Tarcza 4.0 wakacje ustawowe

Tarcza 4.0

Zawieszenie wykonania umowy kredytu w ramach Tarczy antykryzysowej 4.0

Kto może skorzystać?

Z zawieszenia wykonania umowy kredytu mogą skorzystać osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które przed dniem 13 marca 2020 r. zawarły z Bankiem umowę o kredyt, a termin zakończenia okresu kredytowania w nich określony przypada po upływie 6 miesięcy od powyższej daty, o ile po dniu 13 marca 2020 r. utraciły pracę lub inne główne źródło dochodu (jeżeli pracę lub inne główne źródło dochodu utracił tylko jeden ze współkredytobiorców, również można skorzystać z zawieszenia).

Jakie produkty można zawiesić?

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy może zostać złożony przez Klienta w odniesieniu do umów kredytu należących do poniższych trzech grup:

 1. umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w tym: pożyczka gotówkowa, „Przejrzysta pożyczka”, kredyt PV, pożyczka w ROR, karta kredytowa oraz preferencyjne kredyty proekologiczne udzielane we współpracy z donatorami środków na ochronę środowiska np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, BGK (dalej zwane proekologicznymi kredytami donatorskimi),
 2. umowy o pożyczkę hipoteczną oraz umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
 3. umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, w tym: pożyczka gotówkowa na kwotę wyższą niż 255 550 zł, preferencyjne kredyty donatorskie, kredyt giełdowy.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy?

Klient może złożyć wniosek:

 1. w formie „papierowej” w Placówce,
 2. listownie, przesyłając wniosek na adres Banku lub Placówki,
 3. poprzez bankowość elektroniczną,
 4. mailem, wysyłając dokument wypełnionego i podpisanego wniosku na adres mailowy Placówki lub Doradcy.

Wniosek składany w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Bank musi zawierać następujące elementy:

 1. oznaczenie kredytobiorcy,
 2. oznaczenie kredytodawcy,
 3. oznaczenie umowy o kredyt, o zawieszenie której wnioskodawca wnioskuje,
 4. wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy kredytu,
 5. oświadczenie wnioskodawcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu,
 6. klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Wniosek muszą złożyć wszyscy współkredytobiorcy będący stroną danej umowy kredytu.

Jeśli Klient posiada kilka produktów kredytowych należących do tej grupy umów kredytu, może skorzystać z zawieszenia tylko jednej umowy w ramach danej grupy.

Jeśli Klient korzysta z kilku produktów kredytowych należących do różnych grup umów kredytu (np. karta kredytowa i umowa o kredyt hipoteczny) i chce zawiesić wykonie wszystkich tych umów, dla każdego produktu kredytowego musi złożyć odrębny wniosek.

Bank w terminie 14 dni od otrzymania wniosku przekaże Klientowi potwierdzenie zawieszenia wykonania umowy kredytu. W potwierdzeniu zostanie wskazany okres, na który zostało zawieszone wykonanie umowy kredytu, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń oraz zasady zawieszenia wykonania umowy kredytu.

Jakie są zasady zawieszenia wykonania umowy kredytu?

 1. okres zawieszenia może wynosić 1, 2 lub 3 miesiące,
 2. wykonanie umowy kredytu zostaje zawieszone z dniem doręczenia Bankowi prawidłowego wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu na okres wskazany przez Klienta we wniosku,
 3. w okresie zawieszenia wykonania umowy kredytu wstrzymana zostaje płatność rat kapitałowo-odsetkowych; w tym okresie nie są naliczane odsetki ani pobierane inne opłaty z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszaną umową kredytu,
 4. okres zawieszenia wykonania umowy kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania; okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu zostaną przedłużone o okres zawieszenia wykonania umowy kredytu.

Jeżeli w momencie składania wniosku o zawieszenia wykonania umowy kredytu Klient korzysta z odroczenia rat kredytu, zawieszenie wykonania umowy, skróci okres tego odroczenia.

W okresie zawieszenia umowy kredytu:

 1. Klient nie jest zobowiązany do dokonywania płatności rat odsetkowych i kapitałowo-odsetkowych,
 2. Bank nie nalicza odsetek za okres, którego dotyczy zawieszenie,
 3. Bank nie pobiera opłat i prowizji za zawieszenie wykonania umowy kredytu,
 4. następuje wstrzymanie liczenia wszelkich terminów w zakresie wykonywania umowy kredytu,
 5. Bank wstrzymuje wypłatę kolejnych transz kredytu (dotyczy to wszystkich rodzajów kredytów),
 6. Klient nie może powiększać zadłużenia w ramach przyznanego limitu w rachunku lub limitu kredytowego w ramach karty kredytowej,
 7. Klient nie jest zobowiązany do spłaty wykorzystanego limitu debetowego w rachunku, a wpływ środków na rachunek, w ramach którego udzielony został limit debetowy, nie powoduje spłaty zadłużenia (Klient może korzystać z wpłaconych środków);
 8. w przypadku karty kredytowej Bank dokonuje blokady karty na czas zawieszenia umowy,
 9. Bank przekazuje informację o skorzystaniu z zawieszenia wykonania umowy kredytu do Biura Informacji Kredytowej („BIK”), zgodnie z art. 105 ust. 4i Prawa bankowego.

Po upływie okresu zawieszenia wykonania umowy kredytu, Bank może dokonać ponownie oceny zdolności kredytowej Klienta. Jeżeli dokonana ponownie ocena zdolności kredytowej wykaże, że Klient nie posiada zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie, Bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu.