Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ws. WIBOR

Uprzejmie informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wydał komunikat odnoszący się do pojawiających się w ostatnim czasie w środkach masowego przekazu informacji podważających wiarygodność wskaźnika referencyjnego WIBOR, będącego podstawą stopy procentowej w umowach o kredyty i rachunki bankowe. UKNF wskazuje, że stosowany w Polsce przez banki i inne podmioty nadzorowane, kluczowy dla polskiego rynku finansowego wskaźnik referencyjny stopy procentowej WIBOR, jest opracowywany zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (BMR).

Jednocześnie UKNF informuje, że obecne prace związane z reformą wskaźników referencyjnych są wyrazem globalnego trendu i nie powinny być wykorzystywane jako uzasadnienie do zarzutu dotyczącego rzekomej manipulacji wskaźnikiem referencyjnym WIBOR.

W odniesieniu do informacji medialnych UKNF zwraca również uwagę, że (…) manipulowanie wskaźnikiem referencyjnym jest czynem zabronionym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”). Jednocześnie UKNF do dnia komunikatu nie został powiadomiony o zdarzeniach ani nie wykrył zdarzeń, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako manipulacja.

Więcej na ten temat na stronie UKNF oraz w zakładce wskaźniki referencyjne.