Bank Ochrony Środowiska zachowuje stabilną pozycję kapitałową i płynnościową

Informacja prasowa, 13 maja 2020 r.

Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. kontynuuje poprawę wyników w kluczowych obszarach działalności. W I kwartale 2020 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 23,6 mln zł, wobec 17,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W I kwartale 2020 r. Grupa BOŚ S.A:

  • osiągnęła 38% wzrost wyniku netto oraz 10,1% wzrost wyniku prowizyjnego wobec analogicznego okresu ubiegłego roku
  • poprawiła wskaźnik C/I do poziomu 56 %, tj. o 6,9 p.p. w relacji do 2019 roku;
  • odnotowała wzrost sumy bilansowej, która wyniosła 19 529,1 mln zł i była wyższa o 5,6% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 roku.

- „Bank zachowuje stabilną pozycję kapitałową i płynnościową, na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne. W I kwartale br. nie odnotował bezpośredniego, negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na wyniki finansowe. Podjęte działania w zakresie ochrony przed skutkami pandemii, zarówno w obszarze organizacyjnym jak i w zakresie współpracy z klientami wykazały dużą sprawność operacyjną i wysoki poziom kompetencji pracowników”– powiedział Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Wyniki Grupy Banku Ochrony Środowiska w kluczowych obszarach działalności utrzymują się na stabilnych poziomach. Wzrost sumy bilansowej oraz portfela należności kredytowych przekładają się na poprawę wskaźników efektywności oraz wzrost dochodowości. Zmiana modelu biznesowego oraz szereg działań związanych z wdrożeniem strategii rozwoju umożliwiły wypracowanie odpowiednich buforów absorbujących efekty negatywnych zdarzeń jednorazowych o charakterze zewnętrznym.

Wzrost kosztów wynikający z utworzenia rezerw z tytułu wyroków TSUE w zakresie portfela kredytów walutowych oraz w sprawie uprawnienia konsumenta do obniżki kosztu kredytu w przypadku przedterminowej spłaty kwoty należnej na podstawie umowy o kredyt w łącznej kwocie 4,5 mln zł, został zbilansowany poprawą wyników w obszarze biznesowym. Jednocześnie bank odnotował spadek w obszarze ogólnych kosztów administracyjnych z uwagi na niższe niż w ubiegłym roku obciążenie składką na BFG.

W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz zmniejszeniem aktywności podmiotów gospodarczych, bank w szerokim zakresie uczestniczy w inicjatywach rządowych mających na celu wspieranie osób fizycznych i przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii. Dotyczy to przede wszystkim uczestnictwa we wszystkich możliwych działaniach związanych z realizacją pakietów pomocowych realizowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej. BOŚ jest między innymi pośrednikiem Polskiego Funduszu Rozwoju
w zawieraniu na jego rzecz umów subwencji finansowych z firmami, a także jako jeden z pierwszych banków w pełni wdrożył do swojej oferty nowe warunki gwarancji BGK.

Bank podejmuje szereg działań w zakresie bieżącego monitorowania rozwoju sytuacji związanej z epidemią oraz mitygacji jej negatywnego wpływu na swoje wyniki. Działania te obejmują zarówno aktywność w obszarze ochrony marży odsetkowej, jak i ścisły reżim w odniesieniu do budżetów kosztów rzeczowych. Ponadto, w związku z istotnym ryzykiem pogorszenia się sytuacji kredytowej klientów banku, aktywność służb sprzedażowych została skoncentrowana na działaniach związanych z ochroną jakości portfela kredytowego przede wszystkim przez identyfikowanie i wsparcie kredytobiorców w zakresie ułatwień umożliwiających zachowanie płynności i realizację płatności z tytułu spłat należności kredytowych wobec banku. W tym zakresie BOŚ elastycznie dostosowuje swoją ofertę do obecnych warunków rynkowych i oczekiwań klientów m.in. poprzez umożliwienie zawieszenia spłaty rat kapitałowych kredytu na 3 miesiące. Ponadto bank dostosowuje politykę ryzyka do zmian w otoczeniu gospodarczym w odniesieniu do nowych kredytobiorców, a także podejmuje szereg działań we współpracy z obecnymi klientami w zakresie ułatwień mających na celu zapewnienie stabilnego poziomu i jakości portfela należności kredytowych.

Pomimo niestandardowej sytuacji bank skutecznie realizuje swoją działalność ekologiczną, w tym inicjatywy wspierające realizację rządowego Programu „Czyste Powietrze”. W I kwartale zawarto kolejne porozumienia z samorządami gminnymi dotyczące współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza, dzięki którym mieszkańcy gmin uzyskali preferencje w dostępie do pożyczek na realizację proekologicznych zadań inwestycyjnych, w szczególności wymianę pieców. W marcu Bank Ochrony Środowiska oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii rozpoczęły współpracę, której celem jest wspieranie inwestycji umożliwiających instalowanie odnawialnych źródeł energii na terenie szkół administrowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST).

Bieżącej działalności banku przez cały czas towarzyszyła konsekwentna realizacja projektów strategicznych dotyczących zwiększenia roli elektronicznych kanałów dystrybucji i dostosowania ich do obecnych oczekiwań docelowych segmentów klientów, w tym m.in. realizowano działania w zakresie rozwoju aplikacji mobilnej. Wkrótce, po zakończeniu testowania przez wewnętrznych użytkowników, aplikacja mobilna będzie oddana do użytkowania. W styczniu 2020 roku udostępniona została funkcjonalna i technologicznie zaawansowana nowa strona www banku, na której m.in. udostępniono licznik efektów ekologicznych pokazujący skalę wpływu realizowanych przez klientów banku projektów ekologicznych na środowisko naturalne.

W pierwszych trzech miesiącach trwały również prace nad usprawnieniem procesów z zakresu zarządzania gotówką w banku i procesu wspierającego interakcje z klientami (CRM). Rozpoczęto także pilotażowe wdrożenie automatyzacji wybranych procesów biznesowych (RPA – Robotic Process Automation), która ma na celu usprawnienie obsługi klientów BOŚ.

» Wyniki finansowe i działalność Grupy Kapitałowej BOŚ. S.A.  1 Q 2020 r.