Bank Ochrony Środowiska prezentuje strategię na lata 2024-2026

„Twój partner w zielonej transformacji”

Bank Ochrony Środowiska prezentuje
strategię na lata 2024-2026

Bank Ochrony Środowiska opublikował strategię na lata 2024-26. Koncentruje się ona na rozwijaniu partnerskich relacji z klientami, wzroście skali działalności i zyskowności  dbając jednocześnie o najwyższe standardy ESG. BOŚ jako bank wyspecjalizowany w finansowaniu i wspieraniu zielonej transformacji zamierza być bankiem pierwszego wyboru dla firm realizujących inwestycje proekologiczne. Dodatkowo bank oferuje także atrakcyjne produkty kredytowe i depozytowe dla klienta. Wśród priorytetów BOŚ na najbliższe lata są m.in. optymalizacje procesowe, produktowe i digitalizacja, prowadzące do zwiększenia efektywności i rentowności banku.

BOŚ opublikował także strategię ESG na lata 2024-2026, będącą uzupełnieniem strategii biznesowej Grupy.

Strategia Banku Ochrony Środowiska na lata 2024-2026 wpisuje się w mocne krajowe i globalne trendy związane z zieloną transformacją i ESG. BOŚ jako lider w tym obszarze od ponad 30 lat wspiera proekologiczne inwestycje. Dzięki silnej pozycji w ekosystemie oraz eksperckiej wiedzy pracowników jest w stanie zaoferować klientom w pełni kompleksową ofertę zielonego finansowania. W horyzoncie strategii ta oferta będzie jeszcze bardziej innowacyjna i „szyta na miarę” dla klientów, aby po partnersku wspierać ich w osiąganiu doskonałych efektów ekologicznych i poprawie ratingu ESG.

Dzięki realizacji strategii, BOŚ zamierza osiągnąć rekordowe wskaźniki w 2026 roku:

  • wynik na działalności bankowej powyżej 1 mld zł;
  • udział zielonych aktywów w portfelu firm ponad 50%;
  • wyraźna poprawa jakości portfela kredytowego - wskaźnik NPL poniżej 7,5%;
  • zwrot z kapitałów własnych (ROE) powyżej 10%;
  • wskaźnik C/I (udział kosztów w przychodach) poniżej 46%;
  • zaangażowanie pracowników ponad 58%.

– Realizacja założeń i celów zawartych w strategii na lata 2024-2026 pozwoli w pełni uwolnić i wykorzystać potencjał naszego banku. Staniemy się szybsi, bardziej elastyczni i dostępni. Będziemy skutecznie wspierać naszych klientów w zielonej transformacji oraz zwiększać skalę działalności, dostarczając jednocześnie naszym akcjonariuszom satysfakcjonujące wyniki i zwrot z zainwestowanego kapitału. Nasze cele będziemy realizować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ze szczególną dbałością o aspekty środowiskowe, społeczne i standardy ładu korporacyjnego. Bank Ochrony Środowiska, dzięki swojemu zielonemu DNA oraz unikatowemu doświadczeniu i eksperckiej wiedzy pracowników, jest naturalnie predystynowany do odegrania wiodącej roli w finansowaniu i wspieraniu proekologicznych inicjatyw polskich przedsiębiorstw. – powiedział Paweł Trętowski, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A..

Strategia ESG na lata 2024-2026

W Strategii ESG BOŚ zakłada aktywne działania zarówno na rzecz klientów i społeczeństwa jak i działania wewnętrzne ukierunkowane na rozwój pracowników i efektywny ład korporacyjny. Ambicją BOŚ jest dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej Grupy Kapitałowej w zakresie 1 i 2 do 2030 roku, zwiększenie zaangażowania pracowników i osiągnięcie doskonałego ratingu ESG, gdzie BOŚ od początku badań znajduje się w ścisłej czołówce badanych banków.

– Jako bank będący w awangardzie wdrażania oraz popularyzacji produktów finansowych wspierających realizację projektów przyjaznych środowisku, bardzo poważnie podchodzimy do zagadnień związanych z ochroną środowiska, otoczeniem społecznym oraz standardami ładu korporacyjnego. Te czynniki stanowią nierozłączny element strategii rozwoju Grupy BOŚ i wpisują się w naszą misję kompleksowego finansowania i wspierania zielonej transformacji w Polsce. Będziemy konsekwentnie rozwijać ofertę zielonych produktów dla firm, koncentrując się na tych projektach, które oferują największy potencjał redukcji śladu węglowego. Od lat bardzo poważnie traktujemy kwestie ESG zarówno w naszej codziennej działalności, jak i kreśląc ambitne plany długoterminowe – skomentował Paweł Trętowski. – Zaktualizowana strategia będzie nam służyć za drogowskaz w dalszym rozwoju naszego banku, a jej realizacja przyniesie korzyści także naszym klientom oraz otoczeniu. To również wartościowe źródło informacji o naszych zobowiązaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju dla inwestorów oraz innych grup interesariuszy – dodał.

Wśród pozostałych aspiracji BOŚ znajduje się m.in. także certyfikacja placówek pod kątem spełniania wymogów dostępności architektonicznej i dostosowania do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Bank zadeklarował kontynuację wysiłków na rzecz budowy zrównoważonego łańcucha wartości. W związku z tym zamierza podejmować nową współpracę wyłącznie z dostawcami przestrzegającymi zasad zrównoważonej polityki zakupowej, zgodnej z normami ESG. Bank planuje również kontynuować dialog z interesariuszami i zobowiązuje się do regularnych badań oczekiwań interesariuszy w zakresie realizacji i raportowania działań Grupy BOŚ na rzecz zrównoważonego rozwoju. W trosce o ochronę danych i w odpowiedzi na współczesne wyzwania, w przyszłym roku BOŚ planuje certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001. Ma także zamiar włączyć cele zrównoważonego rozwoju do systemów motywacyjnych Zarządu i wszystkich pracowników.

Ze strategią Grupy BOŚ można zapoznać się na stronie: https://www.bosbank.pl/__data/assets/pdf_file/0024/57570/Strategia-Banku-Ochrony-srodowiska-na-lata-2024-2026.pdf