Przewalutowanie
kredytu

Proces zawierania ugód
dla walutowych kredytów
mieszkaniowych

Do kogo skierowany jest program ugód?

W przypadku zawarcia ugody kredyt zostanie rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy był kredytem złotowym. Proces jest prowadzony przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Szczegółowy opis procesu zawierania ugód znajduje się na stronie KNF
Z Programu Ugód mogą skorzystać klienci, którzy mają niespłacone, niewypowiedziane kredyty mieszkaniowe indeksowane albo denominowane do waluty obcej (CHF, EUR, USD), przeznaczone na własny cel mieszkaniowy.
Dowiedz się więcej, napisz lub zadzwoń:
 • Jarosław Leszczyński
  tel.: 515 111 231
  e-mail: jaroslaw.leszczynski@bosbank.pl
 • Katarzyna Kubicz
  tel.: 515 011 739
  e-mail: Katarzyna.Kubicz@bosbank.pl
 • Sylwia Jamrozy
  tel.: 515 111 197
  e-mail: sylwia.jamrozy@bosbank.pl
 • Anna Labocha
  tel.: 515 111 058
  e-mail: anna.labocha@bosbank.pl

Składanie wniosku o zawarcie ugody

 • Jedynym kanałem złożenia wniosku o zawarcie ugody jest osobista wizyta klienta w oddziale banku.

  Możesz jednak zgłosić swoje zainteresowanie podjęciem mediacji i zawarciem ugody poprzez bankowość elektroniczną.

  Jeżeli zgłosisz chęć mediacji za pośrednictwem BOŚBank24 skontaktuje się z Tobą nasz doradca.

  🡲 Sposób zainicjowania procesu przez BOSBank24

  • Upewnij się, że Twoje dane oraz ewentualnych innych kredytobiorców, którzy podpisali umowę są aktualne. Poprawne dane, tj. adres zamieszkania, numer PESEL, nr telefonu, adres e-mail czy adres korespondencyjny są niezbędne do obsługi wniosku.

  Każdy z kredytobiorców może zmienić swoje dane w systemie BOŚBank24, na Infolinii po zalogowaniu do Usługi TeleBOŚ lub w oddziale.

  • W systemie BOŚBank24 wejdź w menu Wnioski -> kliknij przycisk Złóż -> wybierz i wypełnij WNIOSEK O ZAWARCIE UGODY w którym:

  • zaznacz odpowiednie oświadczenia,
  • wyraź potrzebne zgody,
  • wyślij wniosek podpisując go metodą autoryzacji, której używasz (kody sms czy autoryzacja mobilna).

Na czym polega mechanizm konwersji kredytów walutowych?

 • Założeniem mechanizmu konwersji jest porównanie faktycznych spłat kredytu walutowego dokonanych przez Kredytobiorcę z symulacją spłat tego kredytu przy założeniu, jakby kredyt ten od dnia udzielenia był kredytem złotowym.

  Na podstawie powyższego porównania spłat kredytu walutowego i symulacji spłat kredytu złotowego, bank dokonuje wyliczenia efektu finansowego dla kredytobiorcy w zakresie:

  • pozostałego do spłaty salda kredytu
  • bieżącej raty kredytu, ustalonej dla kredytu złotowego, od momentu zawarcia ugody.

  Jeżeli saldo kredytu walutowego po przeliczeniu na złote bieżącym kursem NBP jest wyższe, niż saldo kredytu złotowego, w przypadku zawarcia ugody nadwyżka podlega umorzeniu, co stanowi korzyść finansową kredytobiorcy i bezpośredni koszt Programu Ugód dla banku.

  W wyniku konwersji kredyt walutowy jest przekształcany w kredyt złotowy, którego wartość wyrażona w złotych jest niższa od wartości konwertowanego kredytu a  oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o  marżę.

  Wysokość marży podlega mediacji w ramach procesu zawierania ugody. Punktem wyjścia jest marża z umowy kredytu walutowego.

Informacje podatkowe

 • W wyniku podpisania ugody, bank może umorzyć Ci część zadłużenia.

  Umorzone wierzytelności wobec banku z tytułu kredytu (w tym odsetki wymagalne), stanowią przychód z innych źródeł zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten powstaje w dniu umorzenia.

  Do końca 2021 r. obowiązywało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 27 marca 2020 r w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

  W związku z upływem terminu obowiązywania ww. rozporządzenia, bank w wyniku zawarcia ugody obejmującej umorzenie, zobowiązany będzie do sporządzenia informacji podatkowej PIT 11 o przychodzie osiągniętym z tego tytułu i przesłania jej do kredytobiorcy i urzędu skarbowego.

  27 października 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zapowiedź wydania nowego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów), związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów dostępny jest pod linkiem.

  Zaniechanie poboru podatku dotyczącego dochodów (przychodów) uzyskanych po 1 stycznia 2022 r możliwe będzie po wydaniu nowego rozporządzenia.
  Po wydaniu nowego rozporządzenia, bank nie będzie obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-11, pod warunkiem złożenia przez klienta banku oświadczenia o spełnieniu warunków zaniechania poboru podatku w nim określonych.
  Bank zamieści na swojej stronie internetowej wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków zaniechania poboru podatku po opublikowaniu nowego rozporządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

 • 1. Gdzie można uzyskać więcej informacji nt. programu ugód?
  Informacje dostępne są również na stronie www Sądu Polubownego przy KNF.

