Pożyczki unijne

Na odnawialne źródła energii, dla podmiotów
z województwa lubelskiego
Skontaktuj się
Chcesz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej lub cieplnej w Twojej instytucji?
Planujesz budowę instalacji fotowoltaicznej lub biogazowni?
Skorzystaj z preferencyjnej pożyczki na budowę lub rozbudowę instalacji ze źródeł odnawialnych (OZE).
Możesz skorzystać z rozwiązań na wsparcie produkcji energii elektrycznej oraz ciepła z OZE.

Od dnia 23 maja 2024 obowiązuje zaktualizowany Regulamin udzielania przez BOŚ pożyczek na wspieranie odnawialnych źródeł energii w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Lubelskiego oraz nowe wzory wniosku o pożyczkę, biznesplanu, kart projektów i załączników. Wszystkie aktualne dokumenty znajdują się w zakładce Niezbędne dokumenty.

Twoje korzyści

 • Kwota pożyczki nawet
  10 mln PLN

 • Okres finansowania
  do 12 lat

 • Stałe, preferencyjne oprocentowanie 1,9% w skali roku

 • Dotacja na zakup magazynów energii do 50% mocy instalacji

Skontaktuj się

Najważniejsze informacje o pożyczce

 • Są to między innymi:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
  • Podmioty prowadzące działalność oświatową lub ich organy prowadzące;
  • Podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;
  • Spółdzielnie i TBS;
  • Instytucje kultury;
  • Szpitale oraz inne podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą.

  Pełna lista podmiotów, do których adresowana jest pożyczka na OZE znajduje się w Karcie Produktu.

  1. Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, tj.:
   • promieniowanie słoneczne – nie więcej niż 0,5 MWe.
   • biomasa – nie więcej niż 5 MWe
   • biogaz – nie więcej niż 0,5 MWe,
   • wiatr – nie więcej niż 5 MWe,
   • woda – nie więcej niż 5 MWe.
  2. Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii OZE w zakresie wytwarzania ciepła, tj.:
   • promieniowanie słoneczne – nie więcej niż 0,5 MWth
   • biomasa – nie więcej niż 5 MWth,
   • biogaz – nie więcej niż 0,5 MWth,
   • geotermia – nie więcej niż 2 MWth,
  3. Istnieje również możliwość uzyskania dotacji na sfinansowania magazynów energii, działających na potrzeby danego źródła OZE wraz z przyłączeniem do sieci – zarówno w zakresie wytwarzania energii elektrycznej jak i energii cieplnej.

 • Pożyczką sfinansujesz nawet 100% Twojej inwestycji.

  Maksymalna kwota pożyczki: 10 mln PLN

  Okres finansowania: do 12 lat

  Waluta: PLN

  Karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy

  Prowizja: brak

  Oprocentowanie pożyczki: w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie korzysta z dotacji na zakup magazynu energii, oprocentowanie jest stałe w całym okresie kredytowania na poziomie 1,9% w skali roku. W przypadku inwestycji, które dotyczą wykorzystania energii słonecznej oraz biomasy oprocentowanie może zostać obniżone do 1,4%.

  Jeśli w inwestycji zaplanujesz dodatkowo zakup magazynu energii, możemy objąć go dotacją i zrefundować koszty jego zakupu. W tym przypadku maksymalny poziom oprocentowania wyniesie do 3,281% w skali roku z możliwością obniżenia oprocentowania do 2,917% w skali roku w przypadku wykorzystania energii słonecznej oraz biomasy.

  1. Magazyny energii: Jakie są kryteria pozwalające na zwiększenie pojemności magazynu energii do 75% mocy zainstalowanej w OZE w ramach inwestycji?

   Pojemność magazynu powinna być adekwatna do wytwarzanej mocy i wynosić niż więcej niż połowę  mocy zainstalowanej w nowych/budowanych źródłach odnawialnych w [kW]. Pojemność magazynu energii elektrycznej w [kWh] może zostać zwiększona do 75% mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych, jeśli wynika to z analizy wykonalności projektu OZE.

  2. Magazyny energii: Czy są ograniczenia odnośnie liczby magazynów objętych dotacją (przy założeniu, że wszystkie magazyny objęte dotacją magazynowałyby energię pochodzącą ze źródła sfinansowanego Pożyczką OZE)?

   Nie ma formalnych ograniczeń dla liczby magazynów powiązanych z instalacjami OZE sfinansowanymi pożyczką OZE. Liczba i pojemność magazynów powinna wynikać z analizy wykonalności projektu OZE.

  3. Magazyny energii: czy w sytuacji, gdy pojemność magazynu energii przekracza dopuszczalną pojemność, możliwe jest ubieganie się o dotację na część kosztów zakupu magazynu, w proporcji odpowiadającej dopuszczalnej pojemności?

   Maksymalna pojemność magazynu została określona na poziomie 50%,mocy zainstalowanej w OZE (z możliwością zwiększenia do 75%). Przekroczenie dopuszczalnych wartości uniemożliwia pozyskanie dotacji na zakup magazynu.

  4. Magazyny energii: Czy pożyczką można sfinansować zakup magazynu, na który Pożyczkobiorca chciałby uzyskać dotację?

   Koszty zakupu magazynu energii (elektrycznej i/lub cieplnej) działającego na potrzeby danego źródła OZE podlegają, co do zasady, objęciu dotacją, na podstawie dokumentów przedłożonych BOŚ (faktur lub innych, równoważnych dokumentów), z uwzględnieniem zasad dotyczących udzielania pomocy publicznej.

