Informacja dotycząca produktów kredytowych udzielanych w walucie USD

Oprocentowanie produktów kredytowych, udzielanych przez BOŚ Bank w walucie USD, dotychczas oparte było o wskaźnik LIBOR USD. 5 marca 2021 roku Financial Conduct Authority (brytyjski organ nadzoru finansowego, dalej „FCA”) ogłosił daty, od których przestanie opracowywać część wskaźników referencyjnych, w tym również LIBOR USD. Termin, od którego wskaźnik nie będzie już publikowany to 1 lipca 2023 r.

Jednocześnie, w dniu 3 kwietnia 2023 r. FCA zdecydował, że od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2024 roku dla tenorów 1M, 3M oraz 6M wskaźnik LIBOR USD będzie publikowany jako wskaźnik syntetyczny.

W związku z powyższym, w umowach o produkty kredytowe udzielone w USD Bank będzie naliczać oprocentowanie w oparciu o wskaźnik syntetyczny LIBOR USD odpowiednio 1M, 3M lub 6M.

Wskaźnik syntetyczny LIBOR USD to nadal wskaźnik referencyjny stopy procentowej. Jest on publikowany na tymczasowy okres po dacie zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego LIBOR USD (do 30 września 2024 r.). Celem publikacji wskaźnika syntetycznego jest umożliwienie bankom przeprowadzenie procesu zmiany dotychczasowych warunków umownych z klientami – tak, aby wygaszanie ekspozycji opartych o LIBOR USD nastąpiło w sposób uporządkowany. Ponadto Bank informuje, że pracuje nad wprowadzeniem do oferty produktów kredytowych w USD, których oprocentowanie oparte jest na nowym wskaźniku referencyjnym CME Term SOFR 1M, 3M i 6M.

To terminowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej dla dolara amerykańskiego. Administratorem wskaźnika jest CME Group Benchmark Administration Limited[1] (Strona internetowa administratora wskaźnika: www.cmegroup.com). Wskaźnik CME Term SOFR został zatwierdzony 29 lipca 2021 r. przez ARRC (Alternative Reference Rates Committee) jako zamiennik za LIBOR USD. Administratorem tego wskaźnika w rozumieniu Rozporządzenia BMR jest podmiot z państwa trzeciego (tj. podmiot z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej). Stosowanie tego wskaźnika jest możliwe na mocy przepisów przejściowych, tj. art. 51 ust. 5 Rozporządzenia BMR[2].

CME Term SOFR jest stawką terminową, tak jak LIBOR USD, która przewiduje koszt pieniądza na przyszły okres odsetkowy. CME Term SOFR jest codzienną miarą prognozowanej (oczekiwanej) wartości SOFR O/N kalkulowaną w oparciu o oczekiwania rynkowe, opracowywane na podstawie danych pochodzących z rynków instrumentów pochodnych (powiązanych z SOFR) i publikowaną dla różnych tenorów. Metodologia oparta o kaskadę danych, w tym na transakcjach oraz wykonanych zleceniach z tzw. Designated Contract Market prowadzony przez CME Inc. Danymi wejściowymi są kontrakty futures: CME 1M SOFR Futures (SR1) oraz CME 3M SOFR Futures (SR3).