  2. Czy program ugód został przygotowany w związku z zaprzestaniem publikacji wskaźnika referencyjnego LIBOR od 1 stycznia 2022 roku?
  Nie. Propozycja ugód została wypracowana, aby w polubowny sposób rozwiązać problemy klientów posiadających kredyt walutowy.

  3. Czy propozycja banku dotyczy tylko kredytobiorców posiadających obecnie czynny kredyt hipoteczny?
  Tak, obecnie propozycja skierowana jest do klientów posiadających czynny kredyt hipoteczny walutowy w CHF, EUR lub USD. Rozwiązanie przeznaczone jest również dla kredytobiorców, których kredyt znajduje się na etapie restrukturyzacji lub windykacji o ile spełnione są warunki Programu Ugód.

  4. Co z kredytobiorcami, którzy zakończyli już spłatę kredytu frankowego? Czy mogą wstecznie ubiegać się o wyrównanie ekwiwalentu?
  Nie. Rozwiązanie proponowane jest  tym klientom, którzy dotychczas nie spłacili kredytu.

  5. Czy mogę wnioskować o przeliczenie kredytu, jeżeli został on już spłacony?
  Nie. Obecnie z rozwiązania mogą skorzystać kredytobiorcy, których kredyt nie jest spłacony.

  6. Czy mogę wnioskować o konwersję na PLN kredytu, który został umorzony lub w całości spłacony?
  Nie. Z ugody może skorzystać tylko kredytobiorca, którego kredyt jest w trakcie spłaty. Jeżeli kredyt został już w całości spłacony, albo umorzony, nie można złożyć wniosku o objęcie procesem mediacji. Kredytobiorca, który posiada dwa kredyty walutowe w CHF/EUR/USD może złożyć wniosek dla każdego z nich osobno, o ile każdy z nich jest w trakcie spłaty.

  7. Posiadam inny kredyt hipoteczny w CHF/EUR/USD w innym banku. Czy stanowi to przeszkodę do zawarcia umowy o mediację?
  Nie, o ile spełnione są podstawowe kryteria: kredyt w CHF/EUR/USD, wciąż spłacany i co najmniej jeden z kredytobiorców wziął go na własne cele mieszkaniowe.

  8. Czy klient, który jest na ścieżce sądowej z bankiem, może przystąpić do ugody?

  Klient może zawrzeć ugodę na warunkach przewidzianych w Programie Ugód w toku postępowania przed sądem.

  9. Czy kredyt w restrukturyzacji kwalifikuje się do postępowania ugodowego?
  Tak, przy spełnieniu pozostałych warunków, czyli:

  • kredyt mieszkaniowy w CHF/EUR/USD,
  • co najmniej jeden kredytobiorca wziął kredyt na własne cele mieszkaniowe,
  • księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu nie zawiera wpisów uniemożliwiających dokonanie zmiany treści hipoteki (np. postępowania egzekucyjne, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, postępowania podziałowe lub scaleniowe, niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej).

  10. Czy umowa wypowiedziana kwalifikuje się do postępowania ugodowego?
  Nie, taka umowa nie kwalifikuje się do programu, ale można zawrzeć indywidualną ugodę w tym zakresie.

  11. Czy wszystkich formalności mogę dopełnić w oddziale? Nie posiadam bankowości elektronicznej.
  W oddziale banku kredytobiorcy będą składali wniosek o zawarcie ugody oraz będą podpisywali umowę ugody, natomiast cały proces do momentu podpisania ugody odbywa się zdalnie (zdalna mediacja). Wszystkie dokumenty (ugodę wraz z złącznikami) klienci otrzymają  na wskazany adres e-mail. Dokumenty będą zaszyfrowane, a hasło prześlemy w wiadomości SMS. Na podpisanie jest 14 dni roboczych. W ten sposób klienci otrzymają również inne dokumenty, m.in. szczegółowe wyliczenie dotyczące propozycji przewalutowania kredytu.

 • 12. Na czym polega proces zmiany waluty kredytu?
  Ugoda zakłada zmianę waluty zadłużenia z CHF/EUR/USD na PLN. Kredyt zostanie rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy był udzielony w PLN. Zachowane zostają pozostałe parametry kredytu wynikające z umowy tj.:

  • okres kredytowania,
  • forma spłaty kredytu: raty malejące lub równe,
  • poniesione opłaty, prowizje i składki ubezpieczeniowe.

  Do wyliczenia równowartości kredytu w złotych przyjęta zostanie suma faktycznie wypłaconych transz z kredytu w PLN, następnie pomniejszana o realizowane spłaty pokrywające raty odsetkowe i kapitałowe określane w oparciu o zmienną stopę procentową ustaloną na dzień zawarcia umowy. Oprocentowanie zostanie określone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M oraz marży wynikającej z umowy i będzie przeszacowane zgodnie z harmonogramem kredytu.

