Od 10 października 2023 r. wprowadzimy zmiany do Regulaminu produktów kredytowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Najważniejsze zmiany dotyczą wdrożenia do oferty produktów kredytowych banku wskaźnika referencyjnego CME Term SOFR, jako wskaźnika zastępującego LIBOR USD. Wszystkie nowe transakcje kredytowe będą zawierane w oparciu o wskaźnik CME Term SOFR.

Zapisy nowego Regulaminu stosuje się wobec nowych Klientów od 10 października 2023 r., a wobec Klientów, którzy zawarli umowę kredytu przed 10 października 2023 r. od 9 listopada 2023 r.

Aktualną wersję Regulaminu udostępniamy w zakładce "Dokumenty" (https://www.bosbank.pl/mikroprzedsiebiorstwa/kredyty/kredyt-obrotowy/kredyt-obrotowy) pod każdym produktem kredytowym.

Prosimy o zapoznanie się z nową treścią Regulaminu na stronie internetowej banku.

W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu, mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni od daty publikacji tej informacji.

W przypadku wypowiedzenia umowy z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin.