BOŚ wspiera edukację ekologiczną

3 lutego br. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski zawarli umowę dotyczącą powstania wyjątkowej w skali kraju Międzyuczelnianej Akademii Klimatu – konsorcjum studiów podyplomowych. To unikatowa inicjatywa trzech uczelni – technicznej, ekonomicznej i humanistycznej – z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu: Fundacji Banku Ochrony Środowiska (Fundacji BOŚ), Biznes dla Klimatu i Edukacji Klimatycznej.

MAK to kompleksowa oferta skierowana do profesjonalistów chcących zwiększyć wiedzę i praktyczne umiejętności w związku ze zmianami klimatu. Studium zostało opracowane z myślą o pracownikach urzędów miast i jednostek miejskich, administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielach biznesu, firm produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych.

Celem Studium MAK jest przekazanie kompleksowej, interdyscyplinarnej wiedzy, wypracowanie szerszej perspektywy oraz połączenie wszechstronnego spojrzenia z branżowym profesjonalizmem. Taki model kształcenia pozwoli słuchaczom studium m.in. nawiązać cenne międzysektorowe kontakty czy wypracować wspólne rozumienie omawianych zagadnień. Bardzo istotnym elementem kształcenia w ramach studium będą prace dyplomowe o złożonym i interdyscyplinarnym charakterze, z istotnym aspektem praktycznym (podejście - project i problem - oriented learning). Wyjątkową możliwością będzie realizacja prac dyplomowych w kilkuosobowych zespołach interdyscyplinarnych, np. finansista, inżynier i humanista, co pozwoli na pogłębione analizy oraz na praktyczną komunikację międzysektorową.

Inicjatywy takie jak MAK to idealny przykład tego, jak we współpracy ze środowiskiem biznesowym należy tworzyć nowoczesną ofertę kształcenia ustawicznego dla specjalistów. W dobie zmian klimatycznych i wiążących się z nimi wyzwań, tak holistyczne oraz interdyscyplinarne podejście prezentowane przez MAK jest bardzo potrzebne, a udział w Studium z pewnością będzie stanowić realne wsparcie dla osób, które w swojej codziennej pracy zajmują się tą problematyką. Dlatego jestem dumny, że nasz Bank został zaproszony do współpracy i ma możliwość zaangażowania się w promocję i rozwój tego cennego, międzyuczelnianego projektu edukacyjnegopowiedział Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Zmiany klimatu i towarzyszące im konsekwencje są obecnie jednym z głównych wyzwań nauki. Chcemy wychodzić im naprzeciw i proponować rozwiązania na wielu płaszczyznach. Międzyuczelniana Akademia Klimatu jest przedsięwzięciem niezwykle ważnym i odpowiadającym na aktualne potrzeby. Wkład merytoryczny AGH do programu studiów podyplomowych będzie dotyczył m.in. technicznych aspektów adaptacji do zmian klimatu. Chcemy przekazywać wiedzę dotyczącą konsekwencji płynących z obecnych zmian dla jakości naszego życia czy konieczności realizacji zobowiązań na poziomie globalnym czy europejskim. Istotnymi aspektami dla naszej uczelni są także ścisła współpraca z przedstawicielami biznesu, instytucji finansowych i organizacji pozarządowych, które na co dzień zajmują się ochroną klimatu i mogą być dla nas cennym wsparciem. MAK tworzą trzy bardzo dobre ośrodki naukowe. Każda z uczelni wnosi merytorycznie wartość typową dla danej jednostki. Tym samym nasze studia będą tworzone przed doskonałych inżynierów, ekonomistów i humanistów. Jestem przekonany, że z naszej oferty kształcenia będą z dużym zaangażowaniem i pasją korzystać słuchacze różnych sektorów i branż, którzy za priorytet stawiają sobie ustawiczną pracę z jednym z naszych największych wyzwań cywilizacyjnych - zmianą klimatupowiedział rektor AGH Jerzy Lis.

