Tarcza Finansowa PFR 2.0

„Tarcza Finansowa PFR” to program pomocowy uruchomiony przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej, skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa.

Proces rozliczenia i umorzenia subwencji dla mikrofirm i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Terminy wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej przez PFR

Decyzje dotyczące zwrotów subwencji finansowych Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikrofirm i MŚP zostaną wydane przez PFR w dniach od 13 do 15 lipca 2022 r.

Bank Ochrony Środowiska S.A. będzie przekazywał decyzje za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Przypominamy, że mikrofirmy i MŚP będą zobowiązane do zwrotu nieumorzonej część subwencji finansowej do 15 września 2022 r.

Komunikat PFR dotyczący decyzji dla beneficjentów Tarczy PFR 2.0:  https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-2.0/decyzje-dla-beneficjentow-tarczy-finansowej-pfr-20-dostepne-od-13-lipca.html

Od 27 czerwca br. PFR rozpoczął bezpłatne szkolenia online dla przedsiębiorców na temat zasad zwrotów i spłat subwencji.

Zapisy na szkolenia są dostępne na stronie https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr-2-0-zapisz-sie-na-szkolenie/

Nowe terminy rozliczenia subwencji finansowych z Tarczy Finansowej
PFR 2.0
Bank Ochrony Środowiska informuję iż Polski Fundusz Rozwoju podjął decyzję o wydłużeniu terminów rozliczenia subwencji finansowych dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0.
Małe i średnie firmy będą zobowiązane dokonać zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej nie później niż do 30 czerwca 2022 r. (obecnie do 15 marca 2022 r.).
Mikrofirmy i MŚP będą zobowiązane zwrócić nieumorzoną część subwencji finansowej nie później niż do 15 września 2022 r. (obecnie do 31 maja 2022 r.).
W związku z powyższą zmianą decyzje PFR dotyczące rozliczenia subwencji zostaną wydane nie później niż do 30 lipca 2022 r. (obecnie 30 kwietnia 2022 r.).
Uwaga. Ważny komunikat!
Bank Ochrony Środowiska S.A. informuje, że proces rozliczenia i umorzenia subwencji dla MŚP i mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla klientów Banku będzie odbywał się w trybie indywidualnym.
1. Dla klientów z sektora MŚP, którzy otrzymali subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 proces rozliczenia rozpocznie się od 22 listopada 2021 r.
Uwaga: Dodatkowy termin dla MŚP rozliczających Tarczę Finansową 2.0
15 stycznia 2022 r. minął termin rozliczenia subwencji finansowej dla małych i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. W toku weryfikacji złożonych do tej pory formularzy okazało się, że niektóre firmy popełniły w nich błędy, np. załączając niepoprawne pliki JPK, albo nie załączając ich wcale. W związku z tym PFR, w porozumieniu z bankami, wyznaczył dodatkowy termin na składanie korekt/wniosków w dniach 18-23 stycznia br. Umożliwi to korektę poprzez ponowne złożenie wniosku firmom, które popełniły błędy w rozliczeniu oraz ewentualnie złożenie wniosku firmom, które spóźniły się z rozliczeniem.
Po 23 stycznia br. jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w tym zakresie będą niemożliwe dla MŚP, a brak rozliczenia lub niepoprawność złożonych plików JPK będzie wiązać się z koniecznością zwrotu całości otrzymanej subwencji.
2. Dla klientów z sektora Mikro, którzy otrzymali subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 proces rozliczenia rozpocznie się od 19 stycznia 2022 r.
Od 22 listopada 2021 r. Doradcy Klienta będą kontaktować się z przedsiębiorcami MŚP w celu przekazania niezbędnych informacji dotyczących sposobu i formy rozliczenia subwencji finansowej PFR 2.0.

Informacje PFR dotyczące procesu rozliczenia i umorzenia subwencji finansowej PFR 2.0

 • Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikrofirm oraz małych i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

  Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na inny rachunek, niż w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia.

  Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach:

  1. Rozliczenia małych i średnich firm

   od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla MŚP. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.

  2. Rozliczenia mikrofirm

   od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.

  3. Decyzje dotyczące umorzeń

  W kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.:
  (i) określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
  (ii) wezwanie do zwrotu całej subwencji albo
  (iii) informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

  Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

 • Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
  • oraz rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

  Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 15 marca 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

  Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

  Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR.Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu,powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 • Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają mikrofirmy, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
  • oraz utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

  PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

  Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez mikrofirmę przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

  • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
  • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej.
  • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

  Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

 • Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR.

  W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

Kwota pomocy

  1. Maksymalnie 36.000 PLN/ na osobę zatrudnioną według stanu na 30 września 2020 r.
   (w przypadku, gdy Mikrofirma nie otrzymała wsparcia w ramach Programu 1.0);

  1. Maksymalnie 72.000 PLN/ na osobę zatrudnioną według stanu na 30 września 2020 r.
   (w przypadku, gdy Mikrofirma otrzymała wsparcie w ramach Programu 1.0 - kwota ta stanowi łączne wsparcie uzyskane na osobę zatrudnioną w ramach Programu 2.0 i Programu 1.0);
  2. Maksymalna kwota subwencji 324.000 PLN.

  Kwota  Subwencji Finansowej jest wyliczana na podstawie:

  1. liczby osób zatrudnionych na 30 września 2020 r. – zatrudnienie nie może być większe niż 9 osób zatrudnionych (dotyczy pełnych etatów); oraz
  2. wielkości spadku przychodów w okresie:
   a) od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; albo
   b) od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  1. Maksymalnie 70% wykazanych Kosztów Stałych;
  2. Maksymalnie 72.000 PLN na osobę zatrudnioną według stanu na 30 września 2020 r. (w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie otrzymało wsparcia w ramach Programu 1.0);
  3. Maksymalnie 144.000 PLN na osobę zatrudnioną według stanu na 30 września 2020 r. (w przypadku, gdy przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie w ramach Programu 1.0 - podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na osobę zatrudnioną w ramach Programu 2.0 i Programu 1.0);
  4. Maksymalna kwota subwencji 3.500.000 PLN.

  Kwota Subwencji Finansowej jest wyliczana na podstawie:

  1. wysokości kosztów stałych,
   • za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynikających z dokumentów księgowych lub rachunkowych; oraz
   • za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w oparciu o predykcję dokonaną przez przedsiębiorcę zgodnie z jego najlepszą wiedzą. Natomiast jeśli w chwili składania Wniosku dostępne są dane rzeczywiste wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych za część tego okresu, przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać wysokość Kosztów Stałych za część tego okresu w oparciu o dane rzeczywiste;
  2. wielkości spadku przychodów w okresie:
   • od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., przy czym przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać wielkość spadku Przychodów za ten okres w oparciu o dane rzeczywiste; lub
   • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r., przy czym przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać wielkość spadku Przychodów za ten okres w oparciu o dokonaną predykcję zgodnie z jego najlepszą wiedzą. Natomiast jeśli w chwili składania Wniosku dostępne są dane rzeczywiste wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych za część tego okresu, przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać wysokość Kosztów Stałych za część tego okresu w oparciu o dane rzeczywiste.

Umorzenie Subwencji Finansowej

  1. na 31 grudnia 2021 r., działalność gospodarcza jest nieprzerwanie prowadzona tj. od dnia złożenia Wniosku do 31 grudnia 2021 r.
  2. Przy czym w okresie od dnia złożenia Wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji;

   oraz

  3. średnioroczne zatrudnienie w roku 2021 pozostało na co najmniej takim samym poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020.
  1. zostanie utrzymana działalność gospodarcza na 31 grudnia 2021 r., tj. nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej od dnia złożenia Wniosku do 31 grudnia 2021 r., Dodatkowo od dnia złożenia Wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec przedsiębiorcy nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji;
  2. przedsiębiorca dokona rozliczenia nadwyżki otrzymanej Subwencji Finansowej w terminie po 31 października 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r.; oraz
  3. Koszty Stałe oraz wysokość Przychodów wskazane we Wniosku przez przedsiębiorcę, które były podstawą do wyliczenia kwoty Subwencji Finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

Kto może skorzystać z Tarczy 2.0

 1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
 2. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 3. Przedsiębiorca, który nie posiada zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję;
 4. W przypadku Małego i Średniego Przedsiębiorcy - zatrudnienie na 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 249 pracowników;
 5. W przypadku Mikrofirm - zatrudnienie na 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 9 pracowników;
 6. Prowadzi działalności gospodarczą 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (na datę złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji);
 7. Prowadzi w trzech wymienionych w Programie datach, czyli 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. i w dniu składania wniosku o subwencję działalność gospodarczą w co najmniej jednej z branż określonych w Programie kodach PKD;
 8. Odnotował spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:
  - od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
  - od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
 9. albo (w przypadku Małego i Średniego Przedsiębiorcy) - odnotował spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym (pokrycie Kosztów Stałych będzie możliwe za okres, w którym przedsiębiorca odnotował co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych)
  - od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste); lub
  - od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o predykcję, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – w oparciu o dane rzeczywiste);
 10. Posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. W przypadku Mikrofirmy - spełnia warunki określone w sekcji 3.1 Tymczasowych Ram Pomocy.
 12. W przypadku Małego i Średniego Przedsiębiorcy - wykazuje Koszty Stałe w okresie kwalifikowanym;
 13. W przypadku Małego i Średniego Przedsiębiorcy - spełnia warunki określone w sekcji 3.12 Tymczasowych Ram Pomocy.

