Bank Ochrony Środowiska utrzymuje wysokie wyniki i stawia na dalszą poprawę rentowności

Warszawa, 14 listopada 2019 r.

Wyniki Grupy BOŚ S.A. po trzech kwartałach 2019 r. po raz kolejny wykazują systematyczny wzrost kluczowych wskaźników. Bank w dalszym ciągu zwiększa sprzedaż uzyskując poprawę efektywności oraz wzrost marż.

Po III kwartałach 2019 r. Grupa BOŚ S.A.:

  • kontynuowała wzrost wyniku odsetkowego, wypracowując wynik na poziomie 315 mln zł wobec 282 mln zł w trzech kwartałach 2018 r.,
  • osiągnęła wzrost marży odsetkowej do poziomu 2,3%, w porównaniu do 2,0% w całym 2018 r.,
  • odnotowała dwukrotny wzrost sprzedaży kredytów i pożyczek w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r.,
  • zwiększyła sprzedaż kredytów proekologicznych 73% w stosunku do roku ubiegłego.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 roku wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 67,6 mln zł, czyli o 15,3% wyższy niż w porównywalnym okresie 2018 roku. Znacząco poprawiliśmy wynik z podstawowej działalności: wynik odsetkowy oraz marżę odsetkową netto. To efekt konsekwentnych działań zarządczych we wdrażaniu nowego modelu biznesowego stymulującego wzrost rentowności przy zachowaniu ostrożnego podejścia w obszarze ryzyka”– powiedział Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Zwiększenie sprzedaży kredytów w każdym segmencie

Od 1 stycznia do 30 września 2019 roku bank udzielił kredytów i pożyczek w wysokości 3,4 mld zł, tj. o 99,3% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Sprzedaż w segmencie klientów instytucjonalnych zwiększyła się o 105,7%, a w segmencie klientów indywidualnych o 47,8%. Rośnie również zainteresowanie kredytami na finansowanie działań proekologicznych. Kwota nowych kredytów proekologicznych w trzech kwartałach 2019 roku wyniosła 1 247,0 mln zł i była o 73,2% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Działalność w obszarze ekologii

W ostatnich miesiącach bank czynnie uczestniczył w konsultacjach mających na celu zaangażowanie sektora bankowego we wdrażanie programu NFOŚiGW - „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Polski poprzez likwidację emisji zanieczyszczeń powietrza. Jednocześnie przez cały czas, oferował klientom instrumenty finansowe, na bazie których mogą na preferencyjnych warunkach sfinansować koszty niekwalifikowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach ww. programu lub finansowanie pomostowe, do czasu uzyskania przez inwestora dotacji. Innym przykładem prowadzonych przez bank działań proekologicznych jest doprowadzenie do podpisania w październiku 2019 roku umowy z Miastem Nowy Sącz, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców gminy w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, termomodernizacji budynków oraz realizacji innych przedsięwzięć komplementarnych z rządowym programem „Czyste powietrze”.

W III kwartale 2019 roku w ramach współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska bank finansował przedsięwzięcia proekologiczne, głównie z zakresu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, tj. odnawialne źródła energii, termomodernizację budynków i wymianę źródeł ciepła na ekologiczne.

Grupa Kapitałowa BOŚ jest naturalnym partnerem przedsiębiorców rozwijających działalność w obszarze ochrony środowiska. W celu wypracowania produktowych ofert partnerskich, w których bank dostarcza finansowania przedsięwzięć proekologicznych, BOŚ prowadził negocjacje z wieloma dużymi podmiotami. Główne kierunki zainteresowania banku dotyczyły wymiany źródeł ogrzewania, instalacji OZE (w szczególności PV) oraz wymiany oświetlenia.

Nowe karty i bankowość elektroniczna dla klientów

BOŚ W III kwartale 2019 roku bank wdrożył dla swoich klientów nową bankowość elektroniczną BośBank24. System bankowości internetowej umożliwia korzystanie z nowych narzędzi autoryzacji, zgodnie z wymogami dyrektywy PSD2 dotyczącymi silnego uwierzytelniania. Uruchomienie funkcjonalnej platformy ułatwia klientom współpracę z bankiem oraz podnosi bezpieczeństwo wykonywanych przez nich operacji finansowych.

W III kwartale 2019 roku została także przeprowadzona migracja wszystkich kart debetowych BOŚ do nowego Centrum Rozliczeniowego oraz do nowego dostawcy kart plastikowych. Cały proces miał na celu zwiększenie możliwości wprowadzenia nowych usług dla klientów wszystkich segmentów. Wdrożenie usługi dodatkowego uwierzytelniania transakcji (3DS) na kartach zwiększyło bezpieczeństwo klientów korzystających z transakcji internetowych.

Agencja Fitch potwierdziła rating banku

W październiku agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd potwierdziła dobrą kondycję banku podtrzymując podwyższone w I kwartale 2019 roku oceny ratingowe. Jednocześnie agencja dokonała przeglądu ratingów BOŚ w ramach szerszej oceny ryzyka, na jakie narażone są polskie banki posiadające zaangażowanie w kredyty hipoteczne walutach obcych oraz w następstwie orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w październiku 2019 roku.

Grupę Kapitałową Banku Ochrony Środowiska S.A. na dzień 30 września 2019 roku tworzyły: Bank Ochrony Środowiska S.A., pełniący rolę jednostki dominującej nad jednostkami bezpośrednio zależnymi Domem Maklerskim BOŚ S.A. oraz BOŚ Leasing - Eko Profit S.A. i jednostką zależną w sposób pośredni MS Wind Sp. z o.o. (podmiot zależny od BOŚ Leasing - Eko Profit S.A.).

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 21,1 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing _ Eko Profit S.A.
Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontakt dla mediów.

Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich
biuroprasowe@bosbank.pl