BOŚ podsumował ekologiczne efekty finansowanych zadań

Warszawa, 2 listopada 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska opublikował najnowszy Raport ekologiczny. Opisano w nim bieżące wyzwania związane z ochroną środowiska w skali globalnej i krajowej, a także podsumowano konkretne działania BOŚ w tym zakresie. Zadania finansowane przez Bank w ramach kredytów proekologicznych przyczyniają się do osiągania pozytywnych efektów ekologicznych.

Zespół ekologów Banku przygotował coroczną publikację, która podsumowuje kluczowe zagadnienia związane z unijnymi i krajowymi regulacjami, dokumentami strategicznymi wpływającymi na rozwój rynku przedsięwzięć proekologicznych oraz informacje o dostępnych instrumentach wsparcia inwestycji.

Jednym z kluczowych elementów Raportu jest prezentacja specjalistycznej oferty finansowej BOŚ oraz podsumowanie efektów ekologicznych wynikających z finansowanych przez niego projektów. W Raporcie znalazły się również studia przypadków inwestycji realizowanych przez Klientów Banku.

Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych w Banku obejmuje wszystkie dziedziny ochrony środowiska i wspiera realizację celów krajowych w zakresie m.in. rozwoju odnawialnych źródeł energii, podnoszenia efektywności energetycznej w przemyśle, gospodarki obiegu zamkniętego, termomodernizacji i poprawy jakości powietrza.

W najbliższych latach czeka nas szereg istotnych wyzwań. Z jednej strony, powrót na ścieżkę wzrostu społeczno-ekonomicznego w Polsce i na świecie w związku z pandemią COVID-19, a z drugiej realizacja ambitnego planu Komisji Europejskiej uczynienia Europy pierwszym kontynentem zeroemisyjnym. Tym samym, Bank Ochrony Środowiska jako specjalistyczny „zielony bank”, który działa na zasadach komercyjnych, staje przed dużą szansą aktywnego finansowania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji o charakterze prorozwojowym, jak i ekologicznych – powiedział Emil Ślązak, p.o. Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Potencjał rozwoju inwestycji proekologicznych zaprezentowano m.in. przez pryzmat wyników finansowania ekologii. W 2019 r. Bank udzielił niemal 3,5 tys. kredytów proekologicznych w łącznej kwocie 1,91 mld zł, co stanowiło wzrost o 121,3% w stosunku do 2018 r. Saldo tych kredytów na koniec roku wynosiło 4,45 mld zł, a jego wzrost został uzyskany m.in. dzięki dużemu zaangażowaniu Banku w finansowanie projektów w obszarze budownictwa zrównoważonego, tj. spełniającego podwyższone standardy efektywności energetycznej. Jednak to inwestycje z zakresu OZE wciąż mają największy udział w portfelu proekologicznym Banku.

Poza bogatą ofertą produktową, Bank Ochrony Środowiska wyróżnia unikalne podejście CSR-owe. Bank wraz z Fundacją BOŚ angażuje się w działania z zakresu szerokorozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu. W najnowszym Raporcie opisano zrealizowane w ostatnich miesiącach ważne projekty proekologiczne, których celem jest edukacja w zakresie ochrony środowiska i zachowań prośrodowiskowych partnerów biznesowych, klientów i pracowników.


Zapraszamy do  zapoznania się z Raportem ekologicznym Banku Ochrony Środowiska