Na co mogą być przeznaczone środki?

  Środki z Subwencji Finansowej mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

 1. kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych;
 2. kosztów zakupu towarów i materiałów;
 3. kosztów usług obcych;
 4. bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
 5. kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
 6. kosztów wszelkich należności publicznoprawnych; oraz
 7. wydatków na zakup sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na co nie mogą być przeznaczone środki?

Środki z Subwencji Finansowej nie mogą zostać przeznaczone na:

 1. płatności odpraw, nagród, premii, udziału w zysku itp. na rzecz jakiejkolwiek osoby zatrudnionej z tytułu, lub w związku, z umową o pracę lub umową cywilnoprawną poza wynagrodzeniem podstawowym, wynagrodzeniem chorobowym lub wynagrodzeniem za czas przestoju;
 2. transfer środków pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych;
 3. przedpłacanie kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów;
 4. finansowanie transakcji nabycia (przejęcia) innego podmiotu, (zakaz akwizycji).

Lista kodów PKD uprawnionych do skorzystania z Programu

  • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
  • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
  • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
  • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
  • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
  • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
  • 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
  • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
  • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
  • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;
  • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;
  • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
  • 86.90.D - Działalność paramedyczna;
  • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
  • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
  • 91.02.Z - Działalność muzeów;
  • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
  • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
  • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
  • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
  • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
  • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
  • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
  • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • 85.59.A Nauka języków obcych;
  • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
  • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Kto może złożyć Wniosek o subwencję?

Osoba, która składa wniosek o subwencję musi być uprawniona do reprezentowana firmy, w imieniu której dokonuje tej czynności. Jeżeli umocowanie do działania w imieniu tej firmy nie wynika z właściwych rejestrów (KRS, CEIDG) musi ona posiadać pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo musi być zgodne z treścią dokumentu zamieszczonego na stronie PFR https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo.pdf podpisane przez osoby umocowane do działania w imieniu Beneficjenta przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

Potwierdzenie umocowania musi być załączone w formie elektronicznej w momencie wysyłania wniosku do PFR.

Dodatkowo, jeżeli do zawarcia umowy subwencji wymagane są wewnętrzne zgody korporacyjne (w przypadku spółek) lub zgoda małżonka/wspólnika spółki cywilnej (JDG, SC), biuro rachunkowe powinno upewnić się, że wszystkie takie zgody zostały udzielone.

Informacja o procedurze odwoławczej

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2021 r. została udostępniona możliwości składania wniosków odwoławczych w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm zgodnie z regulaminem Programu.

 • Wniosek odwoławczy może złożyć przedsiębiorca, który otrzymał już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana lub przedsiębiorca otrzymał całą wnioskowaną kwotę, ale jest ona niższa niż wynika to z zasad Programu.
 • We wniosku odwoławczym można zaktualizować podane dane finansowe oraz oświadczenia.
 • Wnioski odwoławcze składane są również drogą elektroniczną poprzez formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny.
 • Wnioski odwoławcze można złożyć nie więcej niż 2 razy, każdy kolejny PFR odrzuci bez rozpatrzenia.
 • Proces wypłaty kwoty subwencji finansowej na podstawie odwołania przebiega tak samo, jak proces wypłaty subwencji finansowej na podstawie wniosku.

Wnioski odwoławcze można składać do 31 marca 2021 r.

Bank nie generuje drugiej umowy subwencji, tylko dokument z nowymi danymi. Zarówno odwołanie, jak i decyzja PFR w procesie odwoławczym stają się integralną częścią umowy subwencji i zmieniają odpowiednio jej treść.

Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w Banku.

Informacje dodatkowe

Wszystkie niezbędne informacje o Programie, w tym Regulamin Programu oraz najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami można znaleźć na stronie internetowej PFR:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Formularz kontaktowy do zadawania pytań do PFR znajduje się na stronie:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html

Szkolenia orgaznizowane przez PFR dla przedsiębiorców w sprawie Tarczy 2.0 :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDjP8EaiOOjVJowvAYdoxDnRUNjBaQU1QNzk3Q0NaN09UNUo1STNVOTUyMiQlQCN0PWcu