  13. Skąd bank pozyskuje informację o wysokości wskaźnika WIBOR 6M dla wskazanego okresu?
  Informacja o wysokości wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M na dwa dni robocze przed dniem zawarcia umowy oraz o wysokości kolejnych stawek WIBOR 6M, które mogą zmienić się po upłynięciu sześciomiesięcznego okresu obowiązywania, dostępna jest w tabeli „Stara statystyka stóp procentowych” oraz „Statystyka stóp procentowych” opublikowanej przez Narodowy Bank Polski na stronie internetowej.
  Informacja o wysokości dziennej wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M od roku 2021 określona jest w tabeli „Dane opóźnione” opublikowanej przez GPW Benchmark na stronie internetowej.

  14. Czy bank po przeliczeniu umowy dokona zwrotu środków na wskazany rachunek?
  Tak, bank zwróci kwotę, jeżeli w wyniku przeliczenia okaże się, że wyliczony zgodnie z założeniami ugody kredyt w PLN zostałby już przez kredytobiorców spłacony.

  15. Czy od złożenia wniosku do momentu podpisania ugody bank zawiesza spłatę rat kredytu?
  Nie, do czasu podpisania ugody i otrzymania nowego harmonogramu, raty kredytu należy spłacać na dotychczasowych zasadach. Wszystkie spłaty zostaną uwzględniane w rozliczeniu kredytu w PLN.

  16. Jak będzie wyglądała rata kredytu po przeliczeniu umowy na PLN?
  Wysokość raty w PLN zależeć będzie od wysokości salda ustalonego w ugodzie, stąd bank będzie mógł ją ostatecznie wskazać dopiero po zawarciu ugody. W toku postępowania mediacyjnego pełnomocnik banku przedstawić może szacunkową wysokość raty.

  17. Czy okres kredytowania może być skorygowany po przeliczeniu umowy?
  Nie, okres kredytowania pozostaje bez zmian.

  18. Jakie będzie oprocentowanie mojego kredytu po przeliczeniu?
  Oprocentowanie zostanie ustalone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M i marży wynikającej z umowy.

  19. Czy propozycje ugodowe prowadzą do uprzywilejowania kredytobiorców który zaciągnęli kredyt walutowy względem złotówkowych?
  Wypracowane przez bank wspólnie z Komisją Nadzoru Finansowego rozwiązanie nie będzie prowadzić do uprzywilejowania kredytobiorców posiadających kredyty w walutach obcych wobec osób, które zdecydowały się na kredyt złotowy. Rozwiązanie to prowadzi do zrównania sytuacji kredytobiorców posiadających kredyty w walutach obcych z sytuacją kredytobiorców złotówkowych. Daje ono kredytobiorcom posiadających kredyty w walutach obcych możliwość odwrócenia podjętych przez nich przed laty decyzji finansowych i powrotu do sytuacji, w jakiej znaleźliby się, zaciągając zamiast kredytu walutowego kredyt złotówkowy.

  20. Na czym polega ryzyko stopy procentowej?
  Przez ryzyko stopy procentowej, w przypadku kredytu hipotecznego, rozumie się niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmiany wysokości wskaźnika referencyjnego (np. wzrost wysokości wskaźnika WIBOR) na wysokość odsetkowej części raty kredytu i tym samym całkowitego kosztu kredytu.
  Wysokość wskaźnika referencyjnego zależy pośrednio od wielu czynników, takich jak na przykład wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacja, podaż pieniądza, cykl koniunkturalny, wysokość PKB czy zmiany sposobu wyznaczania wskaźnika przez administratora wskaźnika referencyjnego. Nie można przewidzieć, na jakim poziomie wskaźnik referencyjny będzie kształtował się za kilka, kilkanaście, a tym bardziej za kilkadziesiąt lat.

  Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko w okresie spłaty kredytu:

  • zmianę wysokości wskaźnika referencyjnego (np. wzrośnie wartość WIBOR),
  • zakończenia publikacji tego wskaźnika lub istotną zmianę sposobu jego wyznaczania, co może spowodować zmianę części odsetkowej raty kredytu i całkowitego kosztu kredytu.

  Jeżeli nastąpi istotna zmiana wskaźnika lub zakończona będzie jego publikacja, bank zastosuje rozwiązania przewidziane w aneksie umowy kredytu w części dotyczącej sposobu postępowania w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego.

  21. Od 1 stycznia 2022 r. wycofany został wskaźnik referencyjny LIBOR m.in. dla zobowiązań finansowych w CHF. Czy niesie to konsekwencje dla mojego wniosku o ugodę?

  Wycofanie wskaźnika referencyjnego nie ma wpływu na mediację.

  Od 1 stycznia 2022 roku nie są już opracowywane i publikowane wskaźniki referencyjne LIBOR, m.in. dla zobowiązań finansowych w CHF. Jest to skutek unijnej reformy wskaźników referencyjnych oraz decyzji brytyjskiego organu nadzoru (Financial Conduct Authority – FCA). Decyzja FCA spowodowała, że wskaźnik referencyjny LIBOR nie będzie dłużej wykorzystywany do określania wysokości oprocentowania  kredytu/pożyczki.
  Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie wykonawcze, w którym wyznaczyła zamienny wskaźnik referencyjny.
  Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej SARON zastąpi LIBOR CHF w umowach kredytu/pożyczki zgodnie z poniższym zestawieniem (źródło).

