Zwiększenie rezerwy na ryzyka prawne dotyczące kredytów walutowych

Warszawa, 26 kwietnia 2021 r.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska podjął decyzję o zwiększeniu rezerw na ryzyka prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych. Łącznie rezerwy Banku na ten cel wynoszą 399 mln zł.

Bank na bieżąco monitoruje orzecznictwo sądowe oceniając ryzyko prawne związane z kredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej. Na decyzję o zwiększeniu dotychczasowej puli rezerw na ten cel miał wpływ przede wszystkim utrzymujący się obecnie niekorzystny dla banków trend w rozstrzygnięciach sądów.

Rezerwa została utworzona na podstawie kalkulacji straty finansowej uwzględniającej scenariusze prawdopodobnych prawomocnych rozstrzygnięć sporów przez sąd.

Obecnie nadal trudno jest ocenić ostateczny wpływ orzeczenia TSUE z 3 października 2019 roku na linie orzecznicze w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutą obcą. Na 11 maja 2021 roku planowa jest rozprawa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która ma rozstrzygnąć zagadnienia prawne dotyczące kredytów walutowych i rozliczeń między bankami a kredytobiorcami. Przyjmuje się, że stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy ukształtuje kierunki orzecznictwa sądów powszechnych.