Blisko 84 mln zł zysku netto Grupy BOŚ w pierwszym półroczu 2022 roku

  • W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa BOŚ osiągnęła zysk netto w wysokości 83,9 mln zł wobec 6,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • Wynik z tytułu odsetek w omawianym okresie przekroczył 334,0 mln zł, co oznacza wzrost o 88% r/r. Wynik z tytułu opłat i prowizji był zbliżony do osiągniętego w pierwszym półroczu 2021 r. i wyniósł 68,6 mln zł (spadek o 2% r/r).
  • Kwota kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 938 mln zł i była o 49% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz stanowiła ponad 50% sprzedaży kredytów ogółem.

Rekordowy poziom zysku netto wypracowanego przez Grupę BOŚ w pierwszej połowie 2022 r. przełożył się na znaczącą poprawę wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE), który w omawianym okresie wyniósł 6,6% wobec 2,5% w 2021 r. Istotnie poprawił się także wskaźnik kosztów do dochodów (C/I), który wyniósł 52,0% wobec 64,9% w minionym roku.

– Odnotowane w pierwszych miesiącach tego roku wysokie tempo poprawy wyników finansowych Grupy BOŚ, a także zmiany w otoczeniu zewnętrznym Banku, m.in. uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne, skłoniły nas do zaktualizowania strategii rozwoju na lata 2021 – 2023 i podwyższenia aspiracji finansowych BOŚ, pomimo wielu wyzwań i stanu znaczącej niepewności regulacyjno-gospodarczej, w jakim od dłuższego czasu funkcjonujemy. Zgodnie z opublikowaną w czerwcu br. nową projekcją finansową, zakładamy osiągnięcie w 2023 r. wyniku na działalności bankowej powyżej 734 mln zł oraz wskaźnika ROE na poziomie 6,3% – wskazał Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.

W zaprezentowanej dokładnie rok wcześniej pierwotnej wersji strategii na lata 2021 – 2023, docelowa wartość WNDB została ustalona na poziomie 606 mln zł, zaś poprzedni cel dla ROE określono na poziomie 3,5-5,0%.

– Kierunki strategicznego rozwoju Grupy BOŚ pozostają bez zmian. Konsekwentnie dążymy m.in. do zwiększenia do 50% udziału zielonych kredytów w wolumenie kredytów ogółem. W pierwszym półroczu tego roku kredyty proekologiczne odpowiadały za ponad połowę nowej sprzedaży kredytów. Saldo zielonych kredytów na koniec czerwca tego roku przekroczyło poziom 5,0 mld zł i było o 6% wyższe niż na koniec 2021 r. Udział kredytów proekologicznych w portfelu kredytowym Banku wzrósł tym samym do 39,4% z 37,1% na koniec minionego roku – dodał prezes BOŚ.

W pierwszym półroczu 2022 r. Bank dynamicznie rozwijał również działalność faktoringową. Obroty z tytułu transakcji faktoringowych w BOŚ sięgnęły 3,0 mld zł, co oznacza wzrost o 49% w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r., przewyższając dynamikę rozwoju całego rynku faktoringowego (obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wzrosły w omawianym okresie o 33% r/r).

Bank kontynuuje ponadto owocną współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Mój elektryk”. W związku z dużym zainteresowaniem dopłatami do leasingu pojazdów elektrycznych, na początku sierpnia br. NFOŚiGW zwiększył pulę środków przekazanych do dyspozycji BOŚ (będącego jedynym bankiem-operatorem programu „Mój elektryk w ramach tzw. ścieżki leasingowej) o dodatkowe 100 mln zł, podwajając tym samym dostępną pulę pieniędzy na dopłaty. Łączna wartość przyznanych dotychczas dotacji wyniosła 81,5 mln zł (wg stanu na 02 sierpnia 2022r.)

Od marca br. Bank realizuje także projekt „BOŚ na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” współfinansowany z grantu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach unijnej inicjatywy ELENA (European Local ENergy Action). Kluczowym jej elementem jest możliwość udostępnienia przez Bank bezzwrotnego finansowania na pokrycie do 90% kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji przyjaznych środowisku. W lipcu br. BOŚ zawarł pierwsze ramowe porozumienia z lokalnymi samorządami zakładające współpracę przy realizacji proekologicznych inwestycji z wykorzystaniem środków pochodzących z inicjatywy ELENA.

Wakacje kredytowe „zjedzą” lwią część wypracowanego zysku

Na wyniki finansowe Banku w kolejnych kwartałach znaczący wpływ będą miały tzw. wakacje kredytowe (tj. możliwość zawieszenia przez kredytobiorców spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie przez okres do ośmiu miesięcy w latach 2022-2023), wprowadzone ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która weszła w życie 29 lipca 2022 r.

Bank oszacował, że udogodnienie w postaci wakacji kredytowych zostanie wykorzystane przez 80% uprawnionych kredytobiorców, co obniży jednorazowo w trzecim kwartale br. wynik finansowy brutto BOŚ o 55 mln zł. Jednocześnie Zarząd Banku szacuje, że w związku z obserwowanym wzrostem rynkowych stóp procentowych całkowity koszt wakacji kredytowych w wyniku przeszacowania stawek bazowych w umowach kredytowych do końca roku 2023 r. może zwiększyć się do 83 mln zł.

Wspomniana ustawa wprowadza także obowiązek wniesienia przez sektor bankowy dodatkowej wpłaty do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w łącznej kwocie 1,4 mld zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania za pierwsze półrocze, BOŚ nie otrzymał stosownej decyzji Rady Funduszu określającej kwotę ewentualnej dopłaty przypadającej na Bank.