  22. Co z ubezpieczeniami? Czy wysokość ich składek zostanie zaktualizowana?
  Parametry ubezpieczenia nie ulegną zmianie bez uprzedniego złożenia zakładowi ubezpieczeń stosownej dyspozycji ze strony klienta.

  23. Czy bank po przeliczeniu umowy skoryguje saldo zadłużenia czy też trzeba o to zawnioskować?
  Bank samodzielnie skoryguje saldo zadłużenia.

  24. Czy mogę nadpłacić kredyt przed zawarciem ugody z bankiem?
  Tak. Można nadpłacić kredyt. Każdą nadpłatę kredytu w CHF/EUR/USD uwzględnimy w propozycji nowej kalkulacji.

  25. Dokonałem nadpłaty przed spłatą pierwszej raty. Która kwota zostaje przyjęta do przygotowania kalkulacji przewalutowania: kwota z umowy kredytowej czy kwota pomniejszona o nadpłatę?
  Podstawę do sporządzenia kalkulacji stanowi kwota pozostała do spłaty, czyli uwzględniająca nadpłatę kredytu. Bank uwzględnia nadpłaty z całego okresu kredytowania również te po rozpoczęciu spłaty.

  26. Jak oszacować wartość przewalutowania?
  Jeśli kredytobiorcy zdecydowali się na mediację przed Sądem Polubownym przy KNF, to bank prześle, przed terminem wspólnego spotkania obu stron z mediatorem, szczegółową informację o aktualnym stanie kredytu w CHF/EUR/USD wraz z wyliczeniem, jaki byłby stan kredytu, gdyby klient zaciągnął go w PLN.

  27. Jakie ryzyka dla klienta niesie ze sobą to rozwiązanie?
  W przypadku każdego kredytu hipotecznego złotówkowego  kredytobiorca ponosi ryzyko:

  • stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego, polegające na tym, że wzrost wysokości wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M, istotna zmiana sposobu jego ustalania lub zaprzestanie jego publikacji i zastąpienia go wskaźnikiem zastępczym, skutkować może potencjalnie nieograniczonym wzrostem odsetkowej części raty kredytu i tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Aby ograniczyć ryzyko zmian stopy procentowej, bank oferuje możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. To oznacza, że przez 5 lat wysokość oprocentowania oraz rat nie będą zmieniać się ze względu na zmianę wskaźnika WIBOR 6M. W przypadku gdy pozostały okres spłaty kredytu po zawarciu ugody będzie krótszy niż 5 lat, stała stopa procentowa będzie obowiązywała do końca obowiązywania umowy. Warunkiem zmiany oprocentowania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej, zawarcie ugody i aneksu oraz akceptacja okresu obowiązywania stałej stopy,
  • zmiany ceny rynkowej finansowanej nieruchomości – polegające na możliwym spadku wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot finansowania hipotecznego i zabezpieczenia spłaty kredytu nawet takiej, że kwota kredytu może w przyszłości przewyższyć wartość nieruchomości (ryzyko zmian cen rynkowych finansowanej nieruchomości kredytobiorca ponosi również przy kredycie walutowym).

  Zaproponowane przez bank rozwiązanie ma wyeliminować na stałe ryzyko walutowe po stronie klienta.

  28. Na jaki okres ustalana jest wysokość stałej stopy procentowej?
  Wysokość stałej stopy procentowej ustala się jako suma 5-letniej stałej stopy bazowej i marży banku. Wysokość ta jest określona w ugodzie i aneksie do umowy kredytu. W czasie gdy kredyt jest oprocentowany według stałej stopy, nie można zmienić sposobu oprocentowania oraz nie można podwyższyć kwoty kredytu. Po 5 latach, w przypadku gdy pozostały okres spłaty kredytu będzie dłuższy niż 5 lat, kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej (WIBOR 6M + marża banku). Kredytobiorca może wystąpić o aneks do umowy o zmianę oprocentowania na stałą stopę procentową zgodnie z ofertą banku, która będzie wtedy obowiązywała.

  29. Czy skorzystanie ze stałej stopy procentowej przez 5 lat niesie za sobą jakieś ryzyka?
  W okresie obowiązywania stałej stopy zmiana wysokości WIBOR 6M nie ma wpływu na wysokość raty kredytu. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości WIBOR 6M w okresie gdy obowiązywała stała stopa procentowa może prowadzić do skokowego wzrostu bądź spadku raty kredytu po okresie stosowania stałej stopy (aktualnie bank oferuje możliwość stosowania stałej stopy procentowej na okres 5 lat).

  30. Czy informacja o wysokości stałej stopy bazowej jest gdzieś dostępna?
  5-letnia stała stopa bazowa jest publikowana na stronie internetowej BOŚ S.A. W aneksie do umowy kredytu wskazywana jest wartość 5-letniej stałej stopy bazowej z dnia sporządzenia symulacji porównawczej przekazanej klientowi przed pierwszym wyznaczonym terminem spotkania mediacyjnego.

