu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach inicjatywy ELENA (European Local ENergy Action), finansowanej z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020.
 • Finansowanie do 90% kosztów technicznej dokumentacji inwestycyjnej

 • Doradztwo profesjonalnych konsultantów technicznych

 • Możliwość uzyskania finansowania
  na realizację inwestycji

Finansujemy przygotowanie analiz i dokumentacji technicznej, które są niezbędne do rozpoczęcia inwestycji związanej z:

 • poprawą efektywności energetycznej (także w połączeniu z instalacjami OZE) budynków mieszkalnych (wielo- i jednorodzinnych), budynków użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw i innych podmiotów (np. wyższych uczelni);
 • budową i modernizacją sieci ciepłowniczych;
 • modernizacją oświetlenia ulicznego;
 • budową stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Pokrywamy koszty opracowania m.in. następujących dokumentów:

 • audytu energetycznego ex ante (dla budynków i przedsiębiorstw);
 • dokumentacji technicznej, np. projektu elewacji, projektu modernizacji instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej, oceny instalacji fotowoltaicznych;
 • analizy techniczno-ekonomicznej, w tym analizy skuteczności zastosowania ogniw fotowoltaicznych;
 • studium wykonalności odnawialnych źródeł energii;
 • dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz pozwoleń środowiskowych.

Z grantu ELENA mogą skorzystać:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji (mid-caps),
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółki komunalne,
 • uczelnie i inne podmioty.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji lub reprezentujesz firmę doradczą, która chciałaby nawiązać współpracę z BOŚ jako konsultant dokumentacji technicznej,  napisz mail na adres: elena@bosbank.pl