Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

Do pobrania: Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Informujemy, iż w przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Klienci mogą wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu.

Podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów są:

  1. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa; www.knf.gov.pl);
  2. Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich (adres: ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa; www.zbp.pl), w przypadku Klienta będącego konsumentem;
  3. Rzecznik Finansowy (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl) w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną.

Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu lub innego kanału elektronicznego, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.