BOŚ kolejnym uczestnikiem tegorocznej edycji programu Climate Leadership

Warszawa, 8 kwietnia 2021 r.

Bank Ochrony Środowiska dołączył do 2. edycji ​​programu „Climate Leadership powered by UN Environment”. Założeniem programu Climate Leadership jest przygotowanie przez każdego uczestnika programu konkretnego zobowiązania, które w mierzalny sposób będzie wdrażać zmiany przeciwdziałające kryzysowi klimatycznemu.

Climate Leadership buduje społeczność liderów biznesu, którzy rozumiejąc konieczność zmiany dla klimatu dostrzegają w niej szansę na rozwój. Współpracując z zewnętrznymi ekspertami Programu, firmy opracowują, a następnie wdrażają rozwiązania w wymierny sposób zmniejszające ich wpływ na globalny klimat.

W 2019 roku do Programu przystąpiło łącznie dziesięć firm, które wypracowały wdrażane obecnie pro-klimatyczne rozwiązania. Jako jeden z uczestników 1. edycji BOŚ Bank zobowiązał się wypracować narzędzia do finansowania przedsięwzięć, które oszczędzają zasoby naturalne i zapobiegają ich marnotrawstwu. W efekcie powstała EKOpożyczka "Nasza woda", która ma zapewnić środki na budowę instalacji do odzyskiwania wody deszczowej, budowę studni chłonnej i innych rozwiązań służących retencji wód.

„Ze swojej strony deklarujemy aktywne zaangażowanie w zieloną transformację polskiej gospodarki. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju opierają się na trzech filarach: biznesowym, społecznym oraz wynikającym z działań i aktywności podejmowanych przez pracowników banku. Wartość inwestycji proekologicznych finansowych z kredytów BOŚ przekroczyła 52 mld zł. Nasi Klienci mogą przeznaczać otrzymane od Banku środki m.in. na finansowanie zakupu lub montażu urządzeń służących ochronie środowiska czy budowę lub modernizację przedsięwzięć przynoszących efekt ekologiczny. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem, ekspercką wiedzą oraz angażujemy w działania z zakresu szerokorozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu. „Postaw na słońce” (promocja OZE), „Zielona Ławeczka” (przemiana zaniedbanych terenów na osiedlach), „Tradycyjny Sad” (restytucja i promocja rodzimych odmian roślin sadowniczych) czy „Zdrowo jem, więcej wiem” (kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych) – to tylko niektóre z realizowanych przez nas projektów CSR. Każdego roku rozwijamy kompetencje i codzienne nawyki ekologiczne naszych pracowników. Zbieramy fundusze na cele dobroczynne oraz pomagamy sobie wzajemnie (m.in. w ramach projektu „Pomagam cały rok”). Przystępujemy do programu Climate Leadership z nadzieją wypracowania kolejnych pomysłów i rozwiązań zbliżających nas do neutralności klimatycznej” – mówi Marzena Koczut, wiceprezes zarządu BOŚ S.A.

W podsumowującej pierwszą edycję publikacji “Biznes na rzecz zmiany” dr Marta Karwacka pisze: „W ciągu ostatnich dwóch lat dokonała się swego rodzaju rewolucja. Rewolucja świadomości, która dała początek wielu zmianom. Tematy związane ze środowiskiem, zmianami klimatycznymi, zrównoważonym rozwojem, gospodarką o obiegu zamkniętym pojawiają się na ustach publicystów, polityków, naukowców, aktywistów środowiskowych, liderów biznesu, obywateli, konsumentów oraz dzieci i nastolatków”.

Pomysłodawcami programu Climate Leadership są Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska i Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, od blisko 30 lat realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest także inicjatorem Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”. Firmy i organizacje w nim zrzeszone pracują na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ze szczególną troskę traktujące ich środowiskowy wymiar.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa  

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

https://gridw.pl/

Więcej informacji na temat Programu: https://climateleadership.pl/