BOŚ Bank z najlepszym wynikiem w historii

Informacja prasowa, 14 marca 2019 r.

Rok 2018 był dla Banku Ochrony Środowiska przełomowy. Grupa kapitałowa BOŚ S.A., dzięki wdrożeniu nowego modelu biznesowego, zwiększyła zysk netto o 38 proc., a w ostatnim kwartale ubiegłego roku, wypracowała najwyższy w historii wynik odsetkowy.

W 2018 r. Grupa BOŚ S.A. :

  • osiągnęła 63,7 mln zł zysku netto, czyli o ponad 38 proc. więcej niż rok wcześniej
  • wypracowała 57 proc. wzrostu marży odsetkowej w stosunku do stanu przed uruchomieniem Programu Postępowania Naprawczego, tj. do końca 2015 r.
  • odnotowała 26 proc. wzrost sprzedaży kredytów i pożyczek w kluczowym dla Banku segmencie klientów instytucjonalnych -
  • znacząco poprawiła wskaźniki efektywności oraz wzmocniła bazę kapitałową

- W ubiegłym roku BOŚ zrealizował pierwszy etap restrukturyzacji i wkroczył w fazę rozwoju biznesu jako Bank wysoko  specjalistyczny.  Zbudowaliśmy  solidne  fundamenty,  na  bazie  których  realizujemy  wzrost skali działalności  w  obszarze  finansowania  inwestycji  proekologicznych.  Jesteśmy  gotowi  na  współpracę  z  wymagającymi  Klientami,  którzy  poszukują  partnera  finansowego  przy  realizacji  skomplikowanych projektów. Cały czas rozszerzamy naszą ofertę produktową oraz wdrażamy nowe rozwiązania dla naszych Klientów. Skuteczność naszych działań  i adekwatny model biznesowy potwierdziła agencja ratingowa, która na początku roku podwyższyła ocenę Banku – mówi Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Grupa BOŚ S.A. w 2018 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 63,7 mln zł czyli przeszło 1/3 powyżej roku poprzedniego i ponad 120 mln zł powyżej straty z roku 2016. Znaczącym sukcesem jest wypracowany wynik z tytułu odsetek, który w ostatnim kwartale 2018 roku był najwyższy w historii i przekroczył 102 mln zł.

Ubiegły rok był również przełomowym okresem w procesie restrukturyzacji Banku. Od początku drugiego kwartału, działający w nowym składzie Zarząd, skutecznie zoptymalizował model biznesowy, co umożliwiło Grupie BOŚ S.A. znacząco poprawić wskaźniki efektywności. W szczególności: stopa zwrotu z kapitału (ROE) zwiększyła się do poziomu 3,2% z poziomu 2,5% w 2017 roku, pomimo wzrostu kapitałów własnych poprzez emisję akcji, która miała miejsce w 2018 roku. Poprawie uległ też wskaźnik koszty/dochody, który na koniec 2018 roku wyniósł 63,5% i zmniejszył się w stosunku do lat ubiegłych wskutek redukcji ogólnych kosztów administracyjnych.

Dzięki  poprawie  jakości  i  rentowności  portfela  kredytowego  Grupa  BOŚ  S.A.  uzyskała  wzrost  marży odsetkowej do poziomu 2,0% w 2018 roku.

W całym 2018 r. Bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę ponad 2,5 mld zł. tj. o 13,5 proc. więcej niż w roku 2017. W związku z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, sprzedaż klientom instytucjonalnym zwiększyła się o 26 proc. Kwota nowych umów na finansowanie działań proekologicznych wyniosła 864,7 mln zł i była o 17,3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do Klientów instytucjonalnych.

Ochrona środowiska jest nierozłącznym elementem strategii całej Grupy BOŚ. W całym 2018 r. spośród inwestycji służących środowisku, współfinansowanych przez Bank, zakończono i przekazano do użytkowania 2 052 przedsięwzięć o wymiernym efekcie ekologicznym, o łącznej wartości 835,2 mln zł. Wśród nich, największą  grupę  stanowiły  zadania  z  dziedziny  ochrony  atmosfery,  w tym  głównie  budownictwo zrównoważone.

Ogólne koszty administracyjne Grupy były niższe o 23,5 mln zł wobec 2017 roku. Wpływ na obniżenie kosztów miały głównie niższe o 9,3 mln zł koszty świadczeń pracowniczych oraz niższa o 7,7 mln zł składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Koszty rzeczowe obniżone zostały o 5,4 mln zł.

Po zakończeniu etapu restrukturyzacji kosztowej, optymalizacji bilansu oraz poprawy pozycji kapitałowej  i płynnościowej, Bank wszedł w etap zrównoważonego rozwoju biznesu. W ostatnim roku, w każdym kolejnym kwartale, narastający wynik ulegał poprawie, a w kolejnych okresach tego roku utrzymany zostanie trend wzrostowy. Zgodnie z przyjętą w listopadzie 2018 roku aktualizacją Ramowej Strategii Rozwoju, w 2021 roku Bank planuje zrealizować zysk netto powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,7% oraz C/I poniżej 47%.

Grupę Kapitałową Banku Ochrony Środowiska S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku tworzył Bank Ochrony Środowiska S.A., pełniący rolę jednostki dominującej nad jednostkami bezpośrednio zależnymi: Domem Maklerskim BOŚ S.A., BOŚ Eko Profit S.A. oraz jednostką zależną w sposób pośredni (podmiot zależny od BOŚ Eko Profit S.A.) MS Wind sp. z o.o.