 • 31. Kiedy można złożyć wniosek o mediację?
  Najpierw należy złożyć w oddziale banku wniosek o zawarcie ugody. Zaś wniosek o mediację można złożyć w każdej chwili od momentu uruchomienia programu, osobiście w oddziale banku.

  32. Czy wniosek muszą złożyć wszyscy kredytobiorcy?
  Tak. Pod umową oraz wnioskiem o mediację muszą się podpisać wszyscy kredytobiorcy.

  33. Czy bank będzie się komunikował z każdym kredytobiorcą osobno tak, aby przedstawić swoją ofertę?
  Nie, bank nie będzie podejmował takich działań. O szczegółach procesu bank informuje na swojej stronie internetowej.

  34. Czy wszystkie formalności mogą zostać dopełnione w oddziale (nie posiadam bankowości elektronicznej)?
  W oddziale kredytobiorcy będą podpisywali umowę ugody. Możliwe jest również złożenie wniosku o mediację. Natomiast cały proces do momentu podpisania ugody odbywa się zdalnie (zdalna mediacja). Bank prześle wówczas na e-mail link do strony, na której będą znajdowały się dokumenty do podpisu. Dokument klient potwierdzi kodem SMS, który bank wyśle na jego numer telefonu. Na podpisanie będzie miał 14 dni. W ten sam sposób do kredytobiorcy będą przesyłane przez bank inne dokumenty, w tym umowa o mediację czy szczegółowe wyliczenia dotyczące propozycji przewalutowania kredytu.

  35. Co w przypadku kiedy jeden z kredytobiorców nie żyje, jest zagranicą lub kredytobiorcy są po rozwodzie?
  Umowa o mediację musi zostać podpisana przez wszystkich kredytobiorców, bądź ich następców prawnych. W postępowaniu mediacyjnym muszą uczestniczyć wszyscy kredytobiorcy niezależnie od łączących ich relacji i miejsca zamieszkania. Ugodę z załącznikami oraz aneks do umowy z załącznikami muszą podpisać w oddziale wszyscy kredytobiorcy, bądź ich następcy prawni, przy czym następstwo prawne musi zostać odpowiednio udokumentowane. Należy równocześnie pamiętać o aktualizacji w księdze wieczystej wpisów dotyczących właścicieli nieruchomości, która jest  zabezpieczeniem kredytu.

  36. W jakim czasie bank przekaże wniosek o mediację do Sądu Polubownego?
  Od momentu wypełnienia wniosku przez jednego z kredytobiorców i podpisania przez niego umowy o mediację, pozostali kredytobiorcy mają 14 dni roboczych na podpisanie umowy o mediację. Są o tym informowani przez bank poprzez e-mail i SMS. Po skompletowaniu wszystkich podpisów kredytobiorców umowę podpisuje bank i przekazuje ją niezwłocznie w formie elektronicznej do Sądu Polubownego.

  37. Kto udzieli mi informacji na jakim etapie procesowania jest moja sprawa?
  Do momentu przekazania umowy o mediację do sądu, informacji o tym co dzieje się z umową o mediację udziela bank, m.in. na Infolinii. Zaś od chwili przekazania umowy o mediację, to sąd informuje  o aktualnym etapie sprawy. Status mediacji można sprawdzić na bieżąco na stronie: https://statusmediacji.knf.gov.pl

  38. Czy postępowaniu ugodowemu podlegają tylko kredytu w CHF czy też inne waluty?
  Rozwiązanie jest skierowane  do klientów, którzy posiadają kredyt w CHF/EUR/USD i nadal go spłacają.

  39. Czy przystąpienie do procesu mediacji wiąże się dla mnie z dodatkowymi kosztami?
  Przystąpienie do procesu mediacji co do zasady nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klienta. Bank ponosi koszt opłaty za mediację i wynagrodzenia mediatora. Jeśli jednak klient ustanowi pełnomocnika do mediacji, jego wynagrodzenie pokrywa we własnym zakresie. Dodatkowych kosztów nie powoduje też zawarcie ugody. Należy jednak pamiętać, że jeśli w wyniku zawarcia ugody część kwoty zadłużenia zostałaby kredytobiorcom umorzona, to powstanie po ich stronie przychód, od którego mogą być zobowiązani zapłacić podatek dochodowy. W przypadku całkowitej spłaty kredytu w wyniku ugody, klient, analogicznie jak ma to miejsce przy standardowej spłacie kredytu, ponosi koszt zmiany w księdze wieczystej i wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz banku.

  40. Gdzie mogę złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji?
  Wniosek o mediację przed Sądem Polubownym przy KNF można złożyć w każdym oddziale banku.

  41. Jak złożyć wniosek o mediację jeżeli nie chcę podawać adresu e-mail?
  Bez podania aktualnego adresu e-mail bank nie będzie mógł rozpatrzeć wniosku o objęcie procesem mediacji. Można starać się o zawarcie ugody, jednak wniosek o mediację należy wtedy złożyć bezpośrednio do Sądu Polubownego.

