Preferencyjne kredyty na inwestycje realizowane w województwie pomorskim

Informacja prasowa, 6 lutego 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska zacieśnia współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska. Instytucje te podpisały umowę w sprawie dopłat ze środków Funduszu do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank na inwestycje proekologiczne realizowane województwie pomorskim.

Teraz wkład BOŚ w inwestycje związane z ochroną środowiska będzie jeszcze bardziej znaczący. W ramach podpisanej umowy współfinansowane przez bank przedsięwzięcia wesprą realizację trzech priorytetów określonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

  • adaptację do zmian klimatu, ochronę wód i gospodarkę wodną,
  • ochronę atmosfery i ochronę przed hałasem,
  • gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami i ochronę powierzchni ziemi.

Na dofinansowanie mogą liczyć między innymi przedsięwzięcia ograniczające dopływ zanieczyszczeń do wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, kompleksowo rozwiązujące problem gospodarki wodno – ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej, w tym lokalnych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni przydomowych, dotyczące budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych na obszarach wiejskich oraz działania służące ograniczeniu strat wody. Preferencyjnym kredytem sfinansować można również budowę, rozbudowę i modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym małych elektrowni wodnych, budowę mikrobiogazowni rolniczych a także przedsięwzięcia prowadzące do zapobiegania powstawania odpadów oraz mających na celu przygotowanie produktów do ponownego użycia.