Pierwszy kwartał 2021 roku w Grupie BOŚ pod znakiem rozwoju działalności maklerskiej i ożywienia akcji kredytowej

  • W I kwartale 2021 r. Grupa BOŚ wypracowała 87,5 mln zł wyniku odsetkowego. Spadek o 15% r/r to przede wszystkim efekt obniżek przez RPP stóp procentowych w 2020 r. łącznie o 140 punktów bazowych.
  • Wynik z tytułu opłat i prowizji w omawianym okresie przekroczył 36,0 mln zł, co oznacza wzrost o 21% r/r, głównie dzięki wyższym dochodom z działalności maklerskiej.
  • Zysk netto Grupy BOŚ w I kwartale 2021 r. wyniósł 2,1 mln zł wobec 23,6 mln zł
    w analogicznym okresie 2020 r.
  • Sprzedaż nowych kredytów w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. osiągnęła poziom 929,3 mln zł i była o 63% wyższa niż przed rokiem.

Grupa Banku Ochrony Środowiska wykazała w I kwartale 2021 r. zysk netto w wysokości  2,1 mln zł wobec 23,6 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. Negatywny wpływ na wynik banku miały decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych w okresie od marca do maja 2020 r., łącznie o 140 punktów bazowych. Obniżki stóp procentowych miały na celu złagodzenie gospodarczych skutków pandemii COVID-19. W efekcie działań RPP wynik odsetkowy Grupy BOŚ był o 15,6 mln zł (tj. o 15%) niższy r/r i wyniósł 87,5 mln zł. Wynik Grupy został ponadto obciążony większymi odpisami z tytułu utraty wartości należności kredytowych, na co również miała wpływ pandemia COVID-19. Łącznie odpisy w I kwartale br. wyniosły 38,9 mln zł wobec 22,7 mln zł w analogicznym okresie 2020 r.

Istotna część spadku wyniku odsetkowego została skompensowana rosnącym wynikiem  z tytułu opłat i prowizji, który w I kwartale br. przekroczył 36,0 mln zł i był o 6,3 mln zł  (tj. o 21%) wyższy r/r, głównie dzięki znacząco większym dochodom z działalności maklerskiej. Dom Maklerski BOŚ pozytywnie wyróżniał się na tle rynku pod względem aktywności inwestorów, realizując w I kwartale 2021 r. niemal 2-krotnie wyższe obroty na rynku akcji GPW i na rynku NewConnect niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Ponadto, w I kwartale br. DM BOŚ ponownie został liderem rynku kontraktów terminowych. Był to również bardzo udany okres dla DM BOŚ pod względem liczby nowo otwieranych rachunków inwestycyjnych, która przekroczyła 4,3 tys. (o 28% więcej niż w I kwartale 2020 r.). Tym samym DM BOŚ był wiceliderem rynku pod względem liczby otwieranych rachunków papierów wartościowych zarejestrowanych w KDPW.

– Działalność Domu Maklerskiego BOŚ znajduje uznanie w oczach rosnącej liczby inwestorów korzystających z jego usług, czego wyrazem jest około dwukrotny wzrost obrotów oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Rosnące dochody Grupy z tytułu opłat i prowizji częściowo skompensowały spadek wyniku odsetkowego spowodowanego obniżką stóp procentowych – skomentował Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Sprzedaż kredytów proekologicznych w I kwartale 2021 r. wyniosła 324 mln zł i stanowiła ponad 1/3 łącznej wartości kredytów udzielonych przez BOŚ w tym okresie. Saldo kredytów proekologicznych na koniec marca br. wynosiło 4,67 mld zł, a ich udział w portfelu kredytowym ogółem wzrósł do 36,56% (z 36,34% na koniec 2020 r.). – W pierwszym kwartale tego roku zauważyliśmy ożywienie akcji kredytowej - BOŚ udzielił kredytów i pożyczek w kwocie 929 mln zł, tj. o 63% więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku – dodał Wojciech Hann.

Zarząd banku finalizuje prace nad nową strategią, która wzmocni model biznesowy związany ze specjalizacją w ekologii i będzie podkreślać rolę BOŚ w finansowaniu zielonej transformacji i projektów służących ochronie środowiska naturalnego.

W I kwartale br. BOŚ kontynuował ponadto prace związane z transformację cyfrową, uruchamiając nowe usługi i funkcjonalności w bankowości elektronicznej i mobilnej oraz automatyzację kolejnych procesów biznesowych.

Bank aktywnie angażuje się też w działania, które wspierają przedsiębiorców oraz osoby fizyczne dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią. W I kwartale 2021 r. klienci BOŚ otrzymali za jego pośrednictwem wsparcie w formie subwencji z Tarczy Finansowej 2.0 PFR w kwocie 43,9 mln zł, a łączna wartość kredytów objętych gwarancjami z Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP), gwarancjami de minimis, gwarancjami Biznesmax lub gwarancjami z Portfelowej Linii Gwarancyjnej Faktoringu  z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK (LGF FGP) wyniosła 321,6 mln zł. Bank aktywnie uczestniczy również w programie Czyste Powietrze.

Wyniki finansowe i działalność Grupy Kapitałowej BOŚ SA w 1Q 2021