  42. Czy przed złożeniem wniosku o mediację można otrzymać szczegóły warunków ugody proponowanych przez bank dot. kredytu?
  Szczegółową spersonalizowaną propozycję ugodową, w tym przeliczenie kredytu z CHF/EUR/USD na PLN, bank przekaże kredytobiorcom przed pierwszym wspólnym spotkaniem przed sądem.

  43. Czy po podpisaniu umowy o mediację przez wszystkich kredytobiorców sprawa trafi bezpośrednio do Sądu Polubownego?
  Tak, umowa o mediację zostaje przekazana w formie elektronicznej do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF po jej podpisaniu przez wszystkich kredytobiorców oraz bank.

  44. Czy złożenie wniosku do Sądu Polubownego oznacza wejście na drogę sądową z bankiem?
  Nie, nie oznacza to wejścia na drogę sądową. Celem mediacji przed Sądem Polubownym przy KNF jest zawarcie ugody pomiędzy stronami sporu przy udziale bezstronnego mediatora. Mediator nie rozstrzyga sporu. Jego zadaniem jest pomoc stronom w wypracowaniu porozumienia. Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest wyrażenie zgody na postępowanie mediacyjne przez obie strony sporu. Na każdym etapie prowadzonego postępowania mediacyjnego uczestnicy mediacji mają prawo zakończyć mediację bez zawarcia ugody. Mediacja jest w pełni dobrowolna i poufna.

  45. Kim jest mediator?
  Mediator to przedstawiciel Sądu Polubownego, który pomaga stronom w wypracowaniu porozumienia w trakcie postępowania mediacyjnego. Nie rozstrzyga on sporu, nie reprezentuje żadnej ze stron. Celem mediacji jest dojście przez strony do porozumienia i zawarcie ugody pomiędzy stronami sporu przy udziale bezstronnego mediatora. Mediatora, na czteroletnią kadencję, powołuje Przewodniczący KNF.

  46. Jak mogę wybrać mediatora?
  W przypadku rozwiązania przedstawionego przez bank, mediatora wybiera kredytobiorca w trakcie wypełniania wniosku o mediację. Jeśli się na to nie zdecyduje, może go wybrać bank.  Jeżeli żadna ze stron nie wskazała mediatora, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia z listy mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego.

  47. Jest jakiś termin, w którym mediator skontaktuje się z klientem? Czy klient może się skontaktować w jakiś sposób z mediatorem? W jaki sposób mediator poinformuje strony o terminach itp.?
  Pierwszy kontakt mediatora z kredytobiorcami następuje w momencie przekazania informacji o terminie pierwszego spotkania mediacyjnego. Kredytobiorcy otrzymają taką informację telefonicznie lub e-mailem.

  48. Jak długo potrwa cała procedura?
  Zgodnie z regulaminem Sądu Powszechnego mediator dąży do zakończenia mediacji w terminie 3 miesięcy od otrzymania umowy o mediację.  Nie jest to jednak obligatoryjne i nie daje gwarancji, że w takim terminie ugoda zostanie zawarta.

  49. Czy możliwa jest obecność online na mediacjach, czy trzeba się stawić osobiście?
  Cały proces został przygotowany w ten sposób, aby spotkania mediacyjne odbywały się zdalnie. Spotkania osobiste nie są wykluczone, jednak z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zachęcamy do mediacji zdalnej.

  50. Czy w spotkaniach muszą brać udział wszyscy kredytobiorcy czy np. tylko pełnomocnik?
  W spotkaniach mogą brać udział wszyscy kredytobiorcy osobiście, kredytobiorcy z pełnomocnikiem lub pełnomocnik działający w imieniu kredytobiorców. Jeżeli klienta będzie reprezentował pełnomocnik, obliczając czas postępowania należy uwzględnić konieczność zweryfikowania pełnomocnictwa przez Sąd Polubowny i bank.

  51. Czy na każdym etapie procesu ugody mogę się wycofać? Tak. Na każdym etapie prowadzonego postępowania mediacyjnego uczestnicy mediacji mają prawo zakończyć mediację bez zawarcia ugody. Mediacja jest całkowicie dobrowolna.

  52. Umowa o mediację trafiła już do Sądu Polubownego przy KNF. Czy w dalszym ciągu mogę zrezygnować z procesu?
  Tak. Nawet jeżeli umowa o mediację została już podpisana przez Ciebie, pozostałych kredytobiorców oraz bank i przekazana do Sądu Polubownego przy KNF, w każdej chwili możesz zrezygnować z procesu. Należy pamiętać, że ponowne złożenie wniosku będzie możliwe tylko bezpośrednio w Sądzie Polubownym.

  53. Kiedy bank bada zdolność kredytową klienta?
  Bank analizuje zdolność kredytową klienta, jeśli w wyniku przewalutowania rata kredytu wzrośnie.

  54. Jakie dokumenty należy złożyć przy badaniu zdolności kredytowej?  
  Do oceny zdolności kredytowej bank będzie potrzebował:

  • dokumentację o uzyskiwanych dochodach,
  • formularz opisujący sytuację majątkową wg wzoru Banku.
 • 55. Jeśli klient nie zdecyduje się na przystąpienie do ugody, to co stanie się z jego umową kredytową?
  Jeśli klient nie zdecyduje się na przystąpienie do ugody, to umowa kredytowa będzie realizowana przez bank na dotychczasowych warunkach.

