Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w naszym banku, mogą w oddziałach BOŚ S.A. złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Z Funduszu można uzyskać wparcie:

 1. na pokrycie aktualnie spłacanych rat kredytu mieszkaniowego, lub
 2. pożyczkę na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia.

O wsparcie mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy:

 1. spełniają jeden z warunków wskazanych w ustawie z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej:
 2. co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o wsparcie, lub
 3. ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
 4. miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
 5. 1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 6. 1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.
 7. posiadają kredyt lub pożyczkę zabezpieczone hipoteką z przeznaczeniemna sfinansowanie (niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego) zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych,
 8. posiadają udzielony przez bank kredyt zabezpieczony hipoteką udzielony na spłatę kredytu na sfinansowanie (niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego) zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych.

Podstawowe informacje nt. możliwości uzyskania wsparcia:

 1. Wsparcie na pokrycie rat kredytu mieszkaniowego:
 2. wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy,
 3. wysokość wsparcia to równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego – z zastrzeżeniem, że wysokość wsparcia nie może być wyższa niż 2000 zł miesięcznie.
 4. Pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego, po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania, maksymalna kwota pożyczki na spłatę zadłużenia to 72 000 zł.
 5. Wsparcie finansowe oraz pożyczka na spłatę zadłużenia są zwrotne.
 6. Zwrot udzielonego wsparcia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.
 7. Po dokonaniu terminowej spłaty 100 rat wsparcia, możliwe będzie umarzenie pozostałej części rat wsparcia.

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 1. jeżeli kredytobiorca sam rozwiązał umowę o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z winy pracownika,
 2. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy,
 3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana,
 4. za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
 5. jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:
 6. jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 7. posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 8. posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 9. jeżeli prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania wsparcia można pozyskać na infolinii, w oddziałach BOŚ S.A. oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.