Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd podwyższyła ocenę ratingową z B+ do BB-i jednocześnie utrzymała stabilną perspektywę Banku Ochrony Środowiska.

Informacja prasowa, 11 stycznia 2019 r.

Aktualizacja  ta  odzwierciedla  przede  wszystkim  wzmocnioną  kapitalizację,  jak również zarządzanie i strategię BOŚ. Agencja w swoim raporcie jako główne powody decyzji wymieniła m.in. wzmocnienie buforów kapitałowych Banku, poprawę zarządzania Bankiem,realizację założeń przyjętych w strategii oraz ograniczenie  ryzyka  koncentracji  zaangażowania  Banku  w  ekspozycje  farm  wiatrowych  w stosunku do poprzedniego przeglądu Banku.

Obecny  poziom  ratingu  wynika  z  poglądu  Agencji  odnośnie  ograniczonej  możliwości nadzwyczajnego wsparcia dla Banku ze strony Państwa,głównie w świetle BRRD (Dyrektywa w sprawie  restrukturyzacji  i  uporządkowanej  likwidacji  banków).Agencja  wyraziła jednak przekonanie, że instytucje państwowe mogłoby podjąć wyprzedzające działania, aby uniknąć przekroczenia przez Bank regulacyjnych wymogów kapitałowych z uwagi na pośredni udział kapitałowy Państwa w Banku oraz jego rolę w finansowaniu projektów proekologicznych w kraju.

Agencja do czynników, które mogą wpłynąć na podwyższenie ratingu zaliczyła m.in. dalsze zwiększenie rentowności oraz poprawę jakości aktywów BOŚ