Prawie 116 mln zł zysku netto Grupy BOŚ po trzech kwartałach 2022 r.

W trzecim kwartale 2022 r. zysk netto Grupy BOŚ wyniósł 32,0 mln zł i był o 34% wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r. Wynik ten był jednocześnie niższy od zysku netto wypracowanego w drugim kwartale tego roku, kiedy sięgnął 60,5 mln zł, głównie z powodu ujętych w trzecim kwartale kosztów tzw. wakacji kredytowych oraz kosztów składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Pomimo powyższych obciążeń, narastająco za trzy kwartały 2022 r. zysk netto Grupy BOŚ wzrósł do rekordowego poziomu 115,9 mln zł. Wynik ten jest nie tylko kilkukrotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku (30,7 mln zł), lecz również wyższy od historycznych rocznych zysków Grupy BOŚ.

Kwota kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ w okresie trzech kwartałów 2022 r. wyniosła 1,39 mld zł i była o ponad 18% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r. oraz stanowiła ponad 47% sprzedaży kredytów ogółem.

Grupa BOŚ osiągnęła poprawę rezultatów przede wszystkim w obszarze wyniku odsetkowego. W trzecim kwartale br. wyniósł on 167,7 mln zł, co oznacza wzrost o 89% r/r, a narastająco za pierwszych dziewięć miesięcy br. sięgnął 501,7 mln zł, czyli również o 89% więcej niż rok wcześniej. Znacząca poprawa przychodów w tym obszarze wynikała głównie z wyższego oprocentowania kredytów na skutek wzrostu rynkowych stawek WIBOR w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w trzecim kwartale 2022 r. wyniósł natomiast 29,1 mln zł, tj. o 17% mniej r/r, zaś narastająco od 1 stycznia do 30 września br. sięgnął 97,7 mln zł, co oznacza spadek o 7% r/r. Grupa BOŚ osiągnęła niższe przychody z tytułu usług maklerskich z powodu dekoniunktury na rynku giełdowym. Dom Maklerski BOŚ utrzymał jednak wiodącą pozycję na rynku, zarówno pod względem obrotów, w szczególności na rynku kontraktów terminowych oraz na rynku NewConnect, jak i liczby klientów – na koniec trzeciego kwartału br. prowadził 144,2 tys. rachunków inwestycyjnych (wobec 135,6 tys. na koniec 2021 r.).

Wakacje kredytowe i dodatkowe składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców znaczącym obciążeniem

Wyniki Grupy BOŚ, podobnie jak całego sektora bankowego, w omawianym okresie zostały obciążone kosztami tzw. wakacji kredytowych, wprowadzonych ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Bank jednorazowo ujął w wynikach trzeciego kwartału br. rezerwę w kwocie 52,1 mln zł. Szacując koszty wakacji kredytowych, Zarząd BOŚ konserwatywnie założył, że skorzysta z nich 80% uprawnionych kredytobiorców. We wrześniu br. poziom partycypacji klientów banku w tym programie był na poziomie 41% wg liczby umów kredytowych oraz 49% wg ich wartości. W kolejnych miesiącach BOŚ spodziewa się większego zainteresowania klientów wakacjami kredytowymi, choć nie powinno ono przekroczyć założonego w kalkulacji progu 80%. Jednocześnie, wg szacunków banku, w związku z dalszym wzrostem rynkowych stóp procentowych całkowity koszt wakacji kredytowych do końca roku 2023 r., w wyniku przeszacowania stawek bazowych w umowach kredytowych, może się zwiększyć do 83 mln zł.

Wyniki Grupy BOŚ za trzeci kwartał tego roku zostały ponadto obciążone kosztami dodatkowych składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w łącznej kwocie 35 mln zł. Suma ta obejmuje dodatkową składkę zapłaconą w trzecim kwartale oraz rezerwę na składkę do zapłaty w czwartym kwartale.

Zarząd BOŚ zdecydował ponadto o zwiększeniu rezerwy na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z frankiem szwajcarskim do 491 mln zł na koniec września br. (wobec 461,4 mln zł na koniec czerwca br. i 427 mln zł na koniec 2021 r.). Z końcem stycznia br. BOŚ uruchomił program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca trzeciego kwartału br. do banku wpłynęło 731 wniosków o ugody – saldo do spłaty tych kredytów wynosiło 89 mln zł. Dotychczas podpisano 253 ugody.

Historycznie wysoki zysk netto i wyższe projekcje finansowe na 2023 rok

– Istotny wpływ na wyniki Grupy BOŚ, jak i całego sektora bankowego, w trzecim kwartale tego roku miały uwarunkowania regulacyjne, w szczególności dotyczące wprowadzenia tzw. wakacji kredytowych. Pomimo znaczących obciążeń wynikających z tych regulacji, zysk netto Grupy BOŚ narastająco po pierwszych dziewięciu miesiącach br. wzrósł do rekordowego poziomu niemal 116 mln zł. Już teraz przewyższa on historyczne roczne wyniki banku, a przed nami jeszcze czwarty kwartał. Biorąc pod uwagę tempo poprawy wyników Grupy BOŚ, a także zmiany w otoczeniu zewnętrznym, zarówno w sferze regulacyjnej, jak i makroekonomicznej, zdecydowaliśmy się ponownie podwyższyć wybrane parametry finansowe na 2023 rok, zapisane w strategii rozwoju Grupy BOŚ – wskazał Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Zgodnie z opublikowaną na początku listopada zaktualizowaną strategią rozwoju na lata 2021-2023, Grupa BOŚ ma w przyszłym roku wypracować wynik na działalności bankowej na poziomie 787 mln zł (wobec 734 mln zł wg projekcji z czerwca br.), a stopa zwrotu z kapitału (ROE) ma wzrosnąć na koniec 2023 r. do 9,2% (wcześniej zakładano wzrost tego wskaźnika do 6,3%). Zannualizowany wskaźnik ROE na koniec trzeciego kwartału 2022 r. wyniósł 6,9% w porównaniu z 2,5% w 2021 r.

Zaktualizowana strategia zakłada także spadek wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do 52% na koniec 2023 r. (wobec 54% wg poprzedniej projekcji). W okresie trzech kwartałów br. wskaźnik ten wyniósł 56,2% wobec 64,9% w 2021 r.

Portfel kredytowy BOŚ coraz bardziej zielony

Model biznesowy oraz kierunki strategicznego rozwoju Grupy BOŚ pozostają natomiast bez zmian. Bank konsekwentnie dąży m.in. do zwiększenia do 50% udziału zielonych kredytów w wolumenie kredytów ogółem.

Kwota kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ w okresie trzech kwartałów 2022 r. wyniosła 1,39 mld zł i była o ponad 18% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r. oraz stanowiła ponad 47% sprzedaży kredytów ogółem. W rezultacie, saldo zielonych kredytów na koniec września tego roku sięgnęło 5,15 mld zł i było o ponad 8% wyższe niż na koniec 2021 r. Udział kredytów proekologicznych w portfelu kredytowym Banku wzrósł tym samym do 39,7% z 37,1% na koniec minionego roku.