Bank Ochrony Środowiska z roku na rok notuje coraz lepsze wyniki

2019 r. to kolejny rok wzrostu wyników Banku Ochrony Środowiska w kluczowych obszarach działalności. Jego oferta cieszy się coraz większym uznaniem wśród klientów. Rośnie sprzedaż kredytów w każdym segmencie, w tym w obszarze ekologii.
W 2019 r. Grupa BOŚ S.A.:

- odnotowała najlepszy wynik odsetkowy w historii w wysokości 420 mln zł,
- zwiększyła rentowność notując m.in. wzrost marży odsetkowej do poziomu 2,3 proc.,
- wypracowała 72 mln zł zysku netto, który był wyższy o ponad 13 proc. niż rok wcześniej,
- prawie dwukrotnie zwiększyła sprzedaż kredytów i pożyczek.


„Skuteczna realizacja Strategii Rozwoju Banku znalazła odbicie w naszych wynikach finansowych. Pomimo konieczności utworzenia rezerw na ryzyko prawne związanie z walutowymi kredytami hipotecznymi oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych, a także nałożenia na bank wyższych obciążeń z tytułu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, poprawiliśmy wynik w stosunku do roku ubiegłego osiągając jednocześnie najwyższy w historii wynik odsetkowy” – mówi Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

W ujęciu jednostkowym w 2019 roku Bank Ochrony Środowiska wypracował zysk netto wysokości 80,7 mln zł, co oznacza wzrost o 24,1 proc. w stosunku do roku 2018. Marża odsetkowa banku wzrosła r/r do 2,3 proc. z poziomu 2,0 proc, a wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 57,2 proc. wobec 57,9 proc. w poprzednim roku.

W 2019 roku bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 4 593 mln zł, co stanowi nominalnie prawie dwukrotny wzrost (o 80,8 proc.) od poziomu zrealizowanego w 2018 roku. Tak znacząca poprawa sprzedaży jest rezultatem implementacji nowego modelu biznesowego, wynikającego z realizowanej Strategii biznesowej banku. Dzięki skutecznej reorganizacji sposobu funkcjonowania biznesu ubiegłoroczna sprzedaż dla klientów instytucjonalnych wzrosła o 84,0 proc., a w segmencie klientów indywidualnych o 51,6 proc. Jednocześnie, bank stale zwiększał udział w sprzedaży kredytów na finansowanie działań proekologicznych. Kwota nowych kredytów z przeznaczeniem na cele związane z ochroną środowiska i zasobów naturalnych wyniosła 1 913,9 mln zł i była o 121,3 proc. wyższa niż rok wcześniej. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych.

Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowił na koniec roku 34,45 proc. salda kredytów ogółem, a saldo kredytów proekologicznych wynosiło 4 448,6 mln zł.

Przez cały ubiegły rok bank prowadził aktywną współpracę z głównym akcjonariuszem – NFOŚiGW. Skupiano się na obsłudze operacyjnej programów priorytetowych, głównie programu Prosument II oraz na pozyskiwaniu nowych klientów finansowania projektów proekologicznych. W przypadku klientów instytucjonalnych działania skoncentrowano przede wszystkim na przedsiębiorstwach, których inwestycje finansowane są przez NFOŚiGW zarówno w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jak i programów krajowych, w tym pilotażowego programu „Ciepłownictwo powiatowe”. Innym, ważnym kierunkiem finansowania były projekty wpisujące się program NFOŚiGW: „Energia Plus” i planowany do wdrożenia w niedługim czasie program „Samowystarczalność energetyczna”.

Ponadto bank czynnie uczestniczył w konsultacjach mających na celu zaangażowanie sektora bankowego we wdrażanie programu NFOŚiGW. „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Polski poprzez likwidację emisji zanieczyszczeń powietrza. Bank oferował klientom „Przejrzystą pożyczkę”, która na preferencyjnych warunkach pozwala sfinansować koszty niekwalifikowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach ww. programu lub finansowanie pomostowe, do czasu uzyskania przez inwestora dotacji.

W 2019 r. Bank Ochrony Środowiska realizował projekty związane z rozwojem elektronicznych kanałów dystrybucji oraz dostosowaniem tradycyjnych kanałów do obecnych wyzwań rynkowych i oczekiwań klientów. Wdrożono nową bankowość internetową oraz w trosce o bezpieczeństwo transakcji  elektronicznych silne uwierzytelnianie klientów (SCA) z aplikacją mobilną BOŚToken. Bank stworzył również nową, funkcjonalną i technologicznie zaawansowaną stronę www. W ostatnim roku trwały także prace nad usprawnieniem procesów: zarządzania gotówką w banku i procesu wspierającego interakcje z klientem (CRM).

W najbliższym czasie bank będzie podejmował kolejne działania związane ze zwiększaniem poziomu finansowania inwestycji proekologicznych i wzrostem efektywności działalności biznesowej. Wzrost ten będzie koncentrował się na dalszym rozwijaniu oferty proekologicznej i transformacji obsługi klientów detalicznych w kierunku nowoczesnych kanałów dystrybucji.

Bank, będąc liderem w zakresie finansowania rozwiązań ekologicznych w Polsce, chce wzmacniać świadomość klientów detalicznych i korporacyjnych w zakresie: ekologii, zdrowego trybu życia i troski o otoczenie. Jako EKO bank – BOŚ nadal będzie pokazywać na swoim przykładzie, jak instytucje finansowe mogą wpisywać się w ideę zrównoważonego rozwoju. W październiku 2019 roku Centrala Banku pozytywnie przeszła audyt ekologiczny i otrzymała certyfikat ekologiczny Green Office przyznany przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej (FDEE) współpracującą w tym zakresie z międzynarodową organizacją ekologiczną Foundation for Environmental Education.

Grupę Kapitałową Banku Ochrony Środowiska S.A. na dzień 31 grudnia 2019 roku tworzył Bank Ochrony Środowiska S.A., pełniący rolę jednostki dominującej nad jednostkami bezpośrednio zależnymi: Domem Maklerskim BOŚ S.A. oraz BOŚ Leasing Eko Profit S.A. oraz jednostką zależną w sposób pośredni MS Wind Sp. z o.o. (podmiot zależny od BOŚ Leasing Eko Profit S.A.).

Wyniki finansowe i działalność Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2019 r.