Zgodnie z umową funkcję lidera konsorcjum będą obejmowały kolejno strony umowy, każda przez okres jednej edycji studiów. Na pierwszego lidera wyznaczono SGH, a następnie w kolejności AGH i Uniwersytet Wrocławski.

Jestem niezwykle rad, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie inaugurowała działalność konsorcjum. Studium MAK opracowano z myślą o osobach żywotnie zainteresowanych sposobami przeciwdziałania zmianom klimatycznym i adaptacji do ich skutków. Kooperacja instytucji, firm z różnych sektorów czy uczelni wyższych w dzisiejszych czasach, kiedy kryzys klimatyczny jest faktem, wydaje się niezbędna, a wręcz nieunikniona. Ze zmianami klimatu sami sobie nie poradzimy, stąd właśnie idea konsorcjum. Nasze trzy uczelnie podążają zatem wprost za tym, co głosi ONZ, a mianowicie, że edukacja klimatyczna jest kluczowym elementem globalnych działań w reakcji na zmianę klimatu – nasze największe wyzwanie cywilizacyjnepodkreślił rektor SGH Piotr Wachowiak.

Zmiany klimatyczne to wyzwanie globalne, jedno z najważniejszych w dzisiejszym świecie. To problem, z którym nauka musi się mierzyć, jeśli mamy przetrwać jako gatunek. Od stycznia 2022 r. jesteśmy jako Uniwersytet Wrocławski częścią europejskiego sojuszu uniwersytetów Arqus. Budując uniwersytet europejski, wzmacniamy naszą obecność międzynarodową, ale równie istotne jest, żeby w ramach współpracy z najlepszymi uczelniami w Polsce rozwiązywać i uczyć rozwiązywać globalne problemy tu i teraz, w Polsce. Bez wątpienia czołową polską szkołą wyższą techniczną jest AGH, z kolei SGH to najwyższa marka na rynku szkół ekonomicznych. Współpraca, którą rozwijamy poprzez MAK to pewność rozwoju najwyższej jakości oferty dydaktycznej i praktyki badawczej dla naszych trzech uczelnizauważył rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Przemysław Wiszewski.

Zajęcia w ramach MAK będą organizowane przez wszystkie uczelnie współtworzące Studium i będą prowadzone przez starannie dobranych wykładowców, w tym uznanych specjalistów, także przedstawicieli innych uczelni wyższych i biznesu.

Jako prezes zarządu Ecol-Group i członek Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej dałem impuls do dyskusji o międzyuczelnianej edukacji klimatycznej w marcu 2021 r. Dyskusje o projekcie podjęli przedstawiciele wielu uczelni, w szczególności Wojciech Hann (prezes Zarządu BOŚ i przewodniczący Rady Uniwersytetu Wrocławskiego) i Szymon Malinowski (portal Nauka o Klimacie i Uniwersytet Warszawski). Od pierwszych spotkań braliśmy pod uwagę interdyscyplinarność obszaru zagadnień nauki o klimacie i związaną z tym konieczność powiązania aspektów środowiskowych, inżynierskich oraz ekonomicznych. Tak wyłonił się zespół: Tomasz Bergier (AGH), Dorota Niedziółka (SGH), Maciej Kryza (Uniwersytet Wrocławski), który podjął niezwykłe wyzwanie powołania pierwszej w Polsce Międzyuczelnianej Akademii Klimatu. Dziś mamy efekt ich ciężkiej pracy i wielką satysfakcję z podpisania umowy, deklarując jednocześnie dalsze wsparcie w rozwoju inicjatywy poprzez nasze fundacje: Banku Ochrony Środowiska, Edukacji Klimatycznej oraz Biznes dla Klimatu, a także udział w pracach Rady Konsultacyjnejpowiedział założyciel fundacji Biznes dla Klimatu Wojciech Falkowski.

Umowę w sprawie konsorcjum studiów podyplomowych zawarto na czas nieokreślony.