Wakacje kredytowe

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – Wakacje kredytowe 2024 r.

Od 15 maja 2024 r. na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Bank udostępnia możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.

 • Z wakacji kredytowych możesz skorzystać jeśli spełniasz poniższe warunki:

  • masz umowę o kredyt hipoteczny zawartą w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych przed 01.07.2022 r.,
  • kredyt hipoteczny jest udzielony w PLN i nie jest indeksowany lub denominowany walutą obcą ani nie jest to kredyt walutowy,
  • maksymalna kwota udzielonego kredytu hipotecznego nie przekroczyła 1.200.000 PLN,
  • nie korzystasz z wakacji kredytowych dla innego kredytu, w którym jesteś kredytobiorcą lub współkredytobiorcą,

  oraz

  • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, tj. stosunku wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej Twojego kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przekracza 30%

  albo

  • masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
 • Spłatę kredytu możesz zawiesić w poniższych okresach:

  • od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy,
  • od 1 września do 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie  dwóch miesięcy.

  zaznaczając we wniosku wybraną liczbę miesięcy zawieszenia - w powyżej wskazanych okresach.

 • Wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć:

  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej BOŚBank24 (wniosek online)

  • w okresie zawieszenia nie płacisz rat kredytu, ale czas trwania umowy oraz inne terminy przewidziane w umowie zostaną wydłużone o okres zawieszenia,
  • w okresie zawieszenia nie zostaną naliczone odsetki,
  • jesteś zobowiązany w tym czasie do regulowania płatności wynikających z umów ubezpieczeń powiązanych z umową, której dotyczy wniosek o zawieszenie,
  • nie pobierzemy żadnych innych opłat związanych ze spłatą kredytu.