  5. Magazyny energii: Czy inwestycja finansowana pożyczką może obejmować wyłącznie zakup magazynu energii?

   Nie, magazyn energii finansowany Pożyczką na OZE, musi współpracować odpowiednio ze źródłem energii elektrycznej/ ciepła zainstalowanym w ramach inwestycji sfinansowanej pożyczką.

  6. Wielkość mocy wytwórczych: Czy jeśli w ramach jednej Pożyczki OZE sfinansowanych zostanie kilka inwestycji (instalacji OZE), to ograniczenie mocy wytwórczych (np. promieniowanie słoneczne – nie więcej niż 0,5 MWe) dotyczy każdej odrębnej instalacji?

   Tak – ograniczenia mocy dotyczą pojedynczych instalacji OZE. Inwestor może zatem sfinansować pożyczką OZE kilka instalacji – moc każdej z nich nie może przekroczyć określonych w metryce mocy. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach dotyczących maksymalnej wartości pożyczki.

  7. Sposób wypłaty pożyczki: Czy Bank na wniosek inwestora może wypłacić część kwoty pożyczki zaliczkowo?

   Zasadą będzie wypłata  pożyczki na wniosek Inwestora w formie płatności bezpośrednich do wykonawców/dostawców. W uzasadnionych przypadkach (np. jeśli Pożyczkobiorca zawarł z dostawcą umowę, na podstawie której jest konieczność zapłaty zaliczki przed rozpoczęciem prac/dostaw), wypłata zaliczki jest możliwa po uzyskaniu indywidualnej zgody banku.

  8. Sposób wypłaty pożyczki: Czy Bank może wypłacić część kwoty pożyczki, uwzględniając zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy/dostawcy?

   Tak, jest to możliwe. Pożyczka może być wypłacana w transzach.

  9. Kwalifikowalność wydatków/inwestycji: Czy ze środków Pożyczki OZE można pokryć koszty przygotowania dokumentacji? Czy można pokryć koszty dokumentacji zrealizowanej przed złożeniem wniosku o pożyczkę?

   Bank nie finansuje wydatków Inwestora poniesionych przed złożeniem wniosku o pożyczkę OZE. Jeżeli analiza wykonalności wykaże konieczność przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz, to jest możliwe sfinansowanie ich ze środków pożyczki.

  10. Kwalifikowalność wydatków/ inwestycji: czy możliwe jest ubieganie się o Pożyczkę OZE w przypadku inwestycji, która została już rozpoczęta?

   Tak, inwestycja mogła zostać rozpoczęta przed złożeniem przez Inwestora wniosku o udzielenie Pożyczki na OZE, ale finansowanie pożyczką obejmuje wyłącznie elementy, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki przez BOŚ.

  11. Kwalifikowalność wydatków/inwestycji: Czy wydatek na aplikację do monitorowania produkcji energii z PV jest wydatkiem kwalifikowanym?

   Tak: wydatek na aplikację do monitorowania produkcji energii z PV jest wydatkiem kwalifikowanym.

  12. Kwalifikowalność wydatków/inwestycji: czy JST będąca na etapie budowy budynku użyteczności publicznej na własnej działce może wystąpić o pożyczkę i sfinansować instalację źródeł ciepła i wytwarzania energii OZE, mimo, że budynek nie jest jeszcze odebrany?

   Nie.

  13. Wybór wykonawców/dostawców przez pożyczkobiorcę: czy wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę lub pożyczkę łączoną z dotacją są zobowiązane do stosowania przepisów PZP? Pytanie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do stosowania przepisów PZP oraz do wyboru wykonawcy/dostawcy z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

   Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wyboru dostawcy magazynu energii z zastosowaniem przepisów PZP oraz zasady konkurencyjności. Natomiast rekomendowane jest ponoszenie wydatków w sposób celowy i oszczędny.

Jak uzyskać pożyczkę?

Nabór wniosków na pożyczki unijne ma charakter otwarty i ciągły, aż do wyczerpania środków

Wypełnij wniosek

Przygotuj biznes plan
dla inwestycji.

Wniosek oraz biznes plan
złóż w Centrum Biznesowym w Lublinie,
ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin.

W razie dodatkowych pytań
skontaktuj się z
Departamentem Programów Ekologicznych
BOŚ S.A. lub napisz na 
pozyczkiunijne@bosbank.pl

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat pożyczki unijnej w woj. lubelskim skontaktuj się z nami poprzez:

 1. bezpośredni kontakt z Centrum Biznesowym w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin;
 2. pocztę elektroniczną kierowaną na adres pozyczkiunijne@bosbank.pl;
 3. kontakt telefoniczny pod numerami tel. + 48 515 111 139;
 4. kontakt poprzez narzędzia do wideokonferencji lub komunikatory internetowe, po ustaleniu terminu tel. lub mailowo.

*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Prezentacje

Prezentacje ze spotkania informacyjnego „Preferencyjne pożyczki unijne na OZE dla samorządów i innych podmiotów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, które odbyło się 9 lutego 2024 roku w Lublinie.

Pożyczki udzielane są ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Lubelskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 4.7. Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.