Bank Ochrony Środowiska opublikował nowy raport ESG

Bank Ochrony Środowiska opublikował raport ESG za 2021 rok. Prezentuje on wpływ BOŚ  na otoczenie – w szczególności w zakresie ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. Przedstawia także działania banku w obszarze zrównoważonego rozwoju, które wykraczają poza informacje i dane prezentowane w ramach tradycyjnej sprawozdawczości finansowej.

Rok 2021 rok był dla BOŚ przełomowy. W tym czasie bank wypracował strategię ESG, ściśle powiązaną ze strategią biznesową banku na lata 2021-2023. Strategia ESG wyznacza główne kierunki działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz zawiera szeroki katalog aktywności, do których zostały przypisane mierzalne cele – w tym m.in. cel dążenia do neutralności klimatycznej.

Ponadto, bank w 2021 roku mocno stawiał na rozwój zielonych produktów finansowych i zwiększanie ich znaczenia w działalności biznesowej, skupiał się na podnoszeniu kompetencji zawodowych pracowników oraz angażował się w inicjatywy społeczne, w tym edukację z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Ważnym elementem realizacji strategii było uzyskanie przez Bank Ochrony Środowiska ratingu ESG. W grudniu 2021 roku agencja Sustainalytics przyznała BOŚ ogólną ocenę ESG Risk na poziomie 19,9, co oznacza niewielką ekspozycję na ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników ESG („Low Risk”)1. Wynik oceny ESG uplasował BOŚ w gronie 18% najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23% spośród blisko 15 tysięcy firm na całym świecie poddanych badaniu przez tę agencję, według stanu na grudzień 2021.

– Opublikowany właśnie raport ESG za 2021 rok pokazuje, jak dynamicznie zmienia się Bank Ochrony Środowiska oraz ile w obszarze zrównoważonego rozwoju byliśmy w stanie zrobić zaledwie w ciągu jednego roku. Jestem dumny z całego zespołu Banku, gdyż jest to nasz wspólny sukces. Jest on tym bardziej znaczący, jeśli weźmiemy pod uwagę otaczającą nas niepewność i zmienność warunków rynkowych, związaną m.in. z pandemią COVID-19. Raport pokazuje również, że BOŚ z powodzeniem łączy realizację celów biznesowych z celami środowiskowymi i społecznymi. Kontynuujemy wysiłki, by dalej zmieniać nasz bank i jeszcze intensywniej wspierać naszych partnerów w drodze ku zielonej transformacji – powiedział Wojciech Hann, prezes Zarządu BOŚ SA.

Wspieranie zielonej transformacji klientów banku

W 2021 roku BOŚ zawarł 2622 proekologiczne transakcje w łącznej kwocie 1,67 mld zł (+24% r/r). Klienci banku zakończyli ponad 2,6 tys. ekoinwestycji o łącznej wartości kosztorysowej 2,86 mld zł (+291% r/r). Zrealizowane w ubiegłym roku projekty przyczyniły się do produkcji ponad 62 700 MWh/rok energii z OZE (+10% r/r), zmniejszenia zużycia i ograniczenia strat ciepła o 58,3 tys. GJ/rok (+374% r/r), redukcji emisji dwutlenku węgla o 183,1 tys. ton/rok (+165% r/r) oraz redukcji emisji pyłu o 35,2 ton/rok (+27% r/r).

Rozwój specjalistycznej oferty produktów finansowych znajduje odzwierciedlenie w rosnącym udziale zielonych aktywów w portfelu kredytowym banku. Na koniec 2021 roku wyniósł on blisko 37%, zaś celem do 2023 roku jest jego wzrost do 50%.

Ograniczanie wpływu na środowisko naturalne

Bank corocznie wylicza i poddaje niezależnej weryfikacji wyniki dotyczące emisji związanych
z własną działalnością operacyjną. Równolegle podejmuje działania mające na celu ograniczać negatywny wpływ organizacji na środowisko naturalne. W ich efekcie, w 2021 r.  bank obniżył własną emisję mierzoną w CO₂eq o około 60% w porównaniu do 2020 r. (licząc wg metody market based). Ograniczenie emisji było możliwe m.in. dzięki ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i zużycia ciepła  w budynkach użytkowanych przez bank oraz wdrożeniu systemu pracy zdalnej.

Równocześnie bank angażuje się w inicjatywy, które służą ochronie środowiska naturalnego.  BOŚ w ubiegłym roku został członkiem United Nations Global Compact i dołączył do programu Climate Positive. Bank przystąpił też do inicjatywy Science Based Targets, która jest międzynarodowym partnerstwem pomiędzy Carbon Disclosure Project (CDP), programem ONZ „Global Compact” (UNGC), Światowym Instytutem Zasobów (WRI) oraz Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF), którego celem jest promocja działań zmierzających do ochrony klimatu, w tym do obniżenia śladu węglowego.

Raport ESG Banku Ochrony Środowiska jest dostępny na stronie: https://www.bosbank.pl/ESG/esg/strategia-i-raport-esg

_____________________________________________________
1 *Copyright ©2022 Sustainalytics. All rights reserved. This document (Informacja prasowa) contains information developed by Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Such information and data are proprietary of Sustainalytics and/or its third party suppliers (Third Party Data) and are provided for informational purposes only. They do not constitute an endorsement of any product or project, nor an investment advice and are not warranted to be complete, timely, accurate or suitable for a particular purpose. Their use is subject to conditions available at https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.