„Jesteśmy pełni zielonej energii” Bank Ochrony Środowiska prezentuje strategię na lata 2021-2023

Bank Ochrony Środowiska opublikował strategię na lata 2021-23. Nowy plan rozwoju banku uwzględnia gospodarcze następstwa pandemii COVID-19 oraz unijne i krajowe projekty dążące do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dlatego BOŚ zamierza położyć jeszcze większy nacisk na kompetencje doradcze i specjalizację w proekologicznych produktach finansowych, a także kompleksowe wspieranie zielonej transformacji polskich firm i samorządów. Oferta dla klientów detalicznych również zostanie skoncentrowana wokół finansowania prośrodowiskowych inwestycji. W ten sposób bank zamierza wyróżnić się na rynku, odpowiedzieć na rosnący popyt na zielone produkty finansowe i zaangażować się w cywilizacyjne wyzwania nadchodzących dekad. Obranie tego kierunku ma przełożyć się na poprawę efektywności operacyjnej, co powinno zaowocować trwałą rentownością oraz poprawą wszystkich kluczowych wskaźników.

Główne elementy strategii rozwoju Banku Ochrony Środowiska na lata 2021-2023:

  • Koncentracja na dynamicznym i kompleksowym wsparciu klientów w zielonej transformacji, głównie poprzez doradztwo od początku inwestycji aż do jej zakończenia, aranżowanie finansowania i dystrybuowanie funduszy krajowych i unijnych;
  • W bankowości korporacyjnej skupienie się na proaktywnej obsłudze firm średnich i dużych oraz jednostek samorządu terytorialnego, oraz selektywne podejście do wspieranych sektorów i technologii, z uwzględnieniem ich potencjału dochodowego, wpływu na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz możliwości wykorzystania podaży środków publicznych (krajowych i unijnych) – koncentracja na sektorze energetycznym, transporcie, budownictwie oraz przemyśle, jak również sektorze samorządowym (zwłaszcza w aspekcie finansowania dostawców i spółek komunalnych);
  • W bankowości detalicznej koncentracja przede wszystkim na dwóch grupach produktowych: ekokredytach (oferowanych głównie przez partnerów) oraz depozytach terminowych, z rosnącym udziałem sprzedaży w kanale cyfrowym;
  • Trwale rentowny model biznesowy oraz operacyjny: pozytywny wskaźnik ROE w każdym z trzech lat obowiązywania strategii; planowane ROE w 2023 r. na poziomie 3,5-5,0%;
  • Wzrost salda kredytów do 19,6 mld zł w 2023 r. (tj. o 53% w porównaniu z 2020 r.) i wzrost udziału zielonych kredytów w portfelu kredytowym ogółem do 50% (z 36% w 2020 r.);
  • Wzrost efektywności organizacyjnej – obsługa znacząco większej skali biznesu bez konieczności zwiększania zatrudnienia i obniżenie wskaźnika C/I do 54% (47% bez uwzględnienia składki na BFG);
  • Wzrost wyniku z działalności bankowej do 606 mln zł w 2023 r. (tj. o 26% w porównaniu z 2020 r.);
  • Uzyskanie ratingu ESG, potwierdzającego zrównoważony rozwój banku, w szczególności jego zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego oraz troskę o pracowników i poszanowanie interesów wszystkich interesariuszy.

BOŚ liderem w finansowaniu zielonej transformacji

Nowa strategia Banku Ochrony Środowiska obejmuje lata 2021-2023, lecz nakreślone przez bank priorytety mają charakter długofalowy. Przede wszystkim uwzględnione zostały założenia określone w Europejskim Zielonym Ładzie, który ma na celu zredukować poziom emisji CO2 w państwach UE o połowę do 2030 r. i osiągnąć pełną neutralność klimatyczną do 2050 r. Opublikowany dokument bierze również pod uwag okres spodziewanego odbudowywania gospodarki po recesji w 2020 r. wywołanej przez pandemię COVID-19, w którym znaczącą rolę niewątpliwie odegra sektor bankowy.

Szacuje się, że inwestycje związane z zieloną transformacją w Polsce do 2030 r. sięgną od 300 do 350 mld EUR. Pomimo planowanej znaczącej podaży środków publicznych, ponad 75% zapotrzebowania na zielone finansowanie będzie musiało być zaspokojone przez sektor finansowy. W ocenie BOŚ jest to duże wyzwanie dla banku, ale jednocześnie niepowtarzalna szansa.

– Od początku istnienia misją BOŚ jest wspieranie inwestycji przyjaznych środowisku. Dziś, gdy zielona transformacja stanowi jeden z priorytetów gospodarczych, doświadczenie i kompetencje BOŚ są cenne jak nigdy. Będziemy dynamicznym bankiem specjalistycznym, oferującym innowacyjne, atrakcyjne i proekologiczne produkty, zaangażowanych ekspertów i różnorodne, odpowiednio dobrane instrumenty finansowe. Zielona transformacja wpłynie praktycznie na wszystkie segmenty gospodarki, tworząc popyt i zapotrzebowanie na inwestycje przede wszystkim w sektorze energetycznym, transporcie i przemyśle. Właśnie na tych sektorach planujemy się skoncentrować w nadchodzących latach, łącząc kompetencje finansowe z wiedzą sektorową i ekologiczną, aby skutecznie wspierać projekty i konkretne technologie z największym potencjałem w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i jednocześnie znaczącym potencjałem dochodowym dla banku. Jestem przekonany, że ta oferowana przez BOŚ kompleksowość w obszarze zielonych produktów finansowych będzie tym, co nasi klienci docenią szczególnie – powiedział Wojciech Hann, prezes BOŚ.

Zielone fundamenty BOŚ

BOŚ już dzisiaj posiada silne fundamenty i kompetencje ekologiczne, które planuje istotnie wzmocnić w najbliższych latach. Udział kredytów proekologicznych w portfelu kredytowym banku przekracza obecnie 36%, wobec niespełna 5% wśród konkurentów. Nowa strategia zakłada, że do 2023 r. udział zielonych kredytów w portfelu kredytowym ogółem wzrośnie do 50%.

BOŚ ma również duże doświadczenie w dystrybucji środków publicznych na cele prośrodowiskowe, m.in. z programów NFOŚiGW, zarówno do klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Intencją banku jest rozszerzanie ekosystemu partnerów poprzez budowanie trwałych relacji zarówno z partnerami prywatnymi (m.in. Columbus czy Nordex), jak i publicznymi (m.in. BGK, NFOŚiGW czy EBI) oraz poprzez współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce.

Mocną stroną banku jest ponadto dynamicznie rosnący zespół, liczący obecnie ponad 20 ekspertów z zakresu ekologii, finansowania i realizacji projektów ekologicznych.

BOŚ zdecydowanie wzmocni swój aktywny udział w kreowaniu i implementacji strategicznych rozwiązań z zakresu finansowania obszaru zielonej gospodarki i ochrony środowiska w Polsce poprzez aranżację finansowania (i rosnący udział w syndykacji) znaczących projektów inwestycyjnych z obszaru zielonej transformacji, zarówno na rynku dłużnym, jak i (poprzez emisje zielonych obligacji) na rynku kapitałowym, a ponadto m.in. uczestnicząc w zespołach roboczych instytucji publicznych, np. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w konferencjach nt. ekologii i klimatu, jak i w wydarzeniach branżowych, takich jak liczne grupy eksperckie, panele, warsztaty i konferencje dotyczące OZE, segmentu WodKan, zielonego przemysłu, niskoemisyjnego budownictwa, transportu czy elektromobilności. Wzrost społecznej świadomości oraz popyt na zielone inwestycje stwarzają dla BOŚ szansę dla dalszego wzrostu, poprzez wykorzystanie jego unikatowej oferty i kompetencji w tym obszarze.

Niewątpliwym atutem BOŚ jest również jego ekologiczna marka. Nazwa banku jednoznacznie kojarzy się z ochroną środowiska, a swoimi działaniami dodatkowo podkreśla on swoje zaangażowanie w ekologię, m.in. poprzez mierzenie i redukcję śladu węglowego.

Bankowość korporacyjna: przewaga konkurencyjna dzięki unikalnej ofercie doradztwa

Przyjęta strategia rozwoju Banku Ochrony Środowiska na lata 2021-2023 zakłada sukcesywne zwiększanie udziału w aktywach kredytów dla segmentu bankowości instytucjonalnej.

Bankowość korporacyjna BOŚ będzie przy tym skupiona na obsłudze średnich i dużych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, zaś oferta produktowa skoncentrowana będzie na proekologicznych kredytach inwestycyjnych oraz ekodoradztwie.

