MIFID

MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca rynku instrumentów finansowych mająca zastosowanie do wszystkich instytucji świadczących usługi inwestycyjne. Określa jednolite ramy prawne dla banków, domów maklerskich oraz innych podmiotów, prowadzących działalność maklerską na terenie Unii Europejskiej. Przepisy Dyrektywy stosuje się również do działalności nie-maklerskiej wykonywanej przez banki na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (usługi inwestycyjne).

Obecnie obowiązują przepisy Dyrektywy MIFID II (Dyrektywa 2014/65/UE). Pakiet regulacyjny MiFID II w szerokim rozumieniu to także akty ściśle związane z Dyrektywą 2014/65/UE oraz akty wykonawcze. W tym rozumieniu MIFID II obejmuje także: Dyrektywę 2017/593, Rozporządzenie 600/2014 oraz Rozporządzenie Delegowane 2017/565. Polskie prawo do wymogów MiFID II dostosowują w szczególności:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z poźn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1112),
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111).

Celem MiFID II jest zapewnienie najwyższej ochrony Klientów, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym oraz zapewnienie przejrzystości działania firm inwestycyjnych, w tym banków na rynkach finansowych i kapitałowych w Unii Europejskiej. MiFID II nakłada na Bank szereg obowiązków związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych. Zgodnie z wymogami MiFID II Bank zobowiązany jest do działania w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz do przekazywania Klientom informacji o charakterystyce i ryzykach związanych z poszczególnymi instrumentami finansowymi.

Poniżej znajdą Państwo link do Broszury informacyjnej MiFID II - „Broszura informacyjna o wymogach MiFID II dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A.”, która stanowi zbiór najważniejszych informacji o prawach Klientów i obowiązkach Banku, związanych ze stosowaniem przez Bank wymogów MIFID II, w zakresie świadczonych usług inwestycyjnych. Broszurę adresujemy głównie do osób, które inwestują w instrumenty finansowe znajdujące się w ofercie Banku, korzystają z usług inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, a także do osób, które zamierzają korzystać z usług inwestycyjnych naszego Banku.

Dodatkowo zamieściliśmy opis usług inwestycyjnych podlegających regulacjom MiFID II oraz informację o ryzykach związanych z tymi usługami - „Opis instrumentów finansowych objętych wymogami MiFID II w Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Bankiem:

  • W najbliższym oddziale BOŚ Banku,
  • Za pośrednictwem infolinii 801 355 455 (z tel. stacjonarnych) lub +48 22 543 34 34 (z tel. komórkowych i spoza Polski).

Do pobrania: