Grupa BOŚ z rekordowym zyskiem netto

  • W 2022 roku Grupa BOŚ wypracowała zysk netto w wysokości 128,2 mln zł wobec 47,5 mln zł rok wcześniej. Osiągnęła tym samym najwyższy wynik netto w swojej historii, pomimo jego obciążenia kosztami tzw. wakacji kredytowych oraz dodatkowej składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

  • Grupa BOŚ zanotowała wzrost wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) – do 6,7% w 2022 roku z 2,5% w 2021 roku – oraz znacząco poprawiła wskaźnik kosztów do dochodów (C/I), który w minionym roku wyniósł 52,9% wobec 64,9% rok wcześniej.

  • Na koniec 2022 roku kredyty proekologiczne stanowiły 40,8% salda kredytów ogółem Banku w porównaniu do 37,1% na koniec 2021 roku.

Grupa BOŚ osiągnęła poprawę rezultatów przede wszystkim w obszarze wyniku odsetkowego. W 2022 roku wyniósł on 758,3 mln zł i był o 102,5% wyższy niż rok wcześniej. Poprawa ta wynikała głównie ze wzrostu średniego oprocentowania kredytów na skutek podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Marża odsetkowa na aktywach ogółem wzrosła w minionym roku do 3,6% z 1,8% w 2021 roku.

Wypracowany przez Grupę BOŚ wynik z tytułu opłat i prowizji w 2022 roku wyniósł natomiast 127,6 mln zł i był o 10,1% niższy niż w 2021 roku. Spadek ten wynikał głównie z niższych przychodów z tytułu usług maklerskich z powodu słabszej koniunktury na rynku giełdowym. Dom Maklerski BOŚ utrzymał przy tym wiodącą pozycję na rynku kontraktów terminowych oraz na rynku NewConnect – w obu przypadkach zajmując pozycję wicelidera, a także odnotował dalszy, istotny przyrost klientów – na koniec 2022 roku prowadził 153,7 tys. rachunków inwestycyjnych, czyli o 13,3% więcej niż na koniec 2021 roku.

Wakacje kredytowe nie tak popularne jak zakładano

Ubiegłoroczne wyniki Grupy BOŚ, podobnie jak całego sektora bankowego, zostały obciążone kosztami tzw. wakacji kredytowych, wprowadzonych ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Przypomnijmy, że w ciężar wyników trzeciego kwartału 2022 roku Bank ujął rezerwę w kwocie 52,1 mln zł, zakładając konserwatywnie, że z wakacji kredytowych skorzysta 80% uprawnionych kredytobiorców. Poziom partycypacji klientów BOŚ w programie był jednak niższy. Ostatecznie w modelu finansowym poziom partycypacji został ujęty w wysokości 58%. Poza tym obciążenie ubiegłorocznych wyników Grupy BOŚ z tytułu dodatkowej składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców wyniosło z kolei 38,4 mln zł.

Wyniki Grupy BOŚ zostały ponadto obciążone kosztami ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. W 2022 roku koszty te wyniosły 144,3 mln zł wobec 20,8 mln zł w 2021 roku. Znaczący ich wzrost wynika głównie z rosnącej liczby spraw sądowych dotyczących kredytów mieszkaniowych w CHF oraz zmiany zasad rachunkowości w zakresie prezentowania rezerwy na ryzyko prawne. Na koniec 2022 roku utworzona przez BOŚ rezerwa na ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi wynosiła 514,8 mln zł wobec 408,2 mln zł na koniec 2021 roku. Pokrycie rezerwami na ryzyko prawne całego portfela kredytów CHF wynosi ponad 60%.

Pod koniec stycznia 2022 roku Bank uruchomił program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca roku do Banku wpłynęło 798 wniosków o ugodę. Dotyczyły one kredytów, których saldo do spłaty wynosiło 81 mln zł. Podpisano 327 ugód.

Na dobrej drodze do osiągnięcia celów strategicznych

– Pomimo następstw gospodarczych wojny w Ukrainie oraz negatywnych skutków zmian regulacyjnych, w tym w szczególności kosztów tzw. wakacji kredytowych, kosztów dodatkowej składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, a także rosnących obciążeń rezerwami na walutowe kredyty mieszkaniowe, Grupa BOŚ zakończyła 2022 rok rekordowym zyskiem netto, wynoszącym 128,2 mln zł. Odnotowaliśmy skokowy wzrost wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE), jak i znaczącą poprawę wskaźnika kosztów do dochodów, w obu przypadkach istotnie przybliżając się do celów finansowych na 2023 rok, zapisanych w naszej strategii – wskazał dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska kierujący pracami Zarządu.

Wśród celów strategicznych Grupy BOŚ jest zwiększenie do 50% udziału zielonych kredytów w wolumenie kredytów ogółem. W 2022 roku kwota udzielonych kredytów proekologicznych wyniosła 1,62 mld zł wobec 1,67 mld zł w 2021 roku. Istotny spadek w segmencie ekologicznych kredytów hipotecznych (podobnie jak w całym rynku hipotek, w związku z niską skłonnością klientów do zaciągania nowych zobowiązań oraz na skutek obniżki zdolności kredytowej z powodu wysokich stóp procentowych) został częściowo skompensowany rosnącą sprzedażą kredytów proekologicznych skierowanych do klientów instytucjonalnych. Na koniec 2022 roku kredyty proekologiczne stanowiły 40,8% salda kredytów ogółem Banku w porównaniu do 37,1% na koniec 2021 roku.