– Przewagą BOŚ Banku i wyróżnikiem na rynku będzie możliwość wspierania klientów w zielonej transformacji w ramach pełnego cyklu inwestycyjnego: od wsparcia w zdefiniowaniu celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez przedstawienie możliwych technologii, przygotowanie studium wykonalności, zaaranżowanie i dostarczenie finansowania, wsparcie na etapie wyboru dostawcy i realizacji projektu, aż po analizę efektów transformacji. Na każdym z tych etapów chcemy być blisko naszych klientów, szukając wspólnie optymalnych dla nich rozwiązań, dzieląc się naszym doświadczeniem i podchodząc do ich potrzeb w sposób elastyczny i zindywidualizowany – podkreślił Wojciech Hann.

Obsługa klientów korporacyjnych realizowana będzie poprzez sieć centrów biznesowych ulokowanych docelowo we wszystkich 16 miastach wojewódzkich (obecnie BOŚ posiada 13 centrów biznesowych).

Bankowość detaliczna: pełniejsze wspieranie proekologicznych rozwiązań

Oferta bankowości detalicznej BOŚ będzie głównie skierowana do klientów ekoświadomych i skoncentrowana na dwóch grupach produktowych. Pierwszą stanowią kredyty na zakup i instalację proekologicznych technologii, które będą oferowane głównie przez partnerów, czyli np. firmy zajmujące się instalacją paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Jeśli natomiast chodzi o kredyty hipoteczne, BOŚ zamierza angażować się wyłącznie w projekty dotyczące zrównoważonego mieszkalnictwa. Kredyty te będą oferowane zarówno bezpośrednio przez bank, w tym online, jak i przez dbające o środowisko firmy deweloperskie. Drugą grupę produktową w detalu stanowią depozyty terminowe, które będą oferowane głównie w kanale cyfrowym oraz w zoptymalizowanej sieci oddziałów, będących wizytówkami BOŚ.

Powrót na ścieżkę trwałej rentowności

W ramach nowej strategii bank zakłada istotne zmiany w strukturze aktywów i źródeł finansowania. Przewiduje sukcesywne zwiększenie udziału kredytów dla klientów instytucjonalnych w aktywach ogółem do 60% w 2023 r. (z 44% w 2020 r.) przy wzroście łącznych aktywów do 26,6 mld zł (z 20,3 mld zł na koniec 2020 r.).

Główne kierunki działań w zakresie finansowania działalności zakładają z kolei stworzenie atrakcyjnego cyfrowego „wehikułu” pozyskiwania depozytów od klientów detalicznych oraz pozyskanie finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), a pod koniec horyzontu strategii być może również z innych instytucji finansowych.

– Nasza strategia ma na celu doprowadzenie do poprawy wszystkich najważniejszych wskaźników do 2023 r. Będziemy iść realistyczną i bezpieczną, ale zdecydowanie wzrostową ścieżką rozwoju. Zakładamy m.in. osiągnięcie pozytywnego wskaźnika ROE w każdym z trzech lat obowiązywania strategii i jego wzrost do poziomu 3,5-5,0% w 2023 r. Wynik z działalności bankowej ma natomiast wzrosnąć do ponad 600 mln zł, tj. o 26% w porównaniu z 2020 r. Wdrożenie trwale rentownego modelu biznesowego i operacyjnego umożliwi nam skuteczne wyjście z Programu Postępowania Naprawczego i wejście w kolejny etap rozwoju biznesu – wskazał Wojciech Hann. – Nie będziemy bankiem uniwersalnym, konkurującym z największymi graczami na polskim rynku. Jesteśmy natomiast zdeterminowani, pełni nowych pomysłów i posiadamy niezbędny, unikalny na polskim rynku know-how, relacje z klientami, dostawcami i inwestorami, imponujący biznesowy track-record i doświadczenia transakcyjne, przesądzające o tym, że BOŚ w najbliższych latach potwierdzi i zdecydowanie umocni swoją pozycję jako banku specjalistycznego, lidera we wspieraniu zielonej transformacji polskich firm. Posiadamy kluczowe elementy dla powodzenia przyjętej strategii, w tym doświadczony zespół menedżerów zasiadających w zarządzie banku, wspieranych przez ekspertów ds. ekologii i realizacji projektów transformacyjnych – podsumował prezes BOŚ.

Zarząd BOŚ zakłada, że działania i czynniki, które znacząco obciążyły wyniki banku w 2020 r., w tym zawiązane rezerwy na ryzyka prawne związane z kredytami walutowymi (głównie w CHF) oraz zwiększone odpisy kredytowe związane z pandemią, nie będą mieć już negatywnego wpływu na wyniki banku od 2021 r.