30 lat BOŚ dla ludzi, biznesu i środowiska

Warszawa,  11 stycznia 2021 r.

Rok 2021 jest jubileuszowym dla Banku Ochrony Środowiska. Lider finansowania ekologii w Polsce obchodzi swoje 30lecie. Bank konsekwentnie realizuje kolejne inicjatywy, rozwija się i stawia sobie nowe cele. Każdy Klient – indywidulany i firmowy – może znaleźć w BOŚ wsparcie i instrumenty finansowe, dzięki którym zrealizuje planowane przedsięwzięcia ekologiczne.

Bank Ochrony Środowiska rozpoczął działalność operacyjną w 1991 r., lecz inicjatywa jego utworzenia zrodziła się już podczas obrad „Okrągłego Stołu”, w roku 1988. U podstaw powołania Banku stanęła idea stworzenia komercyjnej instytucji, umiejętnie godzącej profesjonalną obsługę w zakresie czynności bankowych z proekologiczną misją, którą jest finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. Taki właśnie charakter miał i nadal ma BOŚ, wspierający instrumentami finansowymi przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem kraju.

Tworzenie produktów przyczyniających się do ograniczenia wpływu działalności przedsiębiorstw, instytucji, ale także i pojedynczych osób na zanieczyszczenie wód, powietrza, gleby, tworzenie dźwigni finansowej, łączącej pieniądz rynkowy z krajowymi i międzynarodowymi systemami wsparcia, budowanie proekologicznych postaw wśród aktualnych i potencjalnych Klientów, to zadania jakie stawia przed sobą BOŚ i jakie konsekwentnie realizuje od 30 lat swojej działalności.

W okresie trzech dziesięcioleci Bank udzielił ponad 86 tys. kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w łącznej kwocie 23,2 mld zł. Dzięki nim wykonano dziesiątki tysięcy inwestycji proekologicznych o wartości 52,4 mld zł.

Kredytowane przez Bank zadania pozwoliły na wygenerowanie efektów ekologicznych, z których najważniejsze to:

  • redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych – 139,8 tys. ton/rok;
  • redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych ( SO2, NO2, , CO2 ) – 4,5 mln ton/rok;
  • produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 3,1 mln MWh/rok;
  • przepustowość oczyszczalni ściegów – 2,6 mln m³/dobę;
  • długość sieci kanalizacyjnych – 9,3 tysięcy km;
  • ilość unieszkodliwionych odpadów lub odzyskanych surowców wtórych – 7,1 mln ton/rok.

W najbliższych latach Bank Ochrony Środowiska czeka szereg wyzwań. Z jednej strony związanych z sytuacją w jakiej znajdzie się świat po pandemii COVID-19, a z drugiej strony z realizacją ambitnego planu uczynienia Europy pierwszym zeroemisyjnym kontynentem.

Chcemy towarzyszyć Klientom w realizacji ich strategii biznesowych, odpowiadających na wyzwania zielonej transformacji polskiej i europejskiej gospodarki, we wszystkich sektorach - od energetyki, paliw i przemysłu chemicznego, do transportu, budownictwa, i szeroko pojętego sektora usług publicznych, w tym samorządowych. Oddajemy im do dyspozycji bogatą ofertę produktową, kanały dystrybucji i know how związany z finansowaniem przedsięwzięć ekologicznych. Zależy nam, aby następne 30 lat stanowiło epokę dobrej współpracy, przekładającej się na wzrost wartości realizowanych inwestycji odpowiadających na wyzwania środowiskowe – mówi Wojciech Hann, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Aspiracją BOŚ jest wzmocnienie przewagi konkurencyjnej w najbardziej perspektywicznych dla niego segmentach rynku oraz jej budowa w nowych obszarach biznesowych. Bank na bieżąco śledzi światowe trendy oraz rozwiązania zarówno w dziedzinie finansów jak i ochrony środowiska. Dąży do stania się instytucją finansową pierwszego wyboru dla Klientów poszukujących korzystnych źródeł finansowania oraz liderem we wsparciu – zarówno największych korporacji, jak i sektora samorządowego, małych i średnich przedsiębiorstw i Klientów indywidulanych, w znajdowaniu rozwiązań, służących pozyskiwaniu finansowania z wykorzystaniem kapitału dłużnego, ale również programów rządowych i donacyjnych związanych z zieloną transformacją. W tym celu współpracuje z NFOŚIGW, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, instytucjami rozwoju, bankami komercyjnymi i instytucjami multilateralnymi takimi jak EBI, EFI czy EBOR.

W pierwszej połowie 2021 roku przedstawimy nową strategię. Chcemy aktywnie uczestniczyć w zielonej transformacji polskiej gospodarki. Mamy ambicję odpowiadać na  lawinowo rosnące w tym zakresie potrzeby Klientów korporacyjnych, samorządowych, z sektora MŚP i indywidualnych. Będziemy rozwijać efektywną i profesjonalną współpracę z innymi instytucjami finansowymi w Polsce, w tym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również z instytucjami rozwoju oraz zielonymi bankami z innych krajów – podsumowuje Wojciech Hann.

Bank Ochrony Środowiska jest bankiem o polskim kapitale, w przeważającym stopniu należącym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jednego z założycieli banku. Grupę Kapitałową Banku Ochrony Środowiska S.A. tworzą: BOŚ S.A., pełniący rolę jednostki dominującej nad jednostkami bezpośrednio zależnymi: Domem Maklerskim BOŚ S.A., BOŚ Leasing Eko Profit S.A. oraz jednostką zależną w sposób pośredni MS Wind Sp. z o.o. (podmiot zależny od BOŚ Leasing Eko Profit S.A.). W grudniu 2009 roku z inicjatywy Zarządu BOŚ powstała także Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium związanym z Bankiem Ochrony Środowiska.