Grupa BOŚ podsumowuje pierwsze półrocze 2021 roku: dalszy wzrost wyniku prowizyjnego i solidne fundamenty pod nową strategię rozwoju

Warszawa, 11 sierpnia 2021 r.

  • W I półroczu 2021 r. Grupa BOŚ wypracowała 177,5 mln zł wyniku odsetkowego. Wynik ten był o 11,8% niższy niż w analogicznym okresie 2020 r. z uwagi na obniżenie w 2020 roku stóp procentowych.
  • Wynik z tytułu opłat i prowizji w omawianym okresie wyniósł 69,8 mln zł, co oznacza wzrost o 13,5% w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku, głównie dzięki wyższym dochodom z działalności maklerskiej.
  • Sprzedaż nowych kredytów w pierwszych sześciu miesiącach br. przekroczyła 1,85 mld zł i była o 17% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział kredytów proekologicznych w sprzedaży wyniósł 33,7%.
  • W czerwcu br. Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska zatwierdziła nową strategię rozwoju na lata 2021-2023. Zakłada ona koncentrację na aktywnym i kompleksowym wsparciu klientów w zielonej transformacji, a jej realizacja ma przełożyć się na poprawę efektywności operacyjnej, co powinno zaowocować trwałą rentownością oraz poprawą wszystkich kluczowych wskaźników.

Grupa Banku Ochrony Środowiska wykazała w pierwszym półroczu 2021 r. zysk netto w wysokości 6,9 mln zł wobec 39,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miały historycznie niskie stopy procentowe, obniżone decyzjami Rady Polityki Pieniężnej łącznie o 140 punktów bazowych w okresie od marca do maja 2020 r. W efekcie tych obniżek, w pierwszej połowie br. Grupa BOŚ odnotowała spadek wyniku odsetkowego o 11,8% r/r, do poziomu 177,5 mln zł.

Niższy wynik odsetkowy został częściowo skompensowany rosnącym wynikiem z opłat i prowizji, który w pierwszym półroczu br. sięgnął 69,8 mln zł i był o 13,5% wyższy r/r, głównie dzięki większym dochodom z działalności maklerskiej. Dom Maklerski BOŚ w pierwszym półroczu 2021 r. zwiększył swój udział w transakcjach sesyjnych na rynku akcji GPW, utrzymał pozycję lidera na rynku kontraktów terminowych oraz zajął trzecią pozycję na rynku NewConnect. Był także aktywnym uczestnikiem rynku pierwotnego. Pierwsze półrocze br. było ponadto udanym okresem dla DM BOŚ pod względem liczby otwieranych rachunków inwestycyjnych. W omawianym okresie liczba rachunków prowadzonych przez DM BOŚ zwiększyła się o ponad 7 tys. i na koniec czerwca br. wynosiła już ponad 127 tys. dzięki czemu DM BOŚ stał się szóstym biurem w Polsce.

Pierwsze półrocze 2021 r. traktujemy w BOŚ jako okres przejściowy. W wielu aspektach, jak choćby z powodu rekordowo niskich stóp procentowych, mierzyliśmy się z problemami dotykającymi cały sektor bankowy. W wielu jednak obszarach BOŚ udało się wyraźnie przyspieszyć procesy restrukturyzacji. Niezwykle cieszy, że Dom Maklerski BOŚ stale umacnia swoją pozycję rynkową, natomiast w Banku wzrasta dynamika sprzedaży udzielanych kredytów, szczególnie tych przyjaznych środowisku. BOŚ jest jednym z dwóch banków, który jako pierwszy uruchomił linię bankową w ramach programu „Czyste Powietrze”, co dodatkowo podkreśla obrany przez bank kierunek, nasze zaangażowanie i koncentrację na rozwijaniu zielonych produktów finansowych – wskazał Wojciech Hann, prezes BOŚ.

Ostatnie półrocze było także czasem finalizacji prac nad strategią rozwoju Banku Ochrony Środowiska na lata 2021-2023, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą i opublikowana w czerwcu. Nowy plan rozwoju banku uwzględnia gospodarcze następstwa pandemii COVID-19 oraz unijne i krajowe projekty dążące do osiągnięcia neutralności klimatycznej. BOŚ zamierza położyć jeszcze większy nacisk na kompetencje doradcze i specjalizację w proekologicznych produktach finansowych, a także kompleksowe wspieranie zielonej transformacji polskich firm i samorządów. Oferta dla klientów detalicznych również zostanie skoncentrowana wokół finansowania inwestycji sprzyjających ochronie środowiska. W ten sposób bank zamierza wyróżnić się na rynku, odpowiadając na rosnący popyt na zielone produkty finansowe wynikający z nowych trendów i wyzwań cywilizacyjnych. Obranie tego kierunku przełoży się na poprawę efektywności operacyjnej, co zaowocuje trwałą poprawą rentowności oraz wszystkich kluczowych wskaźników efektywności.

Strategia BOŚ na lata 2021-2023 zakłada, między innymi, osiągnięcie pozytywnego wskaźnika ROE w każdym z trzech lat jej obowiązywania i wzrost tego wskaźnika do poziomu przekraczającego 3,5% w 2023 r. W rezultacie wdrożenia Strategii wynik na działalności bankowej przekroczy 600 mln zł, co oznacza wzrost o 26% w porównaniu z 2020 r. Wdrożenie trwale rentownego modelu biznesowego i operacyjnego umożliwi wejście w kolejny etap rozwoju.

W pierwszym półroczu 2021 r. sprzedaż nowych kredytów przekroczyła 1,85 mld zł i była o 17,0% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kredyty proekologiczne stanowiły ponad 1/3 (33,7%) łącznej wartości kredytów udzielonych przez BOŚ.

Na początku lipca br. BOŚ umożliwił swoim klientom składanie wniosków o rządową dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” i powiązany z nią Kredyt „Czyste Powietrze”. Preferencyjna oferta BOŚ skierowana jest do właścicieli domów zainteresowanych m.in. wymianą pieca, zakupem pompy ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji paneli fotowoltaicznych czy ociepleniem ścian budynku. BOŚ jest jednym z dwóch banków, które jako pierwsze udostępniły tę ofertę swoim klientom.

Zgodnie z przyjętą strategią, BOŚ rozpoczął również starania o uzyskanie ratingu ESG, który będzie stanowić potwierdzenie prowadzonego przez bank modelu biznesowego w zakresie wpływu na środowisko, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. Pierwszym krokiem na ścieżce aplikowania o rating będzie opracowanie raportu ESG, który ma odpowiadać na potrzeby inwestorów, a jednocześnie stanowić istotne źródło wiedzy dla agencji ratingowej.

W pierwszym półroczu br. BOŚ kontynuował ponadto prace związane z transformacją cyfrową, uruchamiając nowe usługi i funkcjonalności w bankowości elektronicznej i mobilnej (m.in. usługę mojeID oraz płatności BLIK) oraz automatyzację kolejnych procesów biznesowych.