Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

Do pobrania: 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w Banku Ochrony Środowiska S.A.- obowiązują od 1 września 2023 r.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w Banku Ochrony Środowiska S.A. - obowiązywały do 31 sierpnia 2023 r.


Informujemy, iż w przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Klienci mogą wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu.

Podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów są:

  1. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl);
  2. Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich (www.zbp.pl), w przypadku Klienta będącego konsumentem;
  3. Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną.

Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu lub innego kanału elektronicznego, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.