Grupa BOŚ zwiększa rentowność i coraz bardziej „zazielenia się”

Warszawa, 11 maja 2022 r.

  • W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa BOŚ wypracowała 23,4 mln zł zysku netto wobec 2,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • Wynik odsetkowy w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrósł o 60% r/r do 140,0 mln zł, osiągając najwyższy kwartalny poziom od ponad dekady. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł natomiast o 7% r/r i wyniósł 38,5 mln zł.
  • Kwota udzielonych w pierwszym kwartale 2022 r. kredytów proekologicznych sięgnęła 412,9 mln zł, czyli o 25% więcej niż przed rokiem, i stanowiła blisko 59% łącznej sprzedaży kredytów w tym okresie.

Bank Ochrony Środowiska konsekwentnie realizuje swoją strategię – wartość nowych kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniosła 412,9 mln zł i była o 25% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, oraz stanowiła blisko 59% sprzedaży kredytów ogółem. Saldo kredytów proekologicznych na koniec marca 2022 r. wynosiło 4,9 mld zł, co stanowiło 37,6% wartości portfela kredytowego ogółem (wobec 36,9% na koniec 2021 r.).

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa BOŚ osiągnęła poprawę wyników z podstawowej działalności zarówno w obszarze wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego. Do wzrostu wyniku odsetkowego o 60% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. przyczyniły się głównie podwyżki stóp procentowych dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej. Najbardziej zwiększyły się przy tym przychody odsetkowe banku od kredytów udzielonych klientom instytucjonalnym oraz od dłużnych papierów wartościowych opartych na stawce WIBOR. Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o 7% r/r to natomiast przede wszystkim rezultat wzrostu prowizji maklerskich oraz prowizji od kredytów i gwarancji.

Wyższe tempo wzrostu przychodów niż kosztów przyczyniło się do istotnej poprawy wskaźnika koszty/dochody, który wyniósł 58,3% wobec 64,9% w 2021 r.

W wynikach pierwszego kwartału br. uwzględniona została cała ustalona przez BFG roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 rok wynosząca 21,9 mln zł (wobec 15,7 mln zł za 2021 rok). Pomimo tego obciążenia, Grupa BOŚ wypracowała zysk netto w wysokości 23,4 mln zł, czyli kilkukrotnie wyższej niż w pierwszym kwartale 2021 r., kiedy wyniósł on 2,1 mln zł.

—  Pierwszy kwartał tego roku przyniósł wzrost niepewności na rynkach finansowych i w gospodarce w związku z militarną agresją Rosji na Ukrainę. Nasze wysiłki koncentrowaliśmy na monitorowaniu sytuacji, w tym wzmożonej aktywności o charakterze przestępczym w cyberprzestrzeni, w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania banku. Towarzyszyły temu aktywne działania komunikacyjne dotyczące m.in. bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego. Zaangażowaliśmy się również w działania pomocowe dla Ukrainy, m.in. znosząc opłaty za przelewy na rachunki ukraińskie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i fundacji oraz stowarzyszeń, organizując zbiórki rzeczowe wśród naszych pracowników, czy uruchamiając specjalne konto „Pomoc Ukrainie” w ramach Fundacji BOŚ —  wskazał Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska—  Wypracowanie solidnych wyników finansowych w tych warunkach przyjmujemy z tym większą satysfakcją. Cieszą nas kolejne pozytywne efekty przyjętej w ubiegłym roku i systematycznie wdrażanej strategii rozwoju, w tym istotny wzrost rentowności, jak i rosnący udział „zielonych produktów” w naszym portfelu. W pierwszym kwartale tego roku kredyty proekologiczne odpowiadały już za ponad połowę nowej sprzedaży kredytów ogółem — dodał Wojciech Hann.

Od marca br. realizowany jest projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” współfinansowany przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach unijnej inicjatywy ELENA (European Local Energy Action), finansowanej z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. W ramach projektu ELENA, BOŚ może m.in. finansować do 90% kosztów usług doradczych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną.

Bank konsekwentnie rozwija ponadto współpracę ze swoim większościowym akcjonariuszem – NFOŚiGW, w tym w ramach programu „Mój elektryk”. BOŚ jest obecnie jedynym bankiem-operatorem w tym programie, do którego przystąpiło już 18 firm leasingowych. Od początku realizacji programu „Mój elektryk”, tj. od połowy listopada 2021 r., do 9 maja br. Zarząd NFOŚiGW zaakceptował wnioski złożone za pośrednictwem BOŚ dotyczące 1 182 pojazdów, a łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła 36,2 mln zł.

31 stycznia 2022 r. BOŚ uruchomił program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne (głównie w CHF), na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca pierwszego kwartału br. do banku wpłynęły 443 wnioski o ugody dotyczące kredytów o łącznej wartości 79,1 mln zł.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. saldo kredytów mieszkaniowych w CHF wynosiło 860,5 mln zł, zaś utworzona przez BOŚ rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą CHF wynosiła 442,8 mln zł. Tym samym, BOŚ ma jeden z najwyższych w sektorze wskaźników pokrycia rezerwami kredytów w CHF, dzięki czemu obciążenia z tego tytułu nie powinny mieć istotnego wpływu na przyszłe wyniki banku.