BOŚ zwiększa udział kredytów proekologicznych w portfelu

Warszawa, 18 listopada 2020 r.

W okresie styczeń – wrzesień 2020 roku, pomimo negatywnych skutków pandemii COVID-19 Bank Ochrony Środowiska osiągnął zysk netto w wysokości 50,5 mln zł. W związku z negatywnymi zmianami sytuacji makroekonomicznej w Polsce, BOŚ wprowadził szereg ułatwień i produktów dla firm, które zostały nimi dotknięte.

Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. po 3 kwartałach 2020 roku osiągnęła:

 • zysk netto w wysokości 50,5 mln zł, co stanowi blisko 75% zysku zrealizowanego w analogicznym okresie 2019 roku;
 • wzrost wyniku z tytułu prowizji o 28,2% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku;
 • poprawę wskaźnika C/I – do poziomu 60,5%, tj. o 2,4 p.p. w relacji do 2019 roku;
 • wzrost salda kredytów proekologicznych o 4,6%, a kredytów ogółem o 0,2% wobec stanu na koniec 2019 roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, Grupa BOŚ zmierzyła się z szeregiem negatywnych zdarzeń o bezprecedensowym charakterze. Wśród nich znalazły się w szczególności decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych, czy utworzenie dodatkowych odpisów na oczekiwane straty kredytowe związane z pogorszeniem jakości portfela kredytowego w rezultacie skutków pandemii COVID-19.

Bez uwzględnienia powyższych zdarzeń wynik netto Grupy BOŚ S.A. na koniec września 2020 roku byłby wyższy o 58% od wyniku analogicznego okresu 2019 roku. Stabilność wyników Banku, będącego jednostką dominującą w Grupie BOŚ została odzwierciedlona w podtrzymaniu ostatnio przez agencję ratingową Fitch Ratings Ltd. oceny ratingowej.powiedział Wojciech Hann, wiceprezes, kierujący pracami Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Bank zachowuje wskaźniki bezpieczeństwa na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne i obecnie nie odnotowuje znaczącego wpływu pandemii COVID-19 na płynność i adekwatność kapitałową.

W okresie pandemii BOŚ przyspieszył proces transformacji cyfrowej. Zwiększono rolę elektronicznych kanałów dystrybucji, udostępniono nową stronę www Banku, wdrożono nową aplikację mobilną, a także automatyzację powtarzalnych procesów biznesowych w Banku (Robotic Process Automation). We wrześniu uruchomiono autorski kalkulator instalacji fotowoltaicznych - narzędzie, które w kilka minut umożliwia ocenę parametrów i dopasowanie typu instalacji oraz jej wielkości do potrzeb Klienta.

BOŚ, podobnie jak cały sektor bankowy, w okresie pandemii odnotował spadek sprzedaży kredytów. Bank udzielił o 31,5%, pod względem wartości, mniej kredytów i pożyczek niż w analogicznym okresie 2019 roku. Nowa sprzedaż kredytów wyniosła 2,3 mld zł. Spadek w mniejszym stopniu dotyczył kredytów proekologicznych. Sprzedaż tych kredytów w trzech kwartałach 2020 roku wyniosła
1 mld zł i była o 17% niższa niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Udział kredytów udzielonych na finansowanie inwestycji w obszarze ochrony środowiska oraz wspierających zrównoważony rozwój w portfelu aktywów kredytowych Banku zwiększył się i stanowi już blisko 36% salda kredytów ogółem (na koniec 30 września 2019 roku wynosił 34,8%). Kwota kredytów proekologicznych na dzień 30 września 2020 r. wynosiła łącznie 4,7 mld zł i była wyższa o 4,6% niż na koniec 2019 roku. Świadczy to o tym, że Bank konsekwentnie wspiera polską zieloną transformację przy pomocy instrumentów finansowych, a kolejne związane z tym działania znajdą swoje odzwierciedlenie w zaktualizowanej strategii Banku – wskazuje Wojciech Hann.

W ostatnich miesiącach Bank wprowadził szereg rozwiązań i produktów dla firm dotkniętych trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19. Uczestniczy w działaniach mających na celu wsparcie i pomoc skierowaną zarówno do przedsiębiorców jak i osób fizycznych.

Klienci Banku korzystali z oferowanych przez Bank możliwości:

 • zawieszenia spłat rat kapitałowych kredytów (z wyłączeniem kredytów giełdowych). Do 30 września 2020 roku Bank podpisał 3 801 aneksów do umów kredytowych dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowych. Łączna kwota kredytów objętych wakacjami wynosi 3,2 mld zł. Z wakacji kredytowych skorzystało 3 447 klientów indywidualnych i 354 klientów instytucjonalnych. Kwoty kredytów klientów indywidualnych
  i klientów instytucjonalnych objętych wakacjami wyniosły odpowiednio 0,5 mld i 2,7 mld zł;
 • składania za pośrednictwem BOŚ S.A. wniosków o wsparcie w formie subwencji finansowych oferowanych w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Do końca III kwartału 2020 roku 1 004 podmioty gospodarcze skorzystały z tych środków. Łączna kwota subwencji wypłaconych za pośrednictwem Banku wyniosła 285,3 mln zł;
 • Programu Gwarancji de minimis realizowanego w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego", wdrożonego w celu poprawy dostępu do finansowania. Łączna kwota kredytów objętych Gwarancjami de minimis PLD-KFG wyniosła 133,0 mln zł;
 • Gwarancji Biznesmax udzielanych ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przeznaczonych na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze MŚP. Łączna kwota kredytów objętych Gwarancjami Biznesmax wyniosła 54,2 mln zł;
 • Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP). Oferta jest skierowana do sektora średnich i dużych przedsiębiorstw. Gwarancja jest udzielana na zabezpieczenie kredytu
  z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej i może odnosić się zarówno do kredytów nowoudzielonych jak i odnawianych kredytów w rachunku bieżącym i linii kredytowych. Łączna kwota kredytów objętych Gwarancjami PLG FGP wyniosła 493,6 mln zł;
 • szczególnych rozwiązań dla Pożyczkobiorców Jessica i Jeremie ograniczających negatywne skutki pandemii COVID-19.

Utrzymująca się wysoka zmienność rynkowa wpływa na zwiększenie zainteresowania rynkiem kapitałowym ze strony inwestorów indywidualnych, szukających możliwości osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu przy utrzymujących się niemal zerowych stopach procentowych. W trzech pierwszych kwartałach roku klienci otworzyli 9.755 rachunki inwestycyjne w Domu Maklerskim BOŚ S.A., co było najlepszym wynikiem od wielu lat (w tym samym okresie 2019 roku liczba prowadzonych rachunków wzrosła o 1.934 sztuki). Obroty Domu maklerskiego na rynku akcji GPW wzrosły do poziomu 16,4 mld zł tj. o 75% w stosunku do ubiegłego roku, natomiast przychody z tytułu opłat maklerskich wzrosły o 24,4 mln zł tj. o 53,5%.