Bank Ochrony Środowiska konsekwentnie zmierza w stronę nowoczesnego green banku

Informacja prasowa, 12 sierpnia 2020 r.

Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. w I połowie 2020 roku wypracowała zysk netto w wysokości 39,7 mln zł, wobec 44,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W I połowie 2020 r. Grupa BOŚ S.A:

  • osiągnęła wzrost salda kredytów proekologicznych o 5,4%, a kredytów ogółem o 3,6% wobec stanu na koniec I półrocza 2019 roku;
  • odnotowała wzrost sumy bilansowej do 19 725,8 mln zł – była ona o 6,7% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku;
  • poprawiła wskaźnik C/I do poziomu 58,0 %, tj. o 4,9 p.p. w relacji do 2019 roku;
  • odnotowała wzrost wyniku prowizyjnego o 17,7 % w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku;
  • skutecznie realizowała projekty dotyczące zwiększania roli elektronicznych kanałów dystrybucji.

Marża odsetkowa na aktywach ogółem, liczona jako relacja wyniku odsetkowego do średniego stanu aktywów z początku i końca roku, wyniosła 2,1% wobec poziomu 2,3% za okres 2019 roku, głównie na skutek obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych i spadku przychodowości kredytów. Wskaźnik koszty/dochody liczony za I półrocze 2020 r. wyniósł 58,0 % wobec 62,9 % w roku 2019, głównie na skutek wzrostu dochodów przy obniżeniu kosztów.

Bank kontynuuje strategię rozwoju nowoczesnego ekobanku dostosowując się do trudnych warunków rynkowych, m.in. oferując wsparcie Klientom w ramach tarczy antykryzysowej. Rozwijamy naszą ofertę produktów ekologicznych w ramach cyfrowej transformacji, o czym świadczy wdrożenie nowej bankowości elektronicznej, w tym bankowości mobilnej. Konsekwentnie zmierzamy w stronę nowoczesnego green banku” - powiedział Emil Ślązak, p.o. Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Pomimo niekorzystnych zmian sytuacji makroekonomicznej spowodowanych epidemią COVID-19, Grupa BOŚ S.A. utrzymuje pełną zdolność operacyjną. Wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania oraz ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do pracowników, jak i Klientów korzystających z sieci oddziałów. Bank zachowuje wskaźniki bezpieczeństwa na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne i obecnie nie odnotowuje znaczącego wpływu pandemii COVID-19 na płynność i adekwatność kapitałową.

W I półroczu 2020 roku Klienci BOŚ korzystali z oferowanego przez bank wsparcia w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii COVID-19 takiego jak:

  • zawieszenie spłaty rat kapitałowych kredytów - łączna kwota kredytów objętych wakacjami kredytowymi na mocy 3 602 aneksów do umów wyniosła 2,8 mld zł;
  • składanie za pośrednictwem banku wniosków o wsparcie w formie subwencji finansowych oferowane w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju - do końca I półrocza 2020 roku ze środków tych skorzystały 863 podmioty gospodarcze, a łączna kwota subwencji wypłaconych za pośrednictwem BOŚ wyniosła 261,8 mln zł;
  • Program Gwarancji de minimis realizowany w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego” - łączna kwota kredytów objętych Gwarancjami de minimis wyniosła 146 mln zł;
  • Gwarancje Biznesmax udzielane ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przeznaczonych na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze MŚP - łączna kwota kredytów objętych tymi gwarancjami wyniosła 32,1 mln zł;
  • Portfelowa Linia Gwarancyjna z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP) - łączna kwota kredytów objętych Gwarancjami (PLG FGP) wyniosła 99,9 mln zł.

Poza działaniami związanymi ze zwalczaniem skutków pandemii, w I półroczu 2020 roku realizowano projekty strategiczne dotyczące zwiększenia roli elektronicznych kanałów dystrybucji oraz dostosowania tradycyjnych kanałów dystrybucji do obecnych wyzwań rynkowych i oczekiwań klientów. Wdrożono nową aplikację mobilną, stronę www banku oraz udoskonalono proces zarządzania gotówką. Prowadzono prace związane z wdrożeniem systemu CRM (wspierającego interakcje z klientami), przelewów natychmiastowych BLIK oraz integracji w platformą e-PUAP umożliwiającą założenie za pośrednictwem banku profilu zaufanego do serwisów elektronicznych administracji publicznej. Od maja br. Klienci BOŚ mogą korzystać z przelewów natychmiastowych systemu Express Elixir. W czerwcu 2020 roku podpisano umowę z Polskim Standardem Płatności Sp. z o.o. dotyczącą uczestnictwa w systemie BLIK. Pilotażowo wdrożono automatyzację procesów biznesowych w BOŚ obejmującego wysyłkę do Klientów pism z decyzjami dotyczącymi kredytów hipotecznych.

Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 35,22% salda kredytów ogółem na koniec I półrocza 2020 roku wobec 34,45% na koniec 2019 roku. Saldo kredytów proekologicznych na koniec I półrocza 2020 roku wynosiło 4 593,1 mln zł wobec 4 448,6 mln zł na koniec 2019 roku, w tym łączna kwota zaangażowania Grupy BOŚ S.A. w finansowanie farm wiatrowych wyniosła 1 485,5 mln zł na koniec I półrocza 2020 roku wobec 1 557,1 mln zł na koniec 2019 roku.

BOŚ aktywnie uczestniczył w programie „Climate Leadership”, zainicjowanym przez Centrum Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP/GRID). Przy współpracy z ekspertami tego Programu przygotował ofertę pożyczki Nasza Woda, której celem jest finansowanie zadań służących zapobieganiu suszy i niwelowaniu skutków braku wody. Zgodnie z ideą Programu, BOŚ wdrożył produkt bankowy oraz podjął działania edukacyjne i promujące wykorzystywanie wód opadowych, budowanie infrastruktury wspomagającej retencję wód i inne działania wpływające na poprawę stosunków wodnych.

W najbliższej perspektywie BOŚ podejmie dalsze działania związane z jednej strony ze wzrostem poziomu finansowania inwestycji proekologicznych, a z drugiej ze wzrostem efektywności działalności biznesowej. Wzrost ten będzie w dużej mierze skoncentrowany na rozwoju oferty proekologicznej i transformacji obsługi klientów w kierunku nowoczesnych kanałów dystrybucji.