Komunikat w sprawie przyszłego zaprzestania opracowywania i publikacji wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR

Informacja dla Klientów, którzy korzystają lub zamierzają korzystać z produktów opartych o wskaźnik referencyjny LIBOR.
Bank Ochrony Środowiska S.A. informuje, że 5 marca 2021 r. Financial Conduct Authority – FCA – (brytyjski organ nadzoru finansowego) opublikował stanowisko, w którym m.in. ogłosił., że całkowicie zakończy się opracowywanie następujących wskaźników referencyjnych:

Nazwa wskaźnika Termin Data zaprzestania opracowywania wskaźnika
LIBOR CHF O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M z dniem 31.12.2021 r.
LIBOR EUR O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M z dniem 31.12. 2021 r.
LIBOR GBP O/N, 1W, 2M, 12M z dniem 31.12. 2021 r.
LIBOR JPY S/N, 1W, 2M, 12M z dniem 31.12. 2021 r.
LIBOR USD 1W, 2M z dniem 31.12. 2021 r.
LIBOR USD O/N, 12M z dniem 30.06.2023 r.

Co oznacza komunikat FCA?
W konsekwencji zdarzenia, o którym mowa w komunikacie FCA, po upływie terminów wskazanych w tabeli, wskaźnik referencyjny LIBOR (dla konkretnych walut) nie będzie publikowany. Nie będzie mógł być zatem dłużej wykorzystywany m.in. jako wskaźnik referencyjny do określenia wysokości oprocentowania i kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub umowy, np. kredytu na zakup nieruchomości.

Sektor bankowy na bieżąco monitoruje sytuację. Banki pracują nad sposobami kontynuacji umów z Klientami, gdy określone stawki LIBOR nie będą już dostępne.

Zgodnie z Rozporządzeniem BMR1 w bankach przygotowano plany awaryjne na wypadek zaprzestania publikacji lub istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego (dalej „Plany”). Generalnym zadaniem Planów jest ustalenie trybu postępowania w celu zapewnienia ciągłości wykonywania umów, w których wykorzystano dany wskaźnik.

Jeżeli dana umowa zawiera odpowiednie postanowienia wynikające z Planów, to w sytuacji zaprzestania opracowywania wskaźnika, będą stosowane te postanowienia.

Nowe uprawnienia Komisji Europejskiej
Zgodnie z Rozporządzeniem BMR, Komisja Europejska może wyznaczyć zamiennik (inny wskaźnik referencyjny) dla znikającego wskaźnika referencyjnego. Uprawnienie dla Komisji Europejskiej przyznano, aby systemowo rozwiązać kwestię kontynuacji umów po zaprzestaniu opracowywania danego wskaźnika referencyjnego. W przypadku wyznaczenia przez Komisję Europejską takiego zamiennika, wskaźnik ten będzie miał zastosowanie z mocy prawa do wszystkich umów i instrumentów finansowych, w których nie zostały zawarte lub nie mogą być zastosowane postanowienia z Planów.

Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Związek Banków Polskich zwróciły się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wyznaczenie zamiennika dla LIBOR CHF.

Będziemy Państwa informowali o uruchomieniu i sposobie zastosowania przyjętego w Banku Planu w odniesieniu do umów, których dotyczy zaprzestanie publikacji wskaźników. Ponadto poinformujemy o ewentualnym akcie wykonawczym wydanym przez Komisję Europejską w tej sprawie i jego wpływie na umowy zawarte przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z Klientami.

Pełna treść komunikatu FCA dostępna jest pod tym adresem.
Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie dostępny jest pod tym adresem.

___________________________________________________________
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE
oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1 z późn. zm.). z późn. zmianami.