Bank Ochrony Środowiska w ciągu roku zmniejszył swój ślad węglowy blisko o połowę

Emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością Banku Ochrony Środowiska wyniosła w 2020 r. 3,87 tys. ton CO2eq[1], czyli o 49% mniej niż rok wcześniej – wynika z wyliczeń ekspertów Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Główny wpływ na to miało przejście banku na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Bank Ochrony Środowiska we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju przygotował raport, który prezentuje szacunkową emisję gazów cieplarnianych związaną z działalnością operacyjną banku. Wpływ BOŚ na środowisko naturalne był mierzony w trzech obszarach. Pierwszy z nich obejmuje zużycie paliw przez samochody służbowe. Drugi dotyczy zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz gazu ziemnego. Z kolei trzeci zakres jest najbardziej pojemny i mieszczą się w nim: podróże służbowe, dojazdy pracowników do i z pracy, zużycie energii elektrycznej podczas pracy zdalnej, zużycie wody i papieru, odprowadzane ścieki, wytworzone odpady komunalne oraz usługi kurierskie.

W ubiegłym roku łączna oszacowana emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością operacyjną BOŚ wyniosła 3,87 tys. ton CO2eq. Dominujące znaczenie miała emisja związana ze zużyciem energii cieplnej, która wyniosła 2,87 tys. ton CO2eq (blisko 74% całości). Emisja związana ze zużyciem energii elektrycznej w placówkach BOŚ w 2020 r. wyniosła natomiast tylko 136 ton CO2 (wobec prawie 3,31 tys. ton CO2 rok wcześniej), co jest przede wszystkim wynikiem korzystania w ponad 94% z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, gwarantowanej świadectwem pochodzenia.

W przeliczeniu na jednego pełnoetatowego pracownika, ślad węglowy banku w 2020 r. wyniósł 3,55 tony CO2eq i był o 47% niższy niż w 2019 r. W porównaniu natomiast z rokiem 2007, za który po raz pierwszy opracowano analogiczny raport dla BOŚ, wskaźnik ten zmalał o ponad 57%. Dla porównania Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w 2019 r. powodował ślad węglowy w wysokości 5,41 tony CO2eq na jednego pracownika. Jest to o niemal 25% mniej niż BOŚ w 2019 r., ale również o 34% więcej niż BOŚ w roku ubiegłym.

– Mierzenie wpływu banku na środowisko naturalne nie ma jedynie charakteru informacyjnego, choć sam wynik też może robić wrażenie. Dzięki zebranym danym będziemy mogli lepiej i precyzyjniej planować rozwój banku z  jednoczesnym poszanowaniem dla środowiska. Pozwoli to również zwiększać konkurencyjność BOŚ w zgodzie z polskimi i unijnymi kierunkami polityki klimatycznej. Można powiedzieć, że tegoroczny raport to swoisty punkt orientacyjny – wiemy, gdzie jesteśmy i w którym kierunku powinniśmy podążać. Ostatecznym celem jest oczywiście pełna neutralność klimatyczna – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Raport dotyczący śladu węglowego generowanego przez BOŚ odnosi się wyłącznie do aktywności operacyjnej banku i nie obejmuje oceny wpływu jego produktów i finansowanych projektów (w tym inwestycji proekologicznych) na zmianę klimatu. Publikacja została przygotowana zgodnie ze standaryzowanym protokołem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.

Opracowany raport jest drugim w historii BOŚ. Pierwsze takie opracowanie zostało przygotowane dla banku przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w 2008 r. i obejmowało wyliczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych w 2007 r. oraz rekomendacje co do ich zrekompensowania. Było to wówczas pionierskie przedsięwzięcie zarówno w zakresie odpowiedzialności ekologicznej BOŚ za zmianę klimatu, jak również w sensie metodologicznym.

_____________________________

[1] Ekwiwalent dwutlenku węgla