  56. Czy bank będzie zmuszał/może zmusić klientów do podpisywania ugód?
  Nie! Ugody są dobrowolnym rozwiązaniem proponowanym kredytobiorcom.

  57. Czy podpisanie ugody kończy proces ugodowy?
  Nie, ugoda musi jeszcze zostać zatwierdzona przez sąd powszechny, natomiast klient nie musi wykonać żadnych działań, aby uzyskać zatwierdzenie. Tym zajmuje się bank. Po podpisaniu ugody przez strony, bank złoży wniosek o zatwierdzenie ugody w sądzie powszechnym. Złożenie wniosku nie wymaga uzyskania zgody kredytobiorców. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd powszechny, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem powszechnym.

  58. Jakie są wymagane dokumenty do zawarcia ugody? Klienci na podpisanie ugody powinni stawić się w oddziale z dowodami osobistymi. Lista dokumentów potrzebnych do zawarcia ugody będzie różna dla różnych umów kredytowych (jest ona zależna głównie od treści wpisów w księdze wieczystej lub indywidualnej sytuacji kredytobiorców). Klienci otrzymają w toku mediacji kompletną informację o dokumentach koniecznych do zawarcia ugody.

  59. Kiedy i w jaki sposób pełnomocnik reprezentujący kredytobiorcę dostarcza pełnomocnictwo?
  Pełnomocnictwo do reprezentowania klienta celem prowadzenia mediacji w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF i Banku Ochrony Środowiska S.A. powinno być złożone przed dokonaniem czynności, do której jest umocowany pełnomocnik, np. jeżeli pełnomocnik ma podpisać umowę o mediację, to pełnomocnictwo powinno być dostarczone przed podpisaniem tej umowy. Natomiast jeżeli pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do prowadzenia postępowania mediacyjnego, to powinno być dostarczone przed pierwszą czynnością, której pełnomocnik zamierza dokonać w postępowaniu mediacyjnym. Pełnomocnictwo powinno być dostarczone do oddziału w oryginale, najlepiej kilka dni przed reprezentowaniem kredytobiorcę, tak aby dokumenty zostały prawidłowo zweryfikowane.

  60. W jakiej formie należy złożyć pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej, a jeżeli klient nie stawia się osobiście wraz z pełnomocnikiem, to wskazane jest, aby pełnomocnictwo miało formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym – warunek notarialnego poświadczenia podpisu nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest radca prawny lub adwokat.

  61. Czy po podpisaniu ugody z bankiem mogę w dalszym ciągu skierować sprawę do sądu?
  Zakładamy, że zgodnym zamiarem stron jest zaniechanie dochodzenia w przyszłości roszczeń w zakresie związanym z postanowieniami dotyczącymi zawarcia i wykonywania umowy w walucie obcej w brzmieniu sprzed zawarcia ugody. Zamiarem banku i kredytobiorcy jest polubowne rozstrzygnięcie sporu dotyczącego ważności umowy lub niedozwolonego charakteru jej postanowień. A co za tym idzie  uchylenie niepewności co do roszczeń wynikających z umowy poprzez przyjęte w ugodzie rozwiązania, w tym zmianę waluty, wysokości i zasad spłaty wierzytelności kredytowej wynikającej z umowy.

 • 62. Czy zabezpieczenie kredytu może ulec zmianie?
  Bank nie będzie wymagał żadnych dodatkowych zabezpieczeń kredytu. Niezbędne będzie natomiast dostosowanie istniejących zabezpieczeń do zmian wierzytelności, wynikających z zawartej ugody. W tym celu konieczne będzie np. podpisanie oświadczeń o zmianie treści hipoteki i wyrażeniu zgody na zmianę zabezpieczonej wierzytelności przez właściciela/współwłaściciela nieruchomości.

  63. Co w przypadku gdy sprzedałem mieszkanie będące zabezpieczeniem kredytu?
  Zawarcie ugody z bankiem nadal jest możliwe, o ile spełnione są podstawowe kryteria, tj. kredyt w CHF/EUR/USD znajduje się w spłacie i co najmniej jeden z kredytobiorców zaciągnął go na własne cele mieszkaniowe. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku przy podpisaniu ugody konieczna jest obecność aktualnego właściciela/ współwłaściciela nieruchomości, który nie jest jednocześnie kredytobiorcą, w celu podpisania oświadczeń o zmianie treści hipoteki i wyrażeniu zgody na zmianę zabezpieczonej wierzytelności. W ramach programu ugód bank nie planuje możliwości zmiany zabezpieczenia hipotecznego.

  64. Po czyjej stronie jest obowiązek dokonania wpisu w KW?
  Po podpisaniu ugody, jeżeli umowa kredytu jest kontynuowana, wniosek w sądzie wieczystoksięgowym składa bank. Jeśli będzie to wymagać dostarczenia przez kredytobiorców dodatkowych dokumentów, zostaną oni o tym poinformowani w trakcie mediacji. W przypadku, gdy wierzytelność zostanie całkowicie spłacona w wyniku zawartej ugody, wniosek do sądu składa klient.

  65. Czy w przypadku hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu (ZUS, US) mogę zawnioskować o ugodę?
  Tak, o ile spełnione są podstawowe kryteria, tj. kredyt w CHF/EUR/USD znajduje się w spłacie i co najmniej jeden z kredytobiorców zaciągnął go na własne cele mieszkaniowe, a także jeśli księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości, która jest zabezpieczeniem  kredytu, nie zawiera wpisów uniemożliwiających dokonanie zmiany treści hipoteki, gdy zmiana ta jest wymagana. Wpisy takie to np. postępowania egzekucyjne, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, postępowania podziałowe lub scaleniowe, niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej.

  66. Sprawa wpisów, które blokują podpisanie umowy mediacji jest już dawno zakończona, to nie moja wina, że sąd ich jeszcze nie wykreślił. Kiedy te wpisy zostaną wykreślone?
  Sąd, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości udziela informacji na jakim etapie jest wykreślenie wpisów z księgi po zakończeniu toczących się postępowań związanych z nieruchomością.

 • 67. Jakie są zasady opodatkowania umorzenia kredytu?  
  Przychód uzyskany z umorzenia zadłużenia z tytułu kredytu traktowany jest w świetle przepisów prawa jako przychód z innych źródeł, tj. opodatkowany z zastosowaniem skali podatkowej wg stawki podatku wynoszącej 17% lub 32% (w zależności od sytuacji podatkowej danego kredytobiorcy).

  Przykład: Jest 4 kredytobiorców, kwota umorzenia 100 000 zł. Po stronie każdego z kredytobiorców powstanie przychód wynoszący 25 000 zł.

  68. Jakie są warunki zaniechania poboru podatku od umorzenia kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe?
  27 października 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zapowiedź wydania Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów), związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.
  Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów dostępny jest pod linkiem.
  W projekcie rozporządzenia sformułowane są warunki zaniechania poboru podatku od umorzenia kredytu.

  69. Czy będę mógł skorzystać z nowych przepisów dotyczących zaniechania poboru podatku, jeśli podpiszę ugodę przed wydaniem nowego rozporządzenia?

  27 października 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zapowiedź wydania Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów), związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.
  Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów dostępny jest pod linkiem.
  Zgodnie z projektem rozporządzenia zaniechanie poboru podatku dotyczy przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

  70. Dlaczego bank wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków zaniechania poboru podatku?
  Zgodnie z regulacjami projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów), związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe, zaniechanie poboru podatku dotyczy kredytobiorców spełniających określone warunki. Bank wymaga złożenia oświadczenia co do spełnienia tych warunków po to, by nie wystawiać  kredytobiorcy informacji podatkowej PIT 11. Bank nie weryfikuje poprawności złożonego oświadczenia pod względem zgodności ze stanem faktycznym.

  Jeśli bank nie otrzyma oświadczenia, że spełniasz warunki zaniechania poboru podatku według nowego Rozporządzenia, sporządzi informację PIT-11.

  71. Jakie dane bank wykorzysta do sporządzenia informacji PIT-11?
  Do sporządzenia informacji PIT-11 bank wykorzysta adres zamieszkania wskazany w treści ugody. Na podstawie tego adresu bank wyznaczy również urząd skarbowy, do którego wyśle informację PIT-11. Na ten adres wyśle ten dokument również Tobie. Przed podpisaniem ugody upewnij się, że Twój adres zamieszkania i inne dane osobowe w treści ugody są aktualne. Jeśli nie, należy je zaktualizować.

  72. Kiedy otrzymam informację PIT-11?
  Bank będzie przekazywał klientom informacje PIT-11 do końca lutego roku następującego po roku, w którym miało miejsce umorzenie. Informacje PIT-11 będą przekazywane również do urzędów skarbowych właściwych dla klientów według ich miejsca zamieszkania.

  73. Jak mam zapłacić należny podatek?
  Podatek należy zapłacić na swój mikrorachunek podatkowy, który jest indywidualnym rachunkiem podatkowym, przypisanym do konkretnego podatnika. Żeby sprawdzić numer swojego mikrorachunku, należy skorzystać z generatora znajdującego się na stronie internetowej www.podatki.gov.pl, lub uzyskać informację w dowolnym urzędzie skarbowym.

 • W przypadku umów ubezpieczenia, zawartych przy udziale banku i odnoszących się do umowy kredytowej będącej przedmiotem mediacji:

  • jeśli w następstwie zawarcia ugody pozostanie jeszcze kredyt do spłaty, to ochrona ubezpieczeniowa będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach;
  • jeśli w następstwie zawarcia ugody kredyt będzie spłacony w całości, to ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie (klient otrzymuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony po złożeniu stosownej dyspozycji).

  W przypadku posiadania ubezpieczenia zawartego niezależnie od banku, zmiana parametrów ubezpieczenia ulegnie zmianie, o ile klient skontaktuje się z zakładem ubezpieczeń i złoży w tej sprawie stosowną dyspozycję.

Jeśli masz inne pytania dotyczące Programu Ugód -  skontaktuj się z infolinią 22 543 34 34 (koszt połączenia według taryfy operatora).