Grupa BOŚ podsumowuje 2020 rok: rekordowy wynik prowizyjny, wynik netto pod wpływem pandemii i rezerw na hipoteczne kredyty walutowe

Warszawa, 29 kwietnia 2021 r.

 • W 2020 r. Grupa BOŚ wypracowała 371 mln zł wyniku odsetkowego, co oznacza spadek o 12% r/r, głównie z powodu obniżki przez RPP stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych.
 • Ubiegłoroczny wynik z tytułu opłat i prowizji był najwyższy w historii Grupy BOŚ i wyniósł 134,6 mln zł (+37% r/r), głównie dzięki znacząco wyższym dochodom z działalności maklerskiej.
 • Grupa BOŚ zakończyła 2020 r. stratą netto wynoszącą 307 mln zł, co wynika głównie ze zwiększenia rezerw na ryzyka prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych o 353 mln zł, do łącznej kwoty 399 mln zł.
 • Wynik netto bez uwzględnienia zdarzeń o nietypowym charakterze, tj. rezerw na kredyty walutowe oraz skutków pandemii COVID-19, wyniósłby ponad 138 mln zł i byłby niemal dwukrotnie wyższy niż w 2019 r. (72 mln zł).
 • Saldo udzielonych przez BOŚ kredytów proekologicznych na koniec 2020 r. wynosiło 4,66 mld zł, tj. o blisko 5% więcej niż rok wcześniej, a ich udział w portfelu kredytowym ogółem wzrósł do 36,3% (z 34,5% na koniec 2019 r.).

Pandemia COVID-19, która odcisnęła ogromne społeczne i gospodarcze piętno, znalazła swoje odzwierciedlenie również w wynikach finansowych Grupy BOŚ za 2020 rok. Mające na celu złagodzenie gospodarczych skutków pandemii obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych przełożyło się na spadek wyniku odsetkowego Grupy o 49 mln zł, do 371 mln zł, tj. o 12% w porównaniu z 2019 r. Ponadto, wynik Grupy został obciążony odpisami na oczekiwane straty kredytowe związane z pogorszeniem jakości portfela kredytowego. Szacunkowy wpływ pandemii na wielkość odpisów z tego tytułu wyniósł blisko 17 mln zł.

Istotna część tego spadku została skompensowana dochodami z innych źródeł, w tym głównie z działalności maklerskiej. Liczba internetowych rachunków inwestycyjnych w Domu Maklerskim BOŚ zwiększyła się w 2020 r. o ponad 15 tysięcy. Znacząco wzrosła również liczba transakcji zawieranych przez dotychczasowych klientów. Zrealizowane w 2020 r. przez DM BOŚ obroty na rynku akcji GPW sięgnęły niemal 25 mld zł i były ponad dwukrotnie większe niż rok wcześniej (11,7 mld zł).

W efekcie, wypracowany w 2020 r. przez Grupę BOŚ wynik prowizyjny był najwyższy w historii i wyniósł blisko 135 mln zł, tj. o 37% więcej niż w 2019 r. Wynik na instrumentach finansowych wzrósł natomiast do 74,5 mln zł, czyli o 66% rok do roku.

Znaczący wpływ na zaprezentowane przez Grupę BOŚ wyniki finansowe za 2020 r. miała również decyzja Zarządu Banku o zwiększeniu rezerw na ryzyka prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych. Łączne rezerwy BOŚ na ten cel wynoszą 399 mln zł. Pokrywają one szacowane koszty związane z założonymi scenariuszami rozwiązania problemu kredytów hipotecznych denominowanych do waluty obcej, w szczególności powiązanych z kursem CHF, tj. zawieranie porozumień z klientami oraz niekorzystne wyroki sądów.

– Bez uwzględnienia zdarzeń o nietypowym charakterze, tj. rezerw związanych kredytami walutowymi oraz skutków pandemii COVID-19, wynik netto Grupy BOŚ za 2020 rok wyniósłby ponad 138 mln zł. Byłby zatem niemal dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej – wskazał Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska. – Co ważne, pomimo wspomnianych znaczących obciążeń, Bank oraz Grupa BOŚ utrzymała wskaźniki bezpieczeństwa na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne. Ponadto, w związku z utworzeniem dodatkowych rezerw na ryzyka prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych, wkroczyliśmy w 2021 rok z „czystym” bilansem. Koszty z tego tytułu nie powinny już znacząco obciążać naszych wyników w przyszłości, także przy utrzymującym się niekorzystnym dla banków trendzie w rozstrzygnięciach sądów – dodał prezes BOŚ.

Bank Ochrony Środowiska, podobnie jak cały sektor bankowy, w okresie pandemii odnotował spadek sprzedaży kredytów. Łączna wartość udzielonych kredytów w 2020 r. wyniosła niespełna 3,3 mld zł wobec blisko 4,6 mld zł w 2019 r. Udział kredytów proekologicznych w sprzedaży utrzymał się na zbliżonym poziomie co rok wcześniej i wyniósł 41%. Na koniec 2020 r. saldo udzielonych przez BOŚ kredytów proekologicznych wynosiło 4,66 mld zł, tj. o blisko 5% więcej niż rok wcześniej, a ich udział w portfelu kredytowym ogółem wzrósł do 36,3% (z 34,5% na koniec 2019 r.). – Nasze cele w tym obszarze, jako lidera w zakresie finansowania rozwiązań proekologicznych, pełniącego ważną rolę w procesie zielonej transformacji w Polsce, są znacznie ambitniejsze i zostaną odzwierciedlone w zaktualizowanej strategii Banku, którą zamierzamy przedstawić w połowie tego roku – zapowiedział Wojciech Hann.

Pomimo wyzwań związanych z COVID-19, Grupa BOŚ utrzymała przez cały 2020 r. pełną zdolność operacyjną. W okresie pandemii znacząco przyspieszono transformację cyfrową Banku, zwiększając rolę elektronicznych kanałów dystrybucji, udostępniając nową stronę internetową oraz nową aplikację mobilną, a także wdrożono automatyzację powtarzalnych procesów biznesowych.

BOŚ zaangażował się ponadto w liczne działania mające na celu wsparcie przedsiębiorców oraz osób fizycznych dotkniętych trudną sytuacją związaną z pandemią. W 2020 r. klienci skorzystali z oferowanych przez Bank możliwości:

 • zawieszenia spłat rat kapitałowych kredytów, z której skorzystało ponad 3,5 tys. klientów indywidualnych oraz 375 klientów instytucjonalnych BOŚ, a łączna wartość kredytów objętych wakacjami kredytowymi sięgnęła 3,3 mld zł;
 • otrzymania za pośrednictwem BOŚ wsparcia w formie subwencji finansowych oferowanych w ramach Tarczy Finansowej PFR w łącznej kwocie 285,3 mln zł, która trafiła do ponad 1 tys. podmiotów gospodarczych;
 • uzyskania gwarancji z Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK (PLG FGP), którymi objęte zostały kredyty w łącznej kwocie 678,4 mln zł;
 • uzyskania gwarancji z programu gwarancji de minimis, którymi objęte zostały kredyty w łącznej kwocie 302 mln zł;
 • uzyskania Gwarancji Biznesmax udzielanej ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój BGK, którą objęte zostały kredyty w łącznej kwocie 132,1 mln zł;
 • uzyskania gwarancji spłaty limitu faktoringowego z Portfelowej Linii Gwarancyjnej Faktoringu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK (LGF FGP), którą objęte zostały kredyty w łącznej kwocie 91 mln zł;
 • szczególnych rozwiązań dla Pożyczkobiorców Jessica i Jeremie ograniczających negatywne skutki